Καθαρισμός, απομόνωση και κρυστάλλωση της πρωτεΐνης Rop GP, με στόχο την μελέτη σχέσεων δομής- αλληλουχίας.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
E-Locus Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Καθαρισμός, απομόνωση και κρυστάλλωση της πρωτεΐνης Rop GP, με στόχο την μελέτη σχέσεων δομής- αλληλουχίας.

Τσέλιος, Βασίλης

Κοκκινίδης, Μιχαήλ

Η γνώση της τριτοταγούς δομής αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την σωστή κατανόηση όσο και για την τροποποίηση της λειτουργίας των πρωτεϊνών . Σήμερα, παρά την τεχνολογική πρόοδο ο πειραματικός προσδιορισμός της τριτοταγούς δομής υπολείπεται του ρυθμού συσσώρευσης δεδομένων αμινοξικής αλληλουχίας. Οπότε η επιτυχής πρόβλεψη της τριτοταγούς δομής μιας πρωτεΐνης βάση της αμινοξικής αλληλουχίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Η δημιουργία μεταλλαγών σε πρωτεΐνες και η μελέτη της αντίστοιχης δομής είναι δυνατόν να συνεισφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Η πρωτεΐνη Rop αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης για την κατανόηση τέτοιων σχέσεων , δομής – αλληλουχίας. Μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί εκτενώς ο ρόλος της στροφής και του μοτίβου επανάληψης επτάδας του υδρόφοβου πυρήνα στην αναδίπλωση και σταθερότητα του μορίου. Πρόκειται για ένα ομοδιμερές, αντιπαράλληλο, 4-α-ελικοειδές δεμάτιο που συμμετέχει στην αντιγραφή των πλασμιδίων ColE1 της E.coli. Σε μια προσπάθεια για μελέτη της δομής επιπλέον μεταλλαγμάτων της πρωτεΐνης Rop , σχεδιάστηκε ένα μετάλλαγμα στο οποίο οι θέσεις 30 και 31 έχουν μεταλλαχθεί σε Gly/G και Pro/P αντίστοιχα. Ο στόχος είναι να μελετηθεί κρυσταλλογραφικά το μεταλλαγμα αυτό RopGP ώστε να προκύψουν σχέσεις δομής αλληλουχίας και να παρατηρηθούν τυχόν αποκλίσεις από την wt μορφή της πρωτεΐνης. Έτσι ξεκίνησε μια σειρά πειραμάτων τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας (EL)

text
Τύπος Εργασίας--Πτυχιακές εργασίες

Πρωτεϊνικής αναδίπλωσης
E.coli


Greek

2013-03-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Πτυχιακές εργασίες*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)