Μετάφραση και στάθμιση εργαλείου αξιολόγησης Πρωτοβάβμιας φροντίδας Υγείας PCAT (Primary Health Care Assessment Tool)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετάφραση και στάθμιση εργαλείου αξιολόγησης Πρωτοβάβμιας φροντίδας Υγείας PCAT (Primary Health Care Assessment Tool)

Σουρρή, Μαργαρίτα

Φιλαλήθης, Αναστάσιος

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) θέτουν ως προτεραιότητά την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, με βασικούς στόχους τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και τη μείωση του κόστους. Η εφαρμογή των διαφόρων στρατηγικών αναπόφευκτα θα πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμούς συλλογής δεδομένων, για την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι διαδικασίες της Π.Φ.Υ. υλοποιούνται. Το εργαλείο “PCAT” είναι δομημένο βάση των αρχών της Π.Φ.Υ. Είναι έγκυρο, σταθμισμένο και δύναται να περιγράψει την επάρκεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας όπως λαμβάνεται από τους χρήστες υπηρεσιών υγείας. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η ελληνική έκδοση του PCAT-AE, πολιτισμικά προσαρμοσμένη και εννοιολογικά ισοδύναμη με το πρωτότυπο εργαλείο, πιλοτικά εφαρμοσμένη σε πληθυσμό που λαμβάνει υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Κέντρου Υγείας Μοιρών. Σύμφωνα με οδηγίες του JOHNS HOPKINS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, κατά την μετάφραση και πολιτισμική προσαρμογή συμπεριλήφθησαν δύο άμεσες ανεξάρτητες μεταφράσεις, ποιοτική αναθεώρηση και εναρμόνιση με στόχο τη διασφάλιση της σαφήνειας της εννοιολογικής επάρκειας και χρήσης κοινής γλώσσας, τυφλή αντίστροφη μετάφραση, αξιολόγησή της τελικής άμεσης μετάφρασης από focus group, κριτική-αξιολόγηση της συμφωνημένης μετάφρασης από επιτροπή με αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού μελέτης, επεξεργασία μέσω διαδικασιών βασισμένων στην ανάπτυξη και αναθεώρηση. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση ώστε να ερευνηθεί η κατανομή των απαντήσεων που δόθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή. Η Ελληνική έκδοση του PCAT μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατανόηση της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας φροντίδας, την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε διαφορετικές δομές-δράσεις και την σύγκριση της ποιότητας φροντίδας που προέρχεται από διαφορετικούς πάροχους υπηρεσιών υγείας. (EL)
Modern approaches for Primary Health Care (PHC) prioritize universal and equitable access to comprehensive health services, with main objectives to improve services and reduce costs. The implementation of various strategies will inevitably be accompanied by mechanisms for collecting data to assess the extent to which the procedures of PHC implemented. The "PCAT" tool is structured based on the principles of primary health care. It’s valid, weighted and can describe the adequacy of primary care as taken by users of health services. This study presents the Greek version of the PCAT-AE, culturally adapted and conceptually equivalent to the original tool, pilot applied in a population receives Primary Health Care services by Health Centre in Moirés. According to guidelines provided by JOHNS HOPKINS SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, during translation and cultural adaptation included two independent forward translations, qualitative review and harmonization to ensure clarity of conceptual adequacy and use common language, blind backward translation, review of final translation by a focus group, to produce the consensus translation, cultural adaptation by a lay panel composed by persons with similar cultural characteristics as the study population, elaboration throughout processes based on development and review. Descriptive statistical analysis was applied to investigate the distribution of the responses in the pilot implementation. The Greek version of the PCAT will be useful for measuring the extent and quality of Primary Care services from the viewpoint of the consumers or family caretakers (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ερωτηματολόγιο
Health center
Assessment
Κέντρο Υγείας


Ελληνική γλώσσα

2014-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.