Ο νέος ρόλος των προφητών στο εικονογραφικό πρόγραμμα των βυζαντινών ναών μετά την Εικονομαχία. Η περίπτωση της Νέας Εκκλησίας Tokali στην Καππαδοκία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ νέος ρόλος των προφητών στο εικονογραφικό πρόγραμμα των βυζαντινών ναών μετά την Εικονομαχία. Η περίπτωση της Νέας Εκκλησίας Tokali στην Καππαδοκία (EL)
The New Role of Prophets in Byzantine Church Decoration after Iconoclasm. The Case of the New Tokali Kilise, Cappadocia (EN)

TETERIATNIKOV, Natalia

To άρθρο εστιάζεται στο ρόλο των προφητών στο εικονογρα­φικό πρόγραμμα της Νέας Εκκλησίας Tokali (μέσα 10ου αι. ή περί το 960) στην Καππαδοκία. Οι προφήτες εικονίζονται ολόσωμοι και κρατώντας ενεπίγραφα ειλητά κοντά σε σκηνές από την Καινή Διαθήκη, ενώ στα περισσότεραπρογράμματα αυτής της περιόδου στην Καππαδοκία, οι προφήτες εικονίζο­ νται σε προτομή, χωρίς να εκφράζουν κάποια μηνύματα. Η νέα αυτή τάση που παρατηρείται στο διάκοσμο της Νέας ΕκκλησίαςTokali αντανακλάμεταβολέςστη βυζαντινήθεία λειτουργία. Υποδηλώνει την πιθανή παρουσία ανάλογου φαινομένου στη βυζαντινή πρωτεύουσα και σε άλλες επαρ­χίες τουΒυζαντίου. (EL)
This paper will focus on the role of the prophets in the fresco program of the New Tokali Kilise (middle of the tenth century or around 960), Cappadocia. Prophets are portrayed standing with inscribed scrolls next to New Testament scenes, whereas the majority of programs in Cappadocia, during this period, display only busts of prophets, without any messages attached. This new trend, observed in the decoration of the New Tokali, is a reflection of changes in Byzantine liturgy. It suggests that such a phenomenon may have existed in the Byzantine capital and other Byzantine provinces. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ζωγραφική (EL)
Νέα Εκκλησία Tokali (EL)
10ος αιώνας (EL)
Καππαδοκία (EL)
Προφήτες (EL)
Cappadocia (EN)
New Tokali Kilise (EN)
10th century (EN)
Prophets (EN)
Painting (EN)

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
Christian Archaeological Society (EN)

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

2011-12-20


Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ) - Christian Archaeological Society (ChAE) (EL)

Καππαδοκία; Νέα Εκκλησία Tokali (EL)
10ος αιώνας (EL)
10th century (EN)
Cappadocia; New Tokali Kilise (EN)

1105-5758
2241-2190
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 51-64 (EL)
Deltion of the Christian Archaeological Society; Deltion ChAE 32 (2011), Series 4; 51-64 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.