Σχέσεις σχολείου - οικογένειας ( σχολείο και οικογένεια : δύο συμβατοί χώροι )

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχέσεις σχολείου - οικογένειας ( σχολείο και οικογένεια : δύο συμβατοί χώροι )

Λιοντάκη, Αικατερίνη

Πυργιωτάκης, Ιωάννης
Κανάκης, Ιωάννης
Παληός, Ζαχαρίας

Η παρούσα εργασία αποτελεί ποιοτική διερεύνηση των σχέσεων που αναπτ ύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των γονέων τω ν μαθητών τους. Αφετηρία του προβληματισμού είναι η διαπίστωση ότι το σχολείο κα ι οικογένεια, ως οι πιο σημαντικοί θεσμοί κοινωνικοποίησης του νέου ανθρώπου, μο ιράζονται κοινούς σκοπούς. Αναμένει κανείς ότι θα υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό συ μβατότητα ανάμεσά τους, θα αποτελούν «συγκοινωνούντα δοχεία» εμπειριών και στόχω ν. Κατά αντιστοιχία, υποθέτει κανείς ότι και τα πρόσωπα που συγκεκριμενοποιούν αυτούς τους δύο θεσμούς, εκπαιδευτικοί και γονείς, θα βρίσκονται σε συνεχή συνερ γασία και αμοιβαία ανατροφοδότηση. Η έρευνα, όμως, στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδ ευσης έχει αποδείξει ότι σε πολλά πεδία υπάρχει ασυνέχεια μεταξύ των δύο θεσμών, η οποία επεκτείνεται και στις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γ ονείς στις οποίες εκδηλώνονται ποικίλες τριβές. Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στη διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν το φα ινόμενο της επικοινωνίας και συνεργασίας εκπαιδευτικών και γονέων, στην περιγραφ ή των μορφών που παίρνει, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται και στις αντιλήψεις εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με προοπτικές διεύρυνσης της μ εταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας. Μερικά από τα βασικά πορίσματα της έρευ νας ήταν ότι η συχνότητα επικοινωνίας των γονέων με τον εκπαιδευτικό του παιδιού τους εξαρτάται κυρίως α) από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, διαπίστωση που πρ οσθέτει μια ακόμη πτυχή στο φαινόμενο της εκπαιδευτικής ανισότητας. β) από την ε πίδοση των παιδιών. Προέκυψε ότι η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας αποτελεί μεγάλο πρόβλημα ειδ ικά όταν ο μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχολείο, οπότε η υποστήριξη του έ ργου των εκπαιδευτικού από την οικογένεια είναι καταλυτική. Ειδικά όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς συνήθως επικοινωνούν σπανιότερα με το σχολείο. γ) με τη σχολική τάξη την οποία παρακολουθεί ο μαθητής. Η επικοινωνία και συνεργασία τ ων γονέων με τον εκπαιδευτικό είναι εντονότερη στις μικρές τάξεις και μειώνεται δραματικά προς το τέλος του δημοτικού σχολείου. Η επικοινωνία συνήθως πραγματοπο ιείται στο σχολείο, κατά τα διαλείμματα ή το πρωί και το μεσημέρι, με τρόπο, κατ ά κανόνα, ευκαιριακό. Οι μόνες καθιερωμένες και συστηματικές επαφές εκπαιδευτικώ ν και γονέων είναι οι τριμηνιαίες συγκεντρώσεις για την επίδοση των βαθμών των μ αθητών. Γενικά, η εμπλοκή των γονέων στα σχολικά δρώμενα περιορίζεται στην εντελ ώς απαραίτητη και η ευθύνη βαρύνει και τις δυο πλευρές. Οι γονείς πάντως, φαίνον ται να είναι περισσότερο ανοικτοί σε μια προοπτική διεύρυνσης της εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία, σε αντίθεση με πολλούς εκπαιδευτικούς που τη θεωρούν α νέφικτη. (EL)
This dissertation is a qualitative research on the relations among the primary schools teachers and the parents of their students. It is expected that, since school and family are the most important socialisation agents of young people, they share common goals, they are compatible;it is morever expected that school and family would be in a continuous cooperation and mutual feedback. Research data in the field of the Socialisation of Education have shown conflicts between them with reference to the intrapersonal teachers - parents relations. This research is focused on the exploration of the factors which influence communication and cooperation between parents antd teachers, the description of the forms it takes, on the circumastances under which it takes place and on the parents - teachers representations vis a vis the communication and cooperation perspectives between them. Some of the main research results are the following: Firstly, the frequence of communicatrion and the quality of cooperation depends mainly upon: a) parents educational level. This adds another dimension to the educational inequality. b) pupils performance at school. It was shown that the lack of communication and cooperation becomes a great problem especially when pupils face learning difficulties while family support of teacher work is crucial; yet that the parents of these pupils do not usually communicate with school. c) pupils grade. Communication and cooperation is more intensive when the student are in the lower grades than the upper grades. Secondly, communication usually takes place at schools, during lesson breaks, or at the begginning and the end of lessons, in a circumstancial way. The only systematic contacts between teachers and parents take place at the end of the semesters when parents are asked to see the teachers of their children. Third, generally, parents involvement at school is limited to the absolutely necessary minimum and the responsibility belongs to both parts. Parents, though, seem to be opener to a perspective of increasing their involvement in the educational process. On the contrary, many teachers consider the latter as impossible. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Home and school


Ελληνική γλώσσα

1999


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Επιστημών Αγωγής--Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.