Ο ρόλος των CD8 λεμφοκυττάρων στην εμφάνιση ουδετεροπενίας στους πάσχοντες από χρόνια Β-λεμφοκυτταρική λευχαιμία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοThe role of CD8+ lymphocytes in the determination of neutropenia in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
Ο ρόλος των CD8 λεμφοκυττάρων στην εμφάνιση ουδετεροπενίας στους πάσχοντες από χρόνια Β-λεμφοκυτταρική λευχαιμία

Κατρινάκης, Γεώργιος Δ (EL)
Katrinakis, George D (EN)

Μελετήθηκαν 34 ασθενείς με B-CLL αναλύοντας τις μεταβολές του αριθμού των ουδετεροφίλων πολυμορφοπυρήνων για να διαπιστωθεί αν τα CD8+ λεμφοκύτταρα υπεισέρχονται στην ανάπτυξη της ουδετεροπενίας που παρατηρείται σε ορισμένους από αυτούς. Διαπιστώθηκε μία στατιστική σημαντική αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των CD8+ λεμφοκυττάρων και των ουδετεροφίλων ΠΜΠ των ουδετεροπενικών ασθενών. Στους ίδιους ασθενείς βρέθηκε αυξημένος αριθμός διεγερμένων CD8+ λεμφοκυττάρων, όπως επίσης και οι υψηλότερες τιμές αναστολής CFU-GM αποικιών σε in vitro καλλιέργιες παρουσία CD8+ λεμφοκυττάρων συγκεκριμένες με τις αντίστοιχες τιμές των μη ουδετεροπενικών ασθενών και των υγιών μαρτύρων. Η μέτρηση των τιμών του TNF-a στον ορό και σε υπερκείμενα υγρών καλλιεργειών CD8+ κυττάρων ουδετεροπενικών μη ουδετεροπενικών πασχόντων και υγιών μαρτύρων δεν έδειξε συμμετοχή του TNF-a στον καθορισμό της ουδετεροπενίας. Οι ουδετεροπενικοί πάσχοντες από B-CLL έχουν αυξημένο αριθμό διεγερμένων CD8+ λεμφοκυττάρων που πιθανά ενέχονται στην δημιουργία της ουδετεροπενίας των ασθενών αυτών. (EL)
We studied 34 patients with B-CLL, regarding the changes in neutrophil counts to demonstrate the involvement of CD8+ lymphocytes in the determination of the neutropenia which some of them develop. A linear negative, statistically significant correlation was found between numbers of CD8+ lymphocytes and circulating neutrophils. Furhtermore, the highest values of colony-format inhibition were taken from in vitro cultures by normal CFU-GM cells in the presence of CD8+ lymphocytes of neutropenic patients compared to the correlation of TNF-A lavels, in serum and in supernatants of CD8+ cells liquid cultures among neutropenic patients, non neutropenic patients and normal subjects did not demonstrate the involvement of TNF-A in the determination of neutropenia.(abstract truncated) (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


1994-03-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.