Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ανεργία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και οι επιπτώσεις της στον δείκτη αυτοκτονιών
Unemployment during economic crisis and its impact on suicide rates

Ξυλούρη, Αριστέα
Κούτης, Αντώνης
Λιονής, Χρήστος

Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εισαγωγή: Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες στην παγκόσμια οικονομία η οποία πλήττει δυσανάλογα τις χώρες χαμηλής και μέσης ανάπτυξης. Η ανεργία, η ευπρόσβλητη εργασία και η ανασφάλεια έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην υγεία. Η αύξηση των αυτοκτονιών είναι από τις πιο εμφανείς επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία του πληθυσμού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στην ανεργία και τους θανάτους από αυτοχειρία – αυτοκτονία. Μέθοδολογία: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπιση σχετιζόμενη με την ανεργία την επίπτωση της στον δείκτη αυτοκτονιών, στις βάσεις δεδομένων Medline Pubmed και Google Scholar για τα έτη 2008 έως και 2012. Αποτελέσματα: Αναφορικά με την διερεύνηση της σχέσης ανεργίας και αυτοκτονιών, 103 μελέτες εντοπίστηκαν από τις βάσεις δεδομένων, εκ των οποίων 27 εντάχθηκαν στην μελέτη και 18 από αυτές εμφάνησαν σημαντική και θετική συσχέτιση, 1 ασθενή και θετική συσχέτιση, 6 θετική συσχέτιση ενώ στη μη εύρεση συσχέτισης μεταξύ ανεργίας και αυτοκτονιών κατέληξαν μόνο δύο μελέτες. Συμπεράσματα: Η εύρεση συσχετίσεων, όπως αυτή προέκυψε από την παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάμεσα στην ανεργία και τις αυτοκτονίες προκαλλεί ενδιαφέρον αλλά και ερεθίσματα για περεταίρω διερεύνηση ενώ αναγκαία κρίνεται η εκπόνηση εθνικών σχεδίων πρωτογενούς πρόληψης. (EL)
Introduction: The recent financial crisis is obviously one of the most serious in world economy that disproportionately affects low and medium development countries. The unemployment, vulnerable employment and insecurity have significant negative effects on people’s health. The increase of suicide rates is one of the most common results of the economic crisis on people’s health. Aim: The aim of this literature review is to detect and document the possibility of association between unemployment and the increase in suicide rates. Methods: A literature review was conducted to detect the association of unemployment and suicide, with the use of Medline Pubmed and Google Scholar databases, for the years 2008 to 2012. Results: Intensive research of the literature, investigating the relationship of unemployment and suicide rates, yielded 103 studies, 27 of which were included in this literature review. 18 studies, revealed a significant and positive association, 1 showed weak and possitive association, 6 found a positive association and 2 did not support any kind of association between unemployment and suicide rates . Conclusions: Findings of the literature review revealed a significant association between unemployment and suicide rates. Findings are of great interest for further investigation while the development of national strategies of primary and secondary prevention is necessary. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Αυτοκτονία
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Οικονομική κρίση
Literature review
Ανεργία
Suicide
Unemployment
Economic crisis


Ελληνική γλώσσα

2013-04-16


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.