Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλληλεπιδράσεις Σωματοστατίνης - Ντοπαμίνης στον Αμφιβληστροειδή Αρουραίου
Somatostatin -Dopamine interactions in rat retina

Kouvidi, Evagelia
Κουβίδη, Ευαγγελία

Θερμού, Κυριακή

Η σωματοστατίνη αποτελεί ένα κυκλικό νευροπεπτίδιο με ποικίλες δράσεις στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Στον αμφιβληστροειδή η σωματοστατίνη εντοπίζεται κυρίως σε βραχύινα κύτταρα της εσωτερικής δικτυωτής στοιβάδας, καθώς επίσης και σε ορισμένους τύπους γαγγλιακών κυττάρων ή σε έκτοπα βραχύινα κύτταρα. Παρότι πρόσφατα έχει επιτευχθεί η λειτουργική χαρτογράφηση των υποδοχέων σωματοστατίνης (SSTR1-5), (Thermos 2003), ο ρόλος της παραμένει αδιευκρίνιστος. Ανοσοϊστοχημικές μελέτες υποστηρίζουν τον συνεντοπισμό των υποδοχέων SSTR1 και SSTR2 με το ένζυμο υδροξυλάση της τυροσίνης, το περιοριστικό ένζυμο σύνθεσης της ντοπαμίνης, σε βραχύινα ντοπαμινεργικά κύτταρα. Η ντοπαμίνη είναι ένας από τους κύριους νευροτροποποιητές της οπτικής διαδικασίας και των κυκλωμάτων του αμφιβληστροειδούς. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης αφορά στην αποσαφήνιση του ρόλου της σωματοστατίνης ως ρυθμιστή της απελευθέρωσης ντοπαμίνης στον αμφιβληστροειδή αρουραίου. Χρησιμοποιήθηκαν αμφιβληστροειδείς οι οποίοι απομονώθηκαν από μάτια θηλυκών Sprague-Dawley αρουραίων, βάρους 250-280 gr και τοποθετήθηκαν σε πλάκες 24 οπών που περιείχαν θρεπτικό υλικό καλλιέργειας M-199. Ακολούθησε επώαση σε συνθήκες 95% αέρα και 5% CO2 στους 37o C, υπό ανάδευση, αρχικά για μια ώρα προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή βασική έκκριση ντοπαμίνης από τους ιστούς. Στη συνέχεια κάθε 20 λεπτά πραγματοποιήθηκε συλλογή δείγματος από το υπερκείμενο της καλλιέργειας. Μετά από επεξεργασία των δειγμάτων με ενεργοποιημένη με θειϊκά όξινη αλούμινα, προσδιορίστηκε η συγκέντρωση ντοπαμίνης στα δείγματα με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) σε συνδυασμό με ηλεκτροχημικό ανιχνευτή. Τα πρώτα τρία δείγματα (20-60 λεπτά) αποτέλεσαν τη βασική απελευθέρωση ντοπαμίνης. Στο τέταρτο δείγμα της καλλιέργειας γίνετε προσθήκη στο θρεπτικό υλικό της ουσίας επίδρασης [σωματοστατίνη 10-4, 10-5, 10 6 Μ, ΒΙΜ- 23014 (SSTR2 αγωνιστής) 10-4 και 10-5 Μ, CYN-154806 (SSTR2 ανταγωνιστής) 10-4 Μ-σωματοστατίνη 10-4 Μ, L-797.591 (SSTR1 αγωνιστής) 10-4 και 10-5 Μ), L-796.778 (SSTR3 αγωνιστής) 10-4 Μ], και ακολούθησε συλλογή άλλων 3 ή 4 δειγμάτων. Τα τρία πρώτα δείγματα σε κάθε πείραμα αποτέλεσαν τη βασική έκκριση ντοπαμίνης με την οποία συγκρίνονται τα επόμενα. Τα επίπεδα απελευθέρωσης ντοπαμίνης αυξήθηκαν κατά συγκεντρωσο-εξαρτώμενο τρόπο μετά την επίδραση της σωματοστατίνης. Η αύξηση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική συγκρινόμενη με τα επίπεδα της βασικής απελευθέρωσης. Η προσθήκη του ανταγωνιστή των SSTR2 υποδοχέων CYN-154806 στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας παράλληλα με την σωματοστατίνη, εμπόδισε την αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης, ενώ αντίθετα η επίδραση του ΒΙΜ-23014, εκλεκτικού αγωνιστή των SSTR2 υποδοχέων, εμφάνισε επίσης στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων απελευθέρωσης ντοπαμίνης. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων SSTR1 συντέλεσε επίσης στην αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης στον αμφιβληστροειδή, ενώ το εκλεκτικό προς τους SSTR3 υποδοχείς ανάλογο, δεν είχε καμία δράση. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν για πρώτη φορά ότι η σωματοστατίνη μέσω ενεργοποίησης των SSTR1 και SSTR2 υποδοχέων μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο στην απελευθέρωση ντοπαμίνης στον αμφιβληστροειδή. (EL)
