Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and co -morbidity in the prefecture of Heraklion Crete.A comparative observational study

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και συ-νοσηρότητα ,στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου Κρήτης,Συγχρονική μελέτη
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and co -morbidity in the prefecture of Heraklion Crete.A comparative observational study

Μαρή, Βικτώρια Γ

Τζανάκης, Νικόλαος
Μοσχανδρέα, Ιωάννα

Εισαγωγή: Η ΧΑΠ, τον 20ο αιώνα αποτελεί την 4η αιτία θνησιμότητας και αναμένεται να αποτελέσει την 3η αιτία θανάτου το 2020, παγκοσμίως Ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόγνωση και τις λειτουργικές δυνατότητες των ασθενών με ΧΑΠ είναι ο ρόλος της συ-νοσηρότητας. Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι: H διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης άλλων νοσημάτων που πιθανόν να έχουν οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με ΧΑΠ και σύγκριση τους με τη συχνότητα εμφάνισής τους σε άτομα χωρίς ΧΑΠ. Αξιολόγηση του ρόλου της καπνιστικής συνήθειας στην ύπαρξη συ-νοσηρότητας, μεταξύ ομάδας με ΧΑΠ και χωρίς ΧΑΠ. Μεθοδολογία: Μελέτη παρατήρησης που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Οι συμμετέχοντες ήταν 217 εθελοντές Η διάγνωση και η ταυτοποίηση της ΧΑΠ, έγινε με σπιρόμετρο και τα δεδομένα πάρθηκαν μετά από συνέντευξη. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά. Έγινε έλεγχος συσχέτισης για τις συνεχείς μεταβλητές ηλικία, δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), αριθμός νόσων και Charlson co-morbidity score (CCS). Έγιναν επίσης μονοπαραγοντκές και πολυμεταβλητές συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των ατόμων με και χωρίς ΧΑΠ. Πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρόμηση για κάθε νόσο που βρέθηκε να σχετίζεται με τη ΧΑΠ, τον αριθμό των Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 νόσων και το CCS αλλά και λογιστική παλινδρόμηση για νοσηρότητα και ΧΑΠ μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών. Αποτελέσματα: Τα άτομα που συμμετείχαν είχαν μέση ηλικία 66 (τ.α. 13) έτη και ήταν 54.1% γυναίκες. Οι άνδρες είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ΧΑΠ έναντι των γυναικών (40.9% και 16.9% αντίστοιχα). Η καρδιακή ανεπάρκεια, το άσθμα και η οστεοαρθρίτιδα γόνατος φάνηκαν να σχετίζονται με την ύπαρξη της ΧΑΠ. Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια είχαν 2.9 φορές μεγαλύτερη πιαθανότητα (odds) να αναπτύξουν ΧΑΠ (σταθμισμένα με ηλικία, φύλο και καπνιστική συνήθεια) (95% ΔΕ από 1.04 έως 8.18 ). Δε φάνηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ των αριθμό των νόσων ή το CCS, και την ύπαρξη της ΧΑΠ στο σύνολο. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης μας δίνουν μία υπόνοια σχέσης αλλά πιθανόν να μην μπορούν να γενικευτούν. Δημιουργούν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, που μελλοντικές μελέτες καλούνται να απαντήσουν, χρησιμοποιώντας της γνώση που παρέχεται μέσα από τη μελέτη αυτή. (EL)
Background: COPD has been found to be the 4th cause of death in the 20th century and it is predicted to be the 3rd by 2020 (worldwide). One serious factor for the prognosis of and the functional abilities of patients with COPD is the aspect of comorbidity. Objectives: To investigate the frequency of existence of diseases (except COPD) between a group of patients with COPD and a group of patients free of COPD. To evaluate if smoking influences co-morbidity between the two groups of patients. Methods: Observational study which took place in Heraklion Crete. The participants were 217 volunteers. COPD diagnosis was accomplished by spirometric evaluation and the general health of patients was documented after interview. Descriptive statistics on demographic and clinical characteristics was performed. Correlation between continuous variables age, body mass index (BMI), number of diseases, and Charlson co-morbidity score (CCS) was performed. Single variable and multivariate comparisons of the characteristics of people with and without COPD were evaluated. A logistic regression for each disease associated with COPD, the number of diseases and the CCS and logistic regression for co-morbidity and COPD among smokers and non-smokers was also evaluated. Public Health & Health Care Management Faculty of Medicine – University of Crete 4 Results: Mean age of patients included in the study was 66+13 years, 54.1% were female and 45.9% were male. Men had a higher percentage of COPD compared to women (40.9% and 16.9% respectively). Heart failure, asthma and osteoarthritis seemed to be related with the presence of COPD. People with heart failure were 2.9 more likely (odds) to develop COPD (weighted by age, sex and smoking habits) (95% CI from 1.04 to 8.18). In accordance with the outcomes it seems to be no relation between the number of diseases or CCS and the presence of COPD in total. Conclusions: The findings of this study provide a suspected relationship but may not be generalized. Further studies are needed in order to draw final conclusions. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Heart failure
Comorbidity
Κάπνισμα
Καρδιακή ανεπάρκεια
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Heraclion
Respiratory system
Smoking


Ελληνική γλώσσα

2012-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.