Επικοινωνιακοί φραγμοί μεταναστών στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας (Π.Φ.Υ.) : Πολιτικές οργανώσεις και κυβερνητικής μέριμνας.Συγκριτική μελέτη ανίχνευσης εργαλείων άμβλυνσης των φραγμών αυτών σε Π.Φ.Υ μεταξύ Αθήνας και Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDetecting the organizational and governmental support to the migrants' communicational barriers in the primary care setting of Athens,Greece.
Επικοινωνιακοί φραγμοί μεταναστών στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας (Π.Φ.Υ.) : Πολιτικές οργανώσεις και κυβερνητικής μέριμνας.Συγκριτική μελέτη ανίχνευσης εργαλείων άμβλυνσης των φραγμών αυτών σε Π.Φ.Υ μεταξύ Αθήνας και Κρήτης

Μαλτέζης, Κυριάκος

Λιονής, Χ.
Βλαχάδη, Μ.
Τσιλιγιάννη Ι.

Εισαγωγή: Τα 35-40 εκατομμύρια μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ένταξης στις χώρες υποδοχής. Οι επικοινωνιακοί φραγμοί είναι βασικό στοιχείο που διαμορφώνει τη σχέση των μεταναστών με τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Τα προβλήματα που αντιμετωπιζούν οι μετανάστες στον τομέα υγείας αντικατροπτίζονται και απειλούν τη δημόσια υγεία. Σκοπός της μελέτης: Να προσδιοριστούν αρχές μέριμνας για τη γεφύρωση επικοινωνιακών φραγμών μεταξύ μεταναστών και παρόχων φροντίδας υγείας και να αναδειχθούν καλές πρακτικές στο τομέα αυτό. Ευρύτερος στόχος - στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RESTORE- είναι η ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας στους μετανάστες με αυτή του εγχώριου πληθυσμού μέσω: (i) ευαισθητοποίησης των παρόχων και αλλαγής των στάσεων τους με τη χρήση αντίστοιχων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων και τεχνικών, (ii) χρήσης από αυτούς εργαλείων άρσης των επικοινωνιακών φραγμών, (iii) ανάπτυξης καλών πρακτικών άρσης των φραγμών και φροντίδας των μεταναστών στη ΠΦΥ (iv) κατάθεση προτάσεων για τη χάραξη πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμέρους στόχοι της μελέτης εκτός από την ανάδειξη του προβλήματος στην Ελληνική πραγματικότητα αποτελούν (i) η καταγραφή της υπάρχουσας πρακτικής στο κέντρο των Αθηνών καθώς και διαμέσου της επικοινωνίας με τους φορείς (ii) η διερεύνηση πιθανών προτάσεων από την εμπειρία επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τους μετανάστες ή τους συνδέσμους αυτών των ιδίων. (iii) o προσδιορισμός οδηγιών και πρωτοβουλιών κατάρτισης που χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους σε υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας αναφορικά με επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις υπάρχουσες δομές Π.Φ.Υ. της Αθήνας. (iv) Η αποτύπωση της εθνικότητας των μεταναστών και το να προσδιοριστεί αν η Ελλάδα είναι τελικός προορισμός ή ενδιάμεσος σταθμός προς κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. (v) Η σύγκριση των αποτελεσμάτων και η προσπάθεια ερμηνείας πιθανών διαφορών από την αστική περιοχή της Αθήνας με αυτά της αγροτικής περιοχής της Κρήτης. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση στην πόλη της Αθήνας ακολουθώντας τις ίδιες αρχές που εφαρμόστηκαν στο πρόγραμμα RESTORE. Διεξήχθη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου με κεντρικά Ελληνικά πρακτορεία, οργανισμούς και πρόσωπα που ίσως έχουν αναπτύξει, χρησιμοποιήσει ή γνωρίζουν οδηγούς και πρωτοβουλίες κατάρτισης που σχεδιάστηκαν να διευκολύνουν τη επικοινωνία των μεταναστών με κέντρα ΠΦΥ στην περιοχή της Αθήνας. Δειγματοληψία τύπου «χιονοστιβάδας» έγινε για τη συγκέντρωση των πληροφοριών. Αντίστοιχη μελέτη διεξήχθη στην περιοχή της Κρήτης. Αποτελέσματα: 303 οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας αναλύθηκαν βάση διαδικασιών που εφαρμόστηκαν και από το RESTORE. Αντίστοιχη ανάλυση έγινε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 43 οργανισμούς με δράση στην περιοχή της Κρήτης. Βρέθηκε ότι το πιο κοινό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την άμβλυνση επικοινωνιακών 8 φραγμών είναι οι ομοεθνείς μεταφραστές και οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές. Σε επίπεδο πρωτοβουλιών τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας είναι το σύνηθες εργαλείο. Μεταφρασμένες διεθνείς οδηγίες χρησιμοποιούνται και παρέχονται σε κάποιες περιπτώσεις. Βρέθηκε ακόμα ότι η Αθήνα είναι σταυροδρόμι και ενδιάμεσος σταθμός μεταναστών καθώς πολλές διαφορετικές εθνικότητες εντοπίστηκαν, ενώ η Κρήτη τις περισσότερες φορές αποτελεί τελικό προορισμό. Συμπεράσματα: Οι Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές αποτελούν το πιο αποδοτικό εργαλείο για την άρση των επικοινωνιακών φραγμών που χρησιμοποιείται από οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε μετανάστες. Παρά το ότι παρόμοιας εθνικότητας μετανάστες βρέθηκαν στην Αθήνα και την Κρήτη, ωστόσο η Αθήνα σπάνια είναι ο τελικός προορισμός μεταναστών. (EL)
