Το ζήτημα του απορρήτου και η δυνατότητα κατάσχεσης των καταθέσεων των ιδιωτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο ζήτημα του απορρήτου και η δυνατότητα κατάσχεσης των καταθέσεων των ιδιωτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Σπυριδάκη, Άννα-Μαρία

Β. Αρανίτου
Μαυρομούστακου, Ήβη
Σ. Χιωτάκης

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θεσμό του τραπεζικού απορρήτου - δηλαδή της υποχρέωσης προστασίας εκ μέρους του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος, πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες του- στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το ζήτημα της κατασχέσεως των τραπεζικών καταθέσεων των ιδιωτών, ως ειδικότερο λόγο άρσης του τραπεζικού απορρήτου. Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η οποία έγκειται στο ότι δεν ακολουθεί μία ενιαία ρύθμιση του τραπεζικού απορρήτου, η εν λόγω έννοια παρουσιάζεται και αναλύεται σε δύο αυτοτελή μέρη: Στο πρώτο μέρος αναλύεται ο θεσμός του γενικού τραπεζικού απορρήτου, οριζόμενος ως την τήρηση εχεμύθειας στο σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται λόγος για το ειδικό τραπεζικό απόρρητο, η έννοια του οποίου περιορίζεται στην προστασία των τραπεζικών μόνο καταθέσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, η προβληματική επεκτείνεται στην προστασία, της οποίας τυγχάνει το τραπεζικό απόρρητο σε όλους σχεδόν τους κλάδους του δικαίου (Ιδιωτικό, 2ημόσιο, Ποινικό) και στην αντίστοιχη ευθύνη που φέρει η τράπεζα σε περίπτωση τυχόν παραβίασης αυτού. Στα πλαίσια μελέτης των λόγων άρσης του γενικού και του ειδικού τραπεζικού απορρήτου αντίστοιχα, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη λειτουργία και τη νομιμότητα της διατραπεζικής ανώνυμης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο Τειρεσίας Α.Ε., λόγω του μεγάλου πρακτικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας, αρχικά παρουσιάζεται η νομολογιακή αντιμετώπιση της δυνατότητας κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων χρονολογικά : Η παλαιότερη αμφισβήτηση που είχε ανακύψει επί του ζητήματος, μετά τη θέση σε ισχύ του αρ. 24 του ν. 2915/2001, επιλύεται πλέον υπέρ του κατασχετού των καταθέσεων. Κατόπιν και έχοντας υπόψη την κατεστημένη πλέον αντίληψη περί του κατασχετού των καταθέσεων, επιχειρείται η παρουσίαση μερικών από τα συνηθέστερα προβλήματα που είναι δυνατόν να εμφανισθούν στην πράξη κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κατασχέσεως των καταθέσεων του οφειλέτη εις χείρας της τράπεζας ως τρίτης. Κλείνοντας, παρουσιάζονται κάποιοι προβληματισμοί αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται περαιτέρω νομοθετικής παρεμβάσεως και επιλύσεως τόσο όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο του θεσμού του τραπεζικού απορρήτου, όσο και σε ζητήματα που αφορούν την διαδικασία κατάσχεσης των τραπεζικών καταθέσεων. (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2011


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Κοινωνικών Επιστημών--Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.