Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυγχρονική μελέτη για τη φυσική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής
Cross-sectional study for physical activity and lifestyle

Τσαγκαράκη, Ελευθερία

Κούτης, Αντώνης
Κογεβίνας, Μανόλης

Εισαγωγή: Παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η μη υγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα εμφανίζονται να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων παθήσεων. Η συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες φαίνεται να σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής και να επηρεάζει τα άτομα θετικά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει αν και σε ποιο βαθμό ο παράγοντας «φυσική δραστηριότητα» σχετίζεται με τον τρόπο ζωής και να εντοπίσει τις διαφορές ανάμεσα σε άτομα που συμμετέχουν συστηματικά σε φυσική δραστηριότητα και σε άτομα που δεν έχουν καμία είδους φυσική δραστηριότητα. Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 240 άτομα ηλικίας 18-65 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Ηρακλείου, τα οποία χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η ομάδα Μη Φυσικής Δραστηριότητας (ΜΦΔ) περιλάμβανε 127 άτομα που δεν είχαν καμία είδους φυσική δραστηριότητα και η ομάδα Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ) που περιελάμβανε 113 άτομα που είχαν συστηματική φυσική δραστηριότητα σε οργανωμένο χώρο, για τουλάχιστον 6 μήνες, τα 2 τελευταία χρόνια. Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 162 γυναίκες και 78 άνδρες (240 άτομα) με μέση ηλικία 37,9 έτη. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων εντοπίζεται στο ΔΜΣ (t=-2,463, p=0,016), με την ομάδα ΜΦΔ (26,15 Kg/m2, ΤΑ=5,405) να παρουσιάζει σχετικά μεγαλύτερη μέση τιμή από την ομάδα ΦΔ (24,67 Kg/m2, ΤΑ=3,867). Η ομάδα ΦΔ πραγματοποιεί κατά μεγάλο ποσοστό προληπτικούς ελέγχους υγείας (χ2=20,946, p<0,001) καθώς επίσης κατατάσσεται υψηλά στην κλίμακα αξιολόγησης της υγείας (χ2=21,312, p=0,001) και της φυσικής τους κατάστασης (χ2 = 62,619, p<0,001). Η φυσική δραστηριότητα του παρελθόντος είναι στατιστικά σημαντική (χ2 = 32,825, p<0,001) και το φιλικό περιβάλλον ασκεί στατιστικά σημαντική επίδραση (χ2 = 16,517, p<0,001). Για το κάπνισμα εντοπίζεται ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (χ2 = 11,936, p<0,001) καθώς και για τον αριθμό γευμάτων (χ2 = 26,917, p<0,001), τη συστηματική λήψη πρωινού (χ2 = 24,246, p<0,001) και την ημερήσια κατανάλωση νερού (U=5895,5, p=0,021) και καφέ (U=5544, p=0,002). H ομάδα ΦΔ επιλέγει στον ελεύθερό της χρόνο περισσότερο κινητικές δραστηριότητες σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης (χ2 = 17,798, p=0,000). Η ομάδα ΜΦΔ έχει 186% αυξημένη πιθανότητα να καπνίζει σε σχέση με την ομάδα ΦΔ, η πιθανότητα υψηλού ΔΜΣ μειώνεται κατά 10% για τα άτομα που συμμετέχουν σε ΦΔ σε σχέση με τα άτομα που δε συμμετέχουν (OR 0.90, 95% ΔΕ 0.84 - 0.97) και η πιθανότητα προληπτικών ελέγχων υγείας στα άτομα που δεν συμμετέχουν συστηματικά σε ΦΔ είναι 74% μικρότερη (OR 0.2695% ΔΕ 0.14 - 0.48), σε σχέση με την ομάδα σύγκρισης. Συμπεράσματα: Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να ασκεί διπλή επίδραση στα άτομα, αφενός βελτιώνοντας άμεσα την υγεία τους, αφετέρου προτρέποντας τα να υιοθετούν ένα πιο υγιεινό πρότυπο σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής. (EL)
Backround: Factors of living such as unhealthy diet, inactive lifestyle and smoking appear to play a major role in the development of various illnesses. Participation in physical activities seems to relate with factors of living style and affect people in a positive manner. Objectives: The aim of this study is to examine whether and to what extend the factor “physical activity” relates to the style of living and to detect any differences between people who participate regularly in physical activities and others who maintain an inactive lifestyle. Methods: The population sample of this study consisted of 240 individuals aged between 18-65 years old, permanently living in Heraklion. The sample was divided in two groups: the Non Physical Activity group (NPA) which consisted of 127 people that did not have any kind of physical activity and the Physical Activity group (PA) that consisted of 113 individuals that have had regular physical activity within an organized facility for at least 6 months during the last two years. Results: The study included 162 women and 78 men (total of 240 people) with an average age of 37.9 years. A statistically important difference between the two groups is detected at the BMI (t =-2.463, p=0.016), with the NPA group presenting relatively higher average value than the PA group (24.67 kg/m2), TA=3.867). The PA group is having at a high percentage preventive health checkups (χ2 = 20.946, p<0.001) while at the same time ranks high in the scale of health valuation (χ2=21.312, p< 0.001) and physical fitness (χ2=62.619, p<0.001). Physical activity of the past is statistically significant (χ2=32.825, p<0.001) and friendly environment also has a statistically significant influence (χ2=16.517, p<0.001). As far as smoking is concerned, there is a strong statistically significant difference between the two groups (χ2=11.936, p<0.001) and the same occurs for the number of meals per day (χ2=26.917, p<0.001), regular breakfasts (χ2=24.246, p<0.001) and daily water consumption (U=5895.5, p=0.021) and coffee intake (U=5544, p<0.002). During their free time, the PA group chooses more kinetic activities in comparison with the NPA group (χ2=17.798, p<0.000). The NPA group has 186% higher probability to smoke than the PA group while the probability of a high BMI is reduced by 10% for the individuals that participate in physical activities in comparison with those who don’t (OR=0.90, 95% CI 0.84–0.97) and finally, the probability of preventive health checkups for the people who are systematically not physically active is 74% lower (OR=0.26, 95% CI 0.14– 0.48), than the PA group. Conclusions: Physical Activity appears to have a double influence on people, firstly by directly improving their health and moreover by urging them to adopt a healthier way of living. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Life Style
Φυσική δραστηριότητα
Ελεύθερος χρόνος
Nutrition
Physical activity
Nutrition bahavior
Διατροφικές συνήθειες
Τρόπος ζωής
Διατροφή
Exercise
Physical Fitness
Κάπνισμα
Leisure time activity
Smoking


Ελληνική γλώσσα

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.