Σχεδίαση Ασύρματου Πομποδέκτη για Προσαρμοστές Τοπικού Δικτύου Ethernet και Υλοποίηση του Ελεγκτή του σε FPGA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδίαση Ασύρματου Πομποδέκτη για Προσαρμοστές Τοπικού Δικτύου Ethernet και Υλοποίηση του Ελεγκτή του σε FPGA

Χατσιούλης, Θεόδωρος (EL)
Chatsioulis, Theodoros (EN)

Α. Τραγανίτης

The wide spread of portable computers and the need of providing them with network connection have recently caused a great deal of interest in the field of wireless local area networks (WLAN). Ethernet LAN adapters are probably used in most of the computers worldwide. These two simple facts lead us to the design of the wireless transceiver of this work, which can be seen as a solution cheap and easily applicable for wireless networking. The wireless transceiver of this work connects the Ethernet card to the wireless medium, just like every conventional transceiver is placed between the card and the coaxial cable. In our solution, we propose that the Ethernet card is not replaced. The stations access the wireless channel following the CSMA method (carrier sense multiple access), which, because of the nature of the medium, functions without collision detection. During this work, the cirquit of the transceiver has been designed and its controller has been implemented using FPGA technology. The controller : (a) decodes the serial input by the computer, using a pure digital, hardware inexpensive, over-sampling method (3.3 samples per bit), (b) encodes the data to protect it in the harsh wireless medium and (c) translates the data rate in an elastic buffer, able of managing more than one packets at a time. (EL)
Η ευρεία διάδοση των φορητών υπολογιστών και η ανάγκη για δικτύωσή τους, προκαλούν μια μεγάλη κινητικότητα, τα τελευταία χρόνια, στον χώρο των ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN). Οι προσαρμοστές τοπικού δικτύου Ethernet χρησιμοποιούνται στους περισσότερους, ίσως, υπολογιστές παγκοσμίως. Οι δυο αυτές απλές παρατηρήσεις μας οδήγησαν στη σχεδίαση του ασύρματου πομποδέκτη (transceiver) της εργασίας αυτής, σαν λύση φθηνή σε υλικό και άμεσα εφαρμόσημη για ασύρματη δικτύωση. Ο ασύρματος πομποδέκτης συνδέει την κάρτα Ethernet με το ασύρματο μέσο, όπως ακριβώς κάθε συμβατικός πομποδέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ της κάρτας και του ομοαξονικού καλωδίου. Στη λύση που προτείνουμε η κάρτα Ethernet δεν αντικαθίσταται, συνεπώς οι σταθμοί προσπελαύνουν το ασύρματο κανάλι με τη μέθοδο CSMA (carrier sense multiple access), που, λόγω της φύσης του μέσου, λειτουργεί χωρίς ανίχνευση συγκρούσεων. Στην εργασία αυτή σχεδιάστηκε το κύκλωμα του ασύρματου πομποδέκτη και ο ελεγκτής του υλοποιήθηκε στην τεχνολογία των FPGA. Ο ελεγκτής : (α) αποκωδικοποιεί την σειριακή είσοδο από τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μια καθαρά ψηφιακή, φθηνή σε υλικό, μέθοδο υπερ-δειγματοληψίας (3,3 δείγματα ανά bit), (β) κωδικοποιεί τα δεδομένα για την προστασία τους στο ασύρματο μέσο και (γ) μετατρέπει τον ρυθμό τους σ' έναν ελαστικό ενταμιευτή, ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να διαχειρίζεται περισσότερα από ένα πακέτα. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

α) Δίκτυα Υπολογιστών και Ψηφιακές Επικοινωνίες, β) Μηχανική Οραση και Ρομποτική


1996-11-01
1997-06-2


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.