Παραπροϊόντα απολύμανσης των υδάτων - μοντέλα πρόβλεψης [THMs] & [BrO-3] κατά τις διαδικασίες χλωρίωσης και οζόνωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDisinfection by-products in water, models for predicting [THMs] & [BrO-3] formation via water chlorination and ozonation
Παραπροϊόντα απολύμανσης των υδάτων - μοντέλα πρόβλεψης των συγκεντρώσεων των τριαλογονομεθανίων & των βρωμικών ιόντων κατά τις διαδικασίες χλωρίωσης και οζόνωσης
Παραπροϊόντα απολύμανσης των υδάτων - μοντέλα πρόβλεψης [THMs] & [BrO-3] κατά τις διαδικασίες χλωρίωσης και οζόνωσης

Λεοντάρη, Αρτεμησία Κων.
Leontari, Artemisia

Στεφάνου, Ευριπίδης

Ο ρόλος της απολύμανσης στην παραγωγή νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, είναι γνωστός από τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και άρχισε η χρησιμοποίηση του χλωρίου ως απολυμαντικού σε πόσιμα νερά. Η απολύμανση του νερού με χλώριο, συνδέθηκε με τη δραστική μείωση των περιστατικών εμφάνισης τυφοειδούς πυρετού και χολέρας, στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Στην πορεία προτάθηκαν και άλλα απολυμαντικά (όζον, διοξείδιο του χλωρίου κλπ), ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να αποσαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος που οι ουσίες αυτές λειτουργούν στο υδατικό περιβάλλον. Το 1974, δημοσιεύτηκαν δύο ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες, του Rook και του Bellar, σχετικά με τον σχηματισμό των τριαλογονομεθανίων -ενώσεις που ανιχνευτήκαν σε χλωριωμένα νερά και θεωρούνται ιδιατέρως τοξικές. Από τότε έχει μεσολαβήσει πλήθος επιστημονικών μελετών, τόσο όσον αφορά τις αναλυτικές μεθόδους ανίχνευσης των ενώσεων αυτών όσο και σχετικά με την τεκμηρίωση του μηχανισμού σχηματισμού των παραπροϊόντων απολύμανσης. Σε συνέχεια αυτής της έρευνας, πολλοί μελετητές επιχείρησαν την ανάπτυξη εξισώσεων προσομοίωσης του σχηματισμού των παραπροϊόντων απολύμανσης. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται πάνω από 118 τέτοιες εξισώσεις, που αφορούν κυρίως τα τριαλογονομεθάνια, τα αλογονομένα οξικά οξέα και τα βρωμικά (παραπροϊόντα που ανιχνεύτηκαν σε νερά, που είχαν απολυμανθεί με όζον). Στην παρούσα εργασία επιχειρείται αξιολόγηση επιλεγμένων εξισώσεων υπολογισμού των τριαλογονομεθανίων και των βρωμικών, που παράγονται κατά τη χλωρίωση και την οζόνωση. Επιπλέον οι εξισώσεις υπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια μελέτης συγκεκριμένης περίπτωσης απολύμανσης νερού με χλώριο και όζον. Συμπληρωματικά των εξισώσεων που εφαρμόστηκαν, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα ανάλυσης τριαλογονομεθανίων, WatPro (Hydromantis Inc.). (EL)
The role of disinfection in potable water production is widely known since the early 1900’s, when the application of chlorine started in drinking water. Water disinfection via chlorination was directly associated with the drastic reduction of the number of deaths from typhoid fever and cholera in the beginning of the 20th century. In the course of time other kinds of disinfectants have been used alternatively to chlorine, such as ozone, chlorine dioxide etc. At the same time there has been an effort to comprehend the way these substances react in water solutions. In 1974 Rook and Bellar released two separate scientific researches concerning the formation of THMs species -which are regarded highly toxic- in chlorinated waters. Ever since numerous scientific essays have been released concerning the analytical detection methods of these compounds as well as the DBPs reaction kinetics formation via chlorination and ozonation. Subsequently to this research many researchers have developed models in order to predict the formation of disinfection by-products (especially THMs). There are over 118 such equations in bibliography – mainly regarding the assessment of THMs, HAAs and bromate ions formation. An evaluation of selected predictive models for the formation of THMs and bromate in water is carried out in this essay. Furthermore, a case study is conducted in order to assess via predictive models the formation of THMs and bromate in pre-ozonated and post-chlorinated water. Additionally, WatPro software (Hydromantis Inc) for THMs analysis is used for the simulation. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Drinking water
Βρωμικά ιόντα
Bromate
Trihalomethane
Predictive models
Χλωρίωση
Οζόνωση
Τριαλογονομεθάνια
Πόσιμο νερό


Ελληνική γλώσσα

2011-02-08


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.