Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟπτικοί χρόνοι αντίδρασης με ειδικούς φακούς επαφής
Visual reaction times with specific contact lenses

Πενταράκης, Κυριάκος

Τσιλιμπάρης , Μιλτιάδης
Πλαϊνης, Σωτήρης
Δετορακής, Ευστάθιος
Ian, Bailye
Σιγανός, Χαράλαμπος

Σκοπός: H αξιολόγηση ενός ψυχοφυσικού πρωτόκολλου που βασίζεται σε οπτικούς χρόνους αντίδρασης με σκοπό τη χρήση του στην εξέταση της οπτικής ικανότητας ασθενών με χαμηλή όραση. Μεθοδολογία: Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 9 εξεταζόμενοι 5 υγιείς και 4 ασθενής με χαμηλή όραση. Η μελέτη επικεντρώθηκε στους 5 υγιείς(3 άντρες και 2 γυναίκες) ηλικίας 24-39 χωρίς προηγούμενο οφθαλμολογικό πρόβλημα, μόνο μικρό διαθλαστικό σφάλμα που διορθωνόταν με την χρήση των γυαλιών τους. Στους υγιείς χρησιμοποιήθηκαν ειδικά κατασκευασμένοι φακοί επαφής(3 ζεύγη) με σκοπό την μείωση της όρασης σε διάφορα στάδια για την καταγραφή μετρήσεων σε οπτικούς χρόνους αντίδρασης και οπτικά προκλητά δυναμικά. Οι χρόνοι αντίδρασης μετρήθηκαν για ένα ερέθισμα(Gabor) το όποιο είναι κυκλικό με κάθετα gratings και στις ακμές του φθίνει το contrast. Κάθε μέτρηση ξεκινούσε με 100% contrast και σιγά σιγά μειωνόταν μέχρι να φτάσει στην ουδό του εξεταζομένου. Στα προκλητά δυναμικά χρησιμοποιήσαμε δυο κατηγορίες: Pattern Reversal και Pattern Appearance με σκοπό την σύγκριση των μεθόδων με αυτή των χρόνων αντίδρασης. Στα pattern Reversal χρησιμοποιήθηκε ερέθισμα σκακιέρας με 20 και 10 arcmin για 100% contrast. Στα pattern Appearance χρησιμοποιήθηκε ερέθισμα σκακιέρας με 22 και 11arcmin για 80% contrast. Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα προκύπτει για τους χρόνους αντίδρασης ότι όσο αυξάνεται η κλίση της ευθείας των χρονών αντίδρασης με το 1/Contrast τόσο μικρότερη ευαισθησία δηλαδή μικρότερη οπτική οξύτητα. Για τα προκλητά δυναμικά προκύπτει ότι όσο μειώνεται η όραση τόσο μετατοπίζεται προς τα δεξιά η P100 και μειώνεται το πλάτος απόκρισης της και για τα pattern Reversal και για pattern Appearance. Συμπέρασμα: Από την μελέτη που κάναμε συμπεραίνουμε ότι οι χρόνοι αντίδρασης είναι εξίσου καλή μέθοδος αξιολόγησης όρασης με αρκετά προτέρημα σε σχέση των προκλητών δυναμικων. Αυτό προκύπτει από τον στατιστικό έλεγχο που κάναμε από τις μετρήσεις και από την εμπειρία μας από την μελέτη. Υπήρχε πολλές φορές δυσκολία να πάρουμε μετρήσεις προκλητών δυναμικών σε χαμηλές όρασης και ειδικά σε εξεταζόμενους με πάθηση στο οπτικό νεύρο σε αντίθεση με τους οπτικούς χρόνους αντίδρασης που τα καταφέραμε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ένα άλλο προτέρημα της μεθόδους είναι η ταχύτητα διεξαγωγής των μετρήσεων σε αντίθεση με τις μετρήσεις των προκλητών δυναμικών που διαρκούν περισσότερο χρόνο. (EL)
Purpose: The evaluation of visual reaction times method to be used in tests for participation in special οlympics. Methodology: In this study involved 9 subjects 5 healthy and 4 patients with optic nerve problem. The study focused on five healthy (3 males and 2 females) aged 24-39 with no previous ophthalmic problem, only a small refractive error which was corrected with the use of their glasses. In healthy observers used specially made contact lenses (3 pairs) to impaired vision in various stages to record measurements in reaction times and vision evoked potentials. The reaction times were measured for a stimulus (Gabor) which is circular with vertical gratings and edges deteriorates the contrast. Each measurement started with 100% contrast and gradually reduced until it reaches the threshold of the test. In VEPs using two categories: Pattern Reversal Pattern Appearance and to compare the methods that the reaction times. In pattern Reversal used checkerboard stimulus with 20 and 10 arcmin for 100% contrast. In pattern Appearance used checkerboard stimulus 22 and 11arcmin for 80% contrast. Results: The results show for reaction times that as the slope of the reaction time increases with 1 / Contrast smaller sensitivity that is worse vision. For evoked potential that decreases as the vision both shifted to the right by the P100 and decreases the amplitude at the pattern Reversal and pattern Appearance. Conclusions: From the study we can conclude that the reaction times are as good visual evaluation method with several advantages over the vision evoked potentials. This follows from the statistical verification that we measured on our experience from the study. There was often difficult to take measurements of evoked potentials in low vision and especially in subjects with optic nerve disease in contrast to the visual reaction times we did it without much difficulty. Another advantage of the methods is the speed of these measurements are in contrast to the measurements of evoked potentials which last longer. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-03-29


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.