Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναλογική ομοιότητα αντικειμένων: Μια προσέγγιση σημασιολογικής μοντελοποίησης
Analogical similarity of objects: A conceptual modeling approach

Σπανουδάκης, Γεώργιος Ε

Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης

Η διατριβή ορίζει ένα μοντέλο εντοπισμού αναλογικών ομοιοτήτων μεταξύ αντικειμένων με βάση σημασιολογικές τους περιγραφές. Οι περιγραφές αυτές συντίθενται από σχέσεις ταξινόμησης, γενίκευσης και γνωρίσματα. Οι αναλογίες εντοπίζονται από συναρτήσεις μέτρησης της απόστασης μεταξύ των αντικειμένων σε σχέση με τις ταξινομήσεις, τις γενικεύσεις και τα γνωρίσματα τους. Οι συναρτήσεις αυτές λαμβάνουν υπ' όψιν τη σπουδαιότητα των επιμέρους γνωρισμάτων που εξετάζουν. Η σπουδαιότητα αυτή μετράται ως εμπιστοσύνη της ισχύος και ιδιοτήτων των γνωρισμάτων : της χαρακτηριστικότητας, του βαθμού αφαίρεσης και της προσδιοριστικότητας τους. Το μοντέλο είναι ικανό να εντοπίζει αναλογίες ακόμη και αν οι περιγραφές των αντικειμένων δεν είναι ομοιόμορφες και τα αντικείμενα προέρχονται απο διαφορετικά πεδία εφαρμογών. Ο εντοπισμός γίνεται σε πολυωνυμικό χρόνο υπο συγκεκριμένες συνθήκες. Η υπολογιστική υλοποίηση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική του αξιολόγηση με θετικά αποτελέσματα σε εφαρμογές αναλογικής αναχρησιμοποίησης συνιστωσών λογισμικού. (EL)
This dissertation defines a model elaborating analogical similarities between conceptual descriptions of objects, composed of classification, generalization and attribution relations. Analogies are detected by functions measuring distances between objects with respect to each of those types of relations. These distance metrics distinguish the importance of the individual relations. In particular the importance of distinct attributes is measured as belief to the validity of three properties regarding each attribute, namely the charactericity, abstractness and determinance. The model is able to detect analogies even between non-uniform descriptions of objects from different domains. Similarity analysis is possible in polynominal time under certain circumnstances. A computational implementation of the model has been used in an empirical evaluation regarding applications to software reuse, with positive preliminary results. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Αγγλική γλώσσα

1994-12-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.