Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈνα Σύστημα για Τροπική και Δεοντική Συλλογιστική
A System for Modal and Deontic Defeasible Reasoning

Δημαρέσης, Νίκος
Dimaresis, Nikos

Αντωνίου, Γρηγόρης

Η Αναιρέσιμη Λογική είναι μία απλή και αποδοτική βασισμένη-σε-κανόνες μη μονοτονική προσέγγιση, η οποία έχει αποδειχτεί χρήσιμη σε διάφορες περιοχές εφαρμογών. Πρόσφατα η Αναιρέσιμη Λογική έχει χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πάνω στο Σημασιολογικό Ιστό. Ο Σημασιολογικός Ιστός είναι μία επέκταση του σημερινού Ιστού, όπου η πληροφορία έχει καλά καθορισμένο νόημα, και η ανάπτυξη του βασίζεται σε πρότυπα γλωσσών δομημένων σε επίπεδα, με κάθε επίπεδο να βρίσκεται πάνω από άλλα επίπεδα. Τώρα που τα επίπεδα των μετα-δεδομένων (RDF) και οντολογιών (OWL) έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, το επόμενο βήμα θα είναι τα επίπεδα λογικής και της τεκμηρίωσης και σημαντική εστίαση γίνεται πάνω στις γλώσσες κανόνων για το Σημασιολογικό Ιστό. Ενώ αρχικά η εστίαση έχει γίνει πάνω στα μονοτονικά συστήματα κανόνων, τα μη μονοτονικά συστήματα κανόνων κερδίζουν όλο και περισσότερη προσοχή. Η πρώτη πηγή κινήτρου για τη δουλειά μας είναι η μοντελοποίηση πολυ-πρακτορικών συστημάτων, βασισμένα πάνω σε γνωστικά και κοινωνικά μοντέλα, στα οποία η συμπεριφορά ενός πράκτορα καθορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ διανοητικών συμπεριφορών και κανονιστικών όψεων. Συνήθως αυτές οι όψεις αναπαριστάνονται λογικά μέσα από τη χρήση της “τροπικής” λογικής, η οποία είναι εξ? ορισμού μονοτονική. Η συλλογιστική πάνω σε προθέσεις και άλλες διανοητικές συμπεριφορές έχει αναιρέσιμη φύση και η αναιρεσιμότητα είναι σημείο κλειδί για τη κανονιστική συλλογιστική. Η δεύτερη σημαντική πηγή κινήτρου για τη δουλειά μας είναι η μοντελοποίηση πολιτικών. Η Αναιρέσιμη Λογική είναι η προσέγγιση μη μονοτονικής συλλογιστικής που θα ήταν η κατάλληλη λύση για τις απαιτήσεις που εμφανίζονται λόγω της συγκεκριμένης φύσης των πολιτικών και ειδικότερα των επιχειρησιακών κανόνων. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε και αναπτύσσουμε μία επεκτάσιμη παραλλαγή της Αναιρέσιμης Λογικής, η οποία χρησιμοποιεί “τροπικούς” και “δεοντικούς” τελεστές. Αυτή είναι μία κατάλληλη τυπική γλώσσα που μπορεί να χειριστεί τους παράγοντες που έδωσαν κίνητρο στη δουλειά και να συλλάβει τη μη μονοτονική συμπεριφορά τους. Για τους σκοπούς μοντελοποίησης πολιτικών επαρκώς, θα εισάγουμε ένα επιπλέον δεοντικό τελεστή για να εκφράσουμε την “άδεια”. Υλοποιήσαμε ένα μη μονοτονικό βασισμένο-σε-κανόνες σύστημα, στηριζόμενο σε αυτή τη τυπική γλώσσα, το οποίο αλληλεπιδρά με τα πρότυπα RDF και RDF Schema του Σημασιολογικού Ιστού. Ο πυρήνας του συστήματος αποτελείται από ένα λογικό μεταπρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί την επέκταση της Αναιρέσιμης Λογικής. (EL)
Defeasible logic is a simple and efficient rule-based nonmonotonic reasoning approach, that has been shown useful for various applications areas. Recently defeasible logic has been used in applications to the Semantic Web. The Semantic Web is an extension of the current Web, in which information is given well-defined meaning, and its development proceeds in layers, each layer being on top of other layers. Now that the layers of metadata (RDF) and ontology (OWL) have reached sufficient maturity, the next step will be the logic and proof layer and an important focus is on rule languages for the Semantic Web. While initially the focus has been on monotonic rule systems, nonmonotonic rule systems are increasingly gaining attention. The first source of motivation for our work is the modelling of multi-agent systems based on cognitive and social models, where an agent behavior is determined as an interplay between mental attitudes and normative aspects. Commonly, these aspects are logically captured through the use of modal logics, which are by definition monotonic. Reasoning about intentions and other mental attitudes has defeasible nature, and defeasibility is a key aspect for normative reasoning. The second important source for motivation for our work is the modelling of policies. Defeasible logic is the nonmonotic reasoning approach that would be suitable solution for the requirements that arise from the specific nature of policies and especially of business rules. In our work we use and develop an extend variant of defeasible logic, that uses modal and deontic operators. This is a suitable formalism that can deal with the components that motivate our work and can capture their nonmonotonic behavior. For the purposes of modelling policies sufficiently, we will introduce an additional deontic operator for expressing "permission". We implement a nonmonotonic rule based system, based on this formalism, which integrates with the Semantic Web, as it reasons with the standards of RDF and RDF Schema. The core of the system consists of a logic metaprogram that implements the extension of defeasible logic. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2007-10-11
2007-09-21


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.