Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποσυγχρονισμός βιομηχανικών κυκλωμάτων
Desynchronization of industrial circuits

Παντελιάς, Εμμανουήλ
Pantelias, Emmanouil

Κατεβαίνης, Μανόλης

Τα ασύγχρονα κυκλώματα έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν τον χρονισμό τους αυτόματα, σε διαφορετικές συνθήκες μεταβλητότητας. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρουσιάζουν χαμηλότερες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σύγχρονα. Ο αποσυγχρονισμός είναι μια αυτοματοποιημένη μέθοδος για την μετατροπή ενός σύγχρονου κυκλώματος σε ένα αντίστοιχο ασύγχρονο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί εργαλεία, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με την αυτοματοποιημένη ροή της βιομηχανίας. Η εργασία αυτή επιχειρεί να γενικεύσει τη μέθοδο του αποσυγχρονισμού σε κυκλώματα βιομηχανικής κλίμακας. Εξετάζει ορισμένα προχωρημένα θέματα που δεν είχαν μελετηθεί έως τώρα, όπως ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της φραγής ρολογιού, εναλλακτικοί τρόποι δημιουργίας ομάδων αποσυγχρονισμού, αρχικοποίηση, επικοινωνία με σύγχρονα τμήματα και επαλήθευση ορθής λειτουργίας. Τρία βιομηχανικά κυκλώματα αποσυγχρονίστηκαν, με στόχο τη μείωση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία αυτόματου αποσυγχρονισμού, με τη συνεργασία ερευνητών του ΙΤΕ. Σε αυτά έγιναν οι κατάλληλες προσθήκες και αλλαγές, για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την δυνατότητα χρήσης της μεθόδου για τις ανάγκες της βιομηχανίας. (EL)
Asynchronous circuits have the ability of adapting their timing automatically, in different variability conditions. Also, in most cases, they exhibit lower electromagnetic emissions compared to the corresponding synchronous ones. Desynchronization is an automatic method for the transformation of a synchronous circuit to a corresponding asynchronous. This method uses tools, which are fully compliant to the industry's automatic flow. This work attempts to generalize the desynchronization method to industrial scale circuits. It examines some advanced issues that have never been studied before, such as correct way of dealing with clock gating, alternative ways of creating desynchronized regions, reset, communication with synchronous modules and functional verification. Three industrial circuits were desynchronized, with the object of reducing the electromagnetic emissions. For this purpose, automatic desynchronization tools were used, in collaboration with researchers of FORTH. The appropriate additions and modifications were made, in order to cope with the above issues. The results demonstrate the ability of this method to be employed for the industry's needs. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2007-12-04


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.