Εμβόλια και αλλεργίες : εμπειρία, στάσεις, πρακτικές των παιδιάτρων της Κρήτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοVaccines and allergies
Εμβόλια και αλλεργίες : εμπειρία, στάσεις, πρακτικές των παιδιάτρων της Κρήτη

Λιουδάκη, Μαρία

Περδικογιάννη, Χρυσούλα
Παρασκάκης, Εμμανουήλ
Δημητρίου, Ελένη

Οι εμβολιασμοί έχουν συντελέσει στη μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την πρόοδο της επιστήμης, παρασκευάζονται νέα εμβόλια και με διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να εγείρονται διάφορα ζητήματα ασφάλειας, ενδείξεων, αλληλεπιδράσεων και αποτελεσματικότητας. Οι αλλεργίες είναι αρκετά συχνές στην παιδική ηλικία, οπότε ο παιδίατρος έχει συχνά να αντιμετωπίσει θέματα που αφορούν τα εμβόλια και τις αλλεργίες. Οι αλλεργικές αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό είναι πολύ σπάνιες, ειδικά η αναφυλαξία. Άλλωστε, η αναφυλακτικού τύπου προηγηθείσα αντίδραση σε εμβόλιο ή σε κάποια από τα συστατικά του αποτελεί ουσιαστικά τη μόνη απόλυτη αντένδειξη για όλα τα εμβόλια. Τα παιδιά με αλλεργικό άσθμα έχουν ένδειξη για τον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό, όπως και τα παιδιά με σοβαρό άσθμα ένδειξη για το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, επιπλέον του 13-δύναμου. Οι τροφικές αλλεργίες, όπως το αυγό, δεν αποτελούν αντένδειξη για τα περισσότερα από τα συνήθη εμβόλια. Η αλλεργία στα αντιβιοτικά σπάνια αφορά αυτά που περιέχονται στα εμβόλια, οπότε, γενικά, δεν αποτελούν αντένδειξη για διενέργεια εμβολιασμού. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της εμπειρίας, των στάσεων και των πρακτικών που ακολουθούν οι παιδίατροι της Κρήτης για τα εμβόλια σε σχέση με τις αλλεργίες. Για το σκοπό αυτό, συντάχτηκε ερωτηματολόγιο με 23 ερωτήσεις, σε θεματικές ενότητες συναφείς με τα ζητήματα που αναφέρθηκαν. Το ερωτηματολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά στους παιδιάτρους (σε 195), ενώ σε άλλους με τηλεφωνική ή προσωπική επαφή. Τα αποτελέσματα (157 απαντήσεις) ήταν παρόμοια με τα διεθνή δεδομένα. Οι άμεσες αλλεργικές αντιδράσεις ήταν σπάνιες, ειδικά η αναφυλαξία. Οι παιδίατροι συναντούν αρκετά συχνά γονείς διστακτικούς για τα εμβόλια λόγω αλλεργιών, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις με χρήση κατάλληλων επιχειρημάτων τελικά πείθονται. Σε παιδιά με αλλεργικό άσθμα οι περισσότεροι συστήνουν το ετήσιο αντιγριπικό εμβόλιο, κάτι που δεν ισχύει με το 23-δύναμο αντιπνευμονιοκοκκικό για τα παιδιά με σοβαρό άσθμα. Οι τροφικές αλλεργίες αρκετά σπάνια αποτελούν λόγο αναβολής εμβολιασμού. Σε αλλεργία στο αυγό οι περισσότεροι συστήνουν τον εμβολιασμό με MMR, όμως, αρκετοί παραπέμπουν τα παιδιά στο νοσοκομείο. Η αλλεργία στα αντιβιοτικά πολύ σπάνια ήταν λόγος αναβολής εμβολίου. Οι παιδίατροι της Κρήτης αντιμετωπίζουν με παρόμοιο τρόπο τα προβλήματα που αφορούν τα εμβόλια και τις αλλεργίες, γνωρίζοντας, σε γενικές γραμμές, τα τρέχοντα δεδομένα. (EL)
Vaccines have contributed to the reduction of morbidity and mortality worldwide. New vaccines in new ways are manufactured, thus safety, indications, interaction, efficacy are of great interest. Pediatricians often are concerned of allergies and post vaccination allergy issues, as allergies are quite common in childhood. Allergic reactions are extremely rare, especially anaphylaxia. Moreover, anaphylaxia to a vaccine or to a vaccine’s component is the only absolute contraindication for all vaccines. Children with allergic asthma must receive annual flu vaccine, as well as those with severe asthma who should receive 23-valent antipneumococcal vaccine. Food allergies, for example egg allergy, are not contraindications for most of common vaccines. Regarding the allergy to antimicrobial agents of the vaccines, it is extremely rare, and vaccination, in general, is not contraindicated. This project’s aim was to record the experience, knowledge and practices of Crete’s pediatricians, regarding allergies and vaccines. For that reason, a questionnaire of 23 questions was mailed to 195 pediatricians, approaching the issues above. Allergic reactions, including anaphylaxia, were extremely rare. Pediatricians often meet hesitants parents on behalf of allergies, but usually convince them. Most pediatricians advice children with asthma to receive annual flu vaccine, but few of them advice children with severe asthma to take the 23-valent antipneumococcal vaccine. Food allergies are a rare reason to postpone vaccination. In cases of egg-allergy, most of pediatricians advice the MMR vaccination, but in some cases this is suggested to be performed in a hospital setting. Allergies to antibiotics rarely was a reason to postpone vaccination. Crete’s pediatricians face vaccines and allergies issues in similar way as everywhere, being aware, in general, of current data. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Τροφική αλλεργία
Αντιβιοτικά
Food allergy
Ashma
Antibiotics
Άσθμα
Δισταγμοί
Αναφυλαξία
Ατοπία
Anaphylaxia
Hesitations
Atopy


Ελληνική γλώσσα

2018-03-28


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.