Vaccination coverage of immigrant children in an urban area of Crete, Greece

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕμβολιαστική κάλυψη παιδιών μεταναστών σε ένα αστικό Δήμο της Κρήτης
Vaccination coverage of immigrant children in an urban area of Crete, Greece

Ευλαμπίδου, Ζαφειρούλα
Evlampidou, Zafiroula

ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΣΚΟΠΟΣ: Το επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης στις μειονοτικές ομάδες είναι συνήθως μικρότερο από αυτό που απαντάται στο γενικό πληθυσμό με αποτέλεσμα να αυξάνει ο κίνδυνος νόσησης του ίδιου του ατόμου και να μειώνεται η συλλογική ανοσία του πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου της εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών μεταναστών στο Δήμο Γαζίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης για το έτος 2004. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε ο έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού 88 παιδιών μεταναστών σε σύνολο 159, ηλικίας 2 μηνών έως 18 ετών, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2004. Συλλέχθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εμβολιασμών τους και ο φορέας διενέργειας των εμβολιασμών. Η συμπλήρωση των στοιχείων έγινε με προσωπική, κατ’οίκον, συνέντευξη με τις μητέρες των παιδιών με τη χρήση ενός πρότυπου ερωτηματολογίου. Ο υπολογισμός των επιμέρους δεικτών έγινε με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό συμμετοχής στη μελέτη ήταν 55,3%. 52,3% ήταν άρρενες και 84,1% Αλβανικής καταγωγής. Η μέση ηλικία ήταν τα 7,5 έτη με σταθερά απόκλιση 4,6. 14 παιδιά θεωρήθηκαν ανεμβολίαστα (15,9%) διότι δεν έφεραν κάποιο αποδεικτικό εμβολιασμού. Εμβολιασμένο με 3 δόσεις ως την ηλικία του 1 έτους με DTP βρέθηκε το 76,7% [ΔΕ95%: 72,7 – 80,7], για την πολιομυελίτιδα το 77,9% [ΔΕ95%: 74,0 – 81,8] και για τον αιμόφιλο της ινφλουέντσας το 54,5% [ΔΕ95%: 49,8 – 59,2]. 4 δόσεις μέχρι την ηλικία των 2 ετών έλαβε για το DTP το 40,5% [ΔΕ95%: 35,9 – 45,1], για την πολιομυελίτιδα το 59% [ΔΕ95%: 54,4 – 63,6] και για τον αιμόφιλο το 51,6% [ΔΕ95%: 46,9 – 56,3]. Με 1 δόση μέχρι την ηλικία των 2 ετών για την ιλαρά ήταν εμβολιασμένο το 50,6% [ΔΕ95%: 45,9 – 55,3] ενώ για την ερυθρά και την παρωτίτιδα το 34,9% [ΔΕ95%: 30,4 – 39,4]. 2 δόσεις για τις ίδιες νόσους είχε λάβει το 24,6% [ΔΕ95%: 20,6 – 28,6], το 18,5% και το 18,5% [ΔΕ95%: 14,9 – 22,1] αντίστοιχα. Έναντι της φυματίωσης ήταν εμβολιασμένο το 67,8% [ΔΕ95%: 63,4– 72,2] και με 3 δόσεις ηπατίτιδας το 62,5% [ΔΕ95%: 58,0 – 67,0]. ΣΥΖΗΤΗΣΗ– ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι εμβολιαστικοί δείκτες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών μεταναστών είναι πολύ χαμηλότεροι από τους προτεινόμενους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και από τους αντίστοιχους που απαντώνται στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας. Αυτό καθιστά αναγκαία την παρέμβαση των υγειονομικών αρχών για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και τη συνεχή επιτήρηση του επιπέδου εμβολιασμών στη συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές επιδημίες των νόσων που τείνουν προς εξαφάνιση. (EL)
INTRODUCTION AIM: The immunization status of the minority groups is usually lower than in the general population resulting in a higher risk of disease for the person itself and in the reduction of the herd immunity of the population. The aim of this study was tο explore of the immunization status of immigrant children in the municipality of Gazi in the prefecture of Heraklion, Crete, for the year 2004. POPULATION – METHODS: Immunization data were abstracted from the vaccination cards of 88 immigrant children out of 159 in total, aged 2 months to 18 years, during September and October 2004. Vital data, dates of immunizations and the health providers of the vaccinations were collected. The collection INTRODUCTION – AIM: The immunization status of the minority groups is usually lower than in the of data was made during a household study with personal interviews of the children’s mothers, with the use of a standardized questionnaire. The calculation of the immunization indicators was based on the National Vaccination Programme and was made according to the standards of World Health Organization. RESULTS: The participation rate was 55,3%. 52,3% were male and 84,1% was of Albanian origin. The mean age was 7,5 years (SD±4,6). 14 children (15,9%) were classified as unvaccinated because they did not provide their vaccination cards. 3 doses by the age of 1 year were administered in 76,6% [CI95%: 72,7 – 80,7] for DTP, for poliomyelitis in 77,9% [CI95%: 74,0 – 81,8] and in 54,5% [CI95%: 49,8 – 59,2] for haemophilus influenzae b. 4 doses by the age of 2 years were given to 40,5% [CI95%: 35,9 – 45,1] for DTP, to 59,0% [CI95%: 54,4 – 63,6] for poliomyelitis and 51,6%[CI95%: 46,9 – 56,3] for haemophilus. 50,6% [CI95%: 45,9 – 55,3] has received one dose of measles vaccine by the age of two and 34,9% [CI95%: 30,4 – 39,4] of rubella and mumps. 2 doses for the same diseases were administered in 24,6% [CI95%: 20,6 – 28,6], 18,5% and 18,5% [CI95%: 14,9 – 22,1] respectively. Against tuberculosis was vaccinated 67,8% [CI95%: 63,4– 72,2] of the children and with 3 doses of hepatitis B 62,5% [CI95%: 58,0 – 67,0]. DISCUSSION – CONCLUSIONS: The immunization indicators of this immigrant group are much lower than the ones proposed by the World Health Organization and also lower than those of the general population in Greece. These findings are making necessary the intervention of public health authorities for the increase of the vaccination coverage and the continuous surveillance of the immunization status of this minority group in order to prevent future outbreaks of the diseases which are under elimination. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

vaccination coverage, vaccine, epidemiology, immigrants, Greece, εμβολιαστική κάλυψη, εμβόλια, επιδημιολογία, μετανάστες, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

2006-08-10
2005-07-01


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.