Α) Στερεοεκλεκτικές βιοκαταλυτικές αναγωγές προς σχηματισμό χειρόμορφων λακταμών Β) Ανάπτυξη και έλεγχος δραστικότητας των ενζύμων Ralstonia ADH και Sphingobium SPP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA) Stereoselective biocatalytic reductions towards the synthesis of chiral lactams B) Development and activity control of the enzymes Ralstonia ADH and Sphingobium SPP
Α) Στερεοεκλεκτικές βιοκαταλυτικές αναγωγές προς σχηματισμό χειρόμορφων λακταμών Β) Ανάπτυξη και έλεγχος δραστικότητας των ενζύμων Ralstonia ADH και Sphingobium SPP

Τυρίκος-Εργάς, Θεόδωρος Π.

Τσιώτης, Γεώργιος
Στρατάκης, Εμμανουήλ
Σμόνου, Ιουλία

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία Κεφάλαια στα πλαίσια των οποίων μελετήθηκαν οι στερεοεκλεκτικές ενζυμικές αναγωγές με NADPH-εξαρτώμενες αλκοολικές αφυδρογονάσες, για την σύνθεση πολύτιμων χειρόμορφων ενδιαμέσων. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης και απομόνωσης ανασυνδυασμένων κυττάρων E.coli, που περιέχουν γονίδια που κωδικοποιούν δυο νέες αλκοολικές αφυδρογονάσες, την RasADH και την SyADH. Τα κύτταρα απομονώθηκαν λυοφιλοποιήθηκαν και δοκιμάστηκαν σε περαιτέρω πειράματα για την δραστικότητά τους. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η χημειοενζυμική σύνθεση του επιμερούς του φυσικού προϊόντος (R)-rugulactone. Οι α-πυρόνες αποτελούν αναστολείς του πυρηνικού παράγοντα NF-kB που σχετίζεται με διάφορες κυτταρικές λειτουργίες. Ως στάδιο κλειδί για την σύνθεση του κύριου ενδιