Μέτρηση εξωτερικής και εσωτερικής επαγγελματικής υποκίνησης των νοσηλευτών ενός ελληνικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEvaluation of extrinsic and intrinsic motivation of the nurses in a university hospital
Μέτρηση εξωτερικής και εσωτερικής επαγγελματικής υποκίνησης των νοσηλευτών ενός ελληνικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου

Ζαρκάδα, Κωνσταντίνα

Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Εισαγωγή: Η μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή ψυχομετρικά δοκιμασμένων εργαλείων θεωρείται ως βασικό στοιχείο της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στο δημόσιο τομέα, ειδικότερα στο τριτοβάθμιο επίπεδο. Το Ερωτηματολόγιο Εξωτερικής και Εσωτερικής Επαγγελματικής Υποκίνησης, είναι ένα έγκυρο εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την παρακίνηση των εργαζομένων σε οργανισμούς . Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 1) να περιγράψει τη διαδικασία της μετάφρασης, πολιτισμικής προσαρμογής και στάθμισης του WEIMS στην ελληνική γλώσσα σε ένα δείγμα εξειδικευμένων νοσηλευτών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Χειρουργεία ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου και 2) να περιγράψει τα κίνητρα που τους ενεργοποιούν και να τα συσχετίσει με περιγραφικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης, έτη προϋπηρεσίας και τμήμα εργασίας. Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη έκδοση του αγγλικού ερωτηματολογίου που αποτελούνταν από 18 ερωτήσεις. Η μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή του ερωτηματολογίου έγινε με διεθνώς προτεινόμενη διαδικασία. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μετρήθηκε με τη διαδικασία test – retest και το συντελεστή συσχέτισης Spearman. Η εσωτερική συνέπεια των κλιμάκων αξιολογήθηκε με τη χρήση του συντελεστή Cronbach’s alpha. Η δομική εγκυρότητα Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υ̟ηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανε̟ιστήμιο Κρήτης 2 αξιολογήθηκε με το συντελεστή συσχέτισης Spearman. Ελέγχθηκε η διακρίνουσα εγκυρότητα. Αποτελέσματα: Τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου WEIMS για το νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολούνται σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο ήταν καλά. Η εσωτερική αξιοπιστία με τον έλεγχο test – retest ήταν ικανοποιητική και οι περισσότερες ερωτήσεις είχαν θετική συσχέτιση. Ο Cronbach’s α βρέθηκε να είναι από 0,60-0,80. Οι κλίμακες μέτρησης αυτόνομης υποκίνησης (Eσωτερική Yποκίνηση, Kίνητρα Oλοκλήρωσης, Aναγνωρισμένα Kίνητρα) είχαν στατιστικά σημαντικά θετική συσχέτιση και η κλίμακα Mη Yποκίνησης είχε αρνητική συσχέτιση με την κλίμακα της Εσωτερικής Υποκίνησης και τον δείκτη αυτοδιάθεσης. Η υψηλότερη βαθμολογία σημειώθηκε στην κλίμακα της εσωτερικής υποκίνησης με μέση τιμή 3,82 και τυπική απόκλιση 0,78 και η χαμηλότερη στην κλίμακα μη υποκίνησης με μέση τιμή 1,87 και τυπική απόκλιση 0,78. Συμπεράσματα: Η μεταφρασμένη και σταθμισμένη ελληνική έκδοση είναι συγκρίσιμη με την πρωτότυπη αγγλική έκδοση του ερωτηματολογίου όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. H εφαρμογή του σε ένα δείγμα νοσηλευτών ανέδειξε χρήσιμα συμπεράσματα για τα κίνητρα τους. Θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων για την αναγνώριση των κινήτρων των νοσηλευτών και την εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών ενδυνάμωσης. (EL)
Background: The translation and cultural adaptation of psychometrically tested tools is regarded as an essential component of effective human resource management in the public health care and especially in the tertiary settings. The Work Extrinsic, Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) is a valid instrument designed to measure work motivation in organizations. Aim: The aim of this study is 1) to describe the translation, adaptation and validation of the WEIMS questionnaire into Greek language in a sample of specialized nurses in Intensive Care Units (ICU) and Operating Theatres of a universal hospital and 2) identify the motivators for doing that work and correlate them with descriptive variables of age, sex, level of education, years of experience and ward. Methods: A modified version of the English self-administered questionnaire consisting of 18-items was used. Internationally recommended methodology mandating forward, backward translation, reconciliation and pretesting steps were followed. Reproducibility was measured (test – retest reliability) by the Spearman correlation coefficient. Internal consistency of the items assessed using the Cronbach’s alpha. Construct validity were assessed with correlation of the subscales by the Spearman coefficient. Discriminant validity were assessed. Results: The psychometric properties of the Greek version of the WEIMS questionnaire for nursing staff employed in a tertiary hospital were good. Reliability with test – retest was satisfying, most of the items had positive correlations. Cronbach’s alpha was found to be from 0,60-0,80. The subsales measuring autonomous motivation (intrinsic motivation, integrated regulation and identified regulation) had significant positive correlations and subscale of amotivation had Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υ̟ηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανε̟ιστήμιο Κρήτης 4 significant negative correlation with intrinsic motivation subscale and the Work Self –Determined Index. The higher score was in the intrinsic motivation scale mean= 3,82 SD 0,78 and the lowest in the subscale amotivation mean= 1,87 SD 0,78 Conclusions: The translated and adapted Greek version is comparable with the original English questionnaire as it concerns the validity and reliability. We assessed it in a sample of nurses and extract useful conclusions for their motivation. It could be a useful tool in the hands of administrations for identifying the types of nurse’s motivation and implement successful strategies of empowerment. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Psychometrics properties
Questionnaire translation
Motivation
Υποκίνηση
Υποκίνηση νοσηλευτικού προσωπικού
Στάθμιση ερωτηματολογίου
Motivation in health workers
Motivation in nurses
Υποκίνηση επαγγελματιών υγείας


Ελληνική γλώσσα

2014-04-10


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.