Somatostatin is a cyclic neuropeptide, which mediate diverse actions in the central and peripheral nervous systems. In the retina, somatostatin is localized in amacrine cells in the inner plexiform layer, in displaced amacrines cells and in sοme types of ganglion cells. Five somatostatin receptor subtypes have been recently cloned, namely SSTR1-5 and their localization in the retina studied (Thermos, 2003). Yet, the role of somatostatin in the retina remains to be ascertained. Immunohistochemical studies support the colocalization of the SSTR1 and SSTR2 receptors with the enzyme tyrosine hydroxylase, the marker for dopamine, in amacrine dopaminergic cells. Dopamine is one of the major neuromodulators in visual processes and in retinal circuitry. The aim of the present study was to determine the possible role of somatostatin as a regulator of dopamine release in rat retina. Retinas from female Sprague-Dawley rats (250-280 g) were employed. Retinas were detached and placed in a 24 well-plate which contained M-199 medium and incubated in a culture incubator at 37 oC (95% air and 5% CO2) under shaking conditions for one hour in order to stabilize the release of dopamine from the tissues. Subsequently, samples were collected (medium) from the culture every 20 min. The samples were treated with acidic activated alumina and the concentration of dopamine in each sample determined by high performance liquid chromatography (HPLC), in combination with an electrochemical detector. The three first samples (20-60 minutes) represent the basal release of dopamine. In the fourth incubation, pharmacological agents were added [somatostatin (10-4, 10-5, 10 -6 Μ), or specific analogs ΒΙΜ-23014 (SSTR2 agonist, 10-4, 10-5 Μ), CYN-154806 (SSTR2 antagonist 10-4 Μ with somatostatin 10-4 Μ), L-797.591 (SSTR1 agonist, 10-4 and 10-5 Μ), L-796.778 (SSTR3 agonist, 10-4 Μ)], and three to four more samples collected. Somatostatin increased dopamine levels in a concentration-dependent manner. The increase was statistical significant as compared to the basal release. The addition of the SSTR2 antagonist CYN-154806 blocked the somatostatin induced increase of dopamine, while the SSTR2 agonist ΒΙΜ-23014 mimicked the somatostatin effect. Also the activation of SSTR1 receptors evoked increase of dopamine release, while activation of SSTR3 receptors had no effect. These results support for the first time a regulatory role for somatostatin in the release of dopamine in rat retina. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αμφιβληστροειδής
Receptors
Dopamine
Νευροπεπτίδια
Neuromodulators
Retina
Νeuropeptides
Σωματοστατίνη
Υποδοχείς σωματοστατίνης
Somatostatin
Νευρορυθμιστές
Ντοπαμίνη


Ελληνική γλώσσα

2005-04-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.