Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA value network for the banking sector : business models for the mortgage service system
Ένα δίκτυο αξίας στον τραπεζικό τομέα

Koulentaki, Maria N
Κουλεντάκη, Μαρία Ν

Νικολάου, Χρήστος Ν

Ο ακρογωνιαίος λίθος για την έναρξη της πρόσφατης οικονομικής κρίσης ήταν η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων των τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρίση αυτή επεκτάθηκε ραγδαία σε όλο τον κόσμο κα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Η κρίση αυτή αποτελεί συγχρόνως πρόκληση αλλά και ευκαιρία σε μια οικονομία προσανατολισμένη σε υπηρεσίες. Στην παρούσα έρευνα, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την θεωρία των Δικτύων Αξίας, προκειμένου να μοντελοποιήσουμε στο σύστημα της υπηρεσίας των στεγαστικών δανείων στον τραπεζικό κλάδο. Αυτό το Δίκτυο Αξίας κυρίως στοχεύει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και να αυξήσει την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από το σχεδιασμό, τη μοντελοποίηση και την υλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Προτείνουμε επιχειρηματικά μοντέλα με σκοπό να βοηθήσουμε τους επικεφαλής ως προς τη σύλληψη, την κατανόηση, το σχεδιασμό, την ανάλυση και την αλλαγή της επιχειρησιακής λογικής της εταιρείας τους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το εργαλείο προσομοίωσης Vensim PLE και αναλύουμε το Βασικό μοντέλο, το μοντέλο των μη Εξυπηρετούμενων δανείων, το μοντελο της πολιτικής Διάκρισης Τιμών και το μοντέλο Αξιολόγησης της Απόδοσης Υποκαταστήματος. Εξετάζουμε την κύρια δομή και ορισμένες συνήθεις και χρήσιμες περιπτώσεις του συστήματος υπηρεσίας στεγαστικών δανείων. Έχοντας ως πλεονέκτημα τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, μια τράπεζα μπορεί να καταλήξει σε αποφάσεις καθοριστικού χαρακτήρα, όπως αποφάσεις για να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών, να παρέχει επιλογές και μοντέλα ανάλυσης προσαρμοσμένα στις δικές της ανάγκες και τέλος να αναγνωρίσει εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν στις καλύτερες στρατηγικές για την μεγιστοποίηση των κερδών και μείωση του κόστους. (EL)
The cornerstone for the beginning of the recent economic crisis was the increase of non-performing Mortgage loans of banks in United States. THis crisis expanded rapidly in alla over the world and had a significant impact on the global economy. This crisis represents both a challenge and an opportunity in a service-oriented economy. In this research, we attempt to apply the Value Network theory in order to model the Mortgage loan service system of the banking sector. This Value Network mainly aims to improve competitiveness and increase the value of services provided through the design, modelling and implementing businsess processes. We aim to demonstrate the applicability of this value network methodology to the Bank environmrnt in a real, value-delivering situation of a mortgage service. We propose business models in order to help managers to capture, understand, design, analyze and change the business logic of their company. In particular, we use the Vensim simulation tool, to analyze the Basic model, the Non-Performing loan model, the Price Discrimination model and the Branch Performance Evaluation model. We examine the main structure and some common and useful cases of a bank Mortgage Service system. Taking advantage of the simulation results, a bank may come up to determinant decisions suvh as to improve customer satisfaction, provide options and analysis models adjusted to its own needs and identify best practice value drivers for profit maximization and cost reduction. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2010-07-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.