“Detecting the Organizational and Governmental support to the Migrants’ Communicational Barriers in the Primary Care setting of Athens,Greece. Comparative study of tools utilized to bridge these barriers in Primary Care setting between Athens and Crete” Introduction: Almost 35-40 million immigrants who leave in the European Union face enormous challenges of integrating into the countries of final destination. The language barriers determine their relationship with the health care providers. The health care problems that the immigrants encounter in the recipient countries are reflected and threaten the public health. Main Objective: Identify guidance and health care initiatives that have been employed by health care providers to eliminate the communication barriers with the immigrants. The overall objective, in the frame of the RESTORE project, is to improve immigrants’ access to health care services and provide them with the same quality of health care, as the citizens receive. This can be done by: (i) sensitizing and educating the health care workers about immigrants issues through social training, (ii) using skills and approaches designated to bridge communication barriers, (iii) exploring good practices to provide adequate health care to the immigrants, (iv) developing a broad and robust strategy in the European Union to resolve linguistic and others issues that prevent immigrants from receiving adequate health care. This study not only identifies the problems that the immigrants and the health care providers are facing during their interactions but has two additional goals: (i) to identify initiatives under the current health care settings in the city of Athens and how they have been impacted by the presence of Non Government Organizations, (ii) to seek for potential problem-solving suggestions emanating from the experience of the health care providers during their consultation with foreign language- patients. Moreover (iii) To identify guidance and training initiatives used by health care professionals for migrants who experience language and cultural barriers in the primary care setting of Athens, Greece. (iv) To explore the nationality of the migrants and investigate whether Greece was/is migrants’ final destination or just an intermediate station throughout Europe. (v) To compare the mapping process of the denser area of Athens to rural Crete. Methodology: Completing a mapping process in the denser area of Athens, Greece, following the same steps executed for the RESTORE Project. Communication through email, telephone or direct contact to key Greek agencies, organizations and individuals who might have produced, used or knew of relevant guidance’s and training initiatives, designed to enhance communication in cross-cultural primary care consultations will be searched for and collected. In addition, snowball sampling will be used throughout this process to enhance the gathering of information. After the mapping process is complete, a comparison will be made to the mapping process that occurred for the RESTORE project in Crete. 10 Results: About 303 NGOs and relative Organizations, which exert their action in the city of Athens, were conducted following the same RESTORE gradual processes. In a similar fashion data were collected from 43 NGOs and Organizations which are based in Crete. The most common tool used to overcome the barriers in communication is the Fellow Nationals Intermediates/Interpreters and the Transcultural Intermediates /Interpreters. Greek language classes are frequently offered by volunteer trainers. Translated International Guidelines are also used in some cases by organizations dealing with migrants care. Athens is a main crossroad for migrants’ routes as nationalities from all over the world are met, while Crete, in most of the cases, appears to be the final destination. Conclusion: Transcultural Interpreters are usually used by Organizations dealing with Migrants Care. While nationalities of migrants are more or less common between Crete and Athens, the main difference is that the Capital of Greece is rarely used as a final destination in migrants’ international routes. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Transcultural Communication
Διαπολιτισμική επικοινωνία
Immigrants


Ελληνική γλώσσα

2015-12-18


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.