Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρότυπο κοστολόγησης ανά κέντρο κόστους σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο
Model of cost assessment per cost centre in Academic General Hospital

Κούνουπας, Ζαχαρίας
Κοτσιφός, Βαγγέλης

Μανιαδάκης, Νικόλαος
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό πρότυπο, πολλοί οικονομολόγοι προσπαθούν να αναλύσουν την οικονομική συμπεριφορά των νοσοκομείων, πέρα από τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Οι συζητήσεις γύρω από αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στην διαμόρφωση κάποιων εργαλείων-δεικτών αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των νοσοκομειακών μονάδων, με απώτερο σκοπό αυτά να προσδιορισθούν περισσότερο, λόγω και του συνεχούς αυξανόμενου κόστους των υπηρεσιών υγείας διαχρονικά. Η ανάλυση του συγκριτικού κόστους μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του νοσοκομείου είναι συνήθης σε όλες τις μορφές οικονομικής αξιολόγησης. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή της διεθνούς μεθοδολογίας στην κατασκευή-δημιουργία ενός υποδείγματος αποτίμησης κόστους ανά κέντρο κόστους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) και ακολούθως ο έλεγχος αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του υποδείγματος με την εφαρμογή του στα έτη 2004 και το πρώτο εξάμηνο του 2005. Tα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από ενδονοσοκομειακές πηγές του ΠαΓΝΗ. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας κρίθηκε απαραίτητη για την διερεύνηση της απαιτούμενης μεθοδολογίας επιμερισμού του κόστους στα διάφορα τμήματα νοσηλευτικών ιδρυμάτων και έγινε χρησιμοποιώντας τους αγγλικούς όρους cost analysis, hospital cost, cost centre, hospital effectiveness. Το κάθε κέντρο κόστους θα περιλαμβάνει το κόστος για φάρμακα, για υγειονομικό υλικό, για ορθοπεδικό υλικό, δαπάνη για τα χημικά αντιδραστήρια και τα κόστη των υποστηρικτικών υπηρεσιών και παγίων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του υποδείγματος μας έδωσαν το κόστος ανά κέντρο κόστους για το έτος 2004 και για το πρώτο εξάμηνο του 2005. Η μελέτη αυτή ενδέχεται να αποτελέσει ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο για την διαμόρφωση και την υιοθέτηση πολιτικών, προς όφελος της οικονομικής διαχείρισης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όσο και κατ΄ επέκταση για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό της περιοχής ευθύνης τους, καθώς απαιτούνται πολλές βελτιώσεις και ρυθμίσεις. (EL)
Considering the enterprising model, a lot of economists try to analyze the economic behaviour of hospitals, beyond their social character. The discussions on this sector are focused in the configuration of certain tools of effectiveness and productivity of hospital units, aiming these to be better determined, as the cost of health services increases diachronically. The comparative cost analysis between the various departments of a hospital unit is commonly used in all kinds of economic evaluations. The objective of the present study is the application of international methodology in manufacturing a model of cost assessment per cost centre in the Academic General Hospital Heraklion (PaGNI) and followingly the examination of the effectiveness of this model by applying it in years 2004 and the first half-year period of 2005. The data used emanate by inter-hospital sources of PaGNI. Reviewing the international bibliography was considered essential in order to investigate the appropriate methodology of cost allocation between the various departments of nursing institutions and conducted by using the English terms ‘cost analysis’, ‘hospital cost’, ‘cost centre’, ‘hospital effectiveness’. Each cost centre includes the cost of medicines, sanitary material, orthopedic material, expenses for chemical reaction agents and expenses of supporting services and over heads. The application of the model generated the cost per cost centre for the year 2004 and the first half-year period of 2005. This study constitutes a particularly useful tool for the configuration and the adoption of policies, beneficial to the economic management of nursing institutions, so that they can offer health services of better quality to the population of their region of responsibility, since lots of improvements and regulations are required. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Hospital Administration
Νοσοκομείου διοίκηση
Financial Management hospital
Οικονομική διαχείριση Νοσοκομείο


Ελληνική γλώσσα

2006-08-04


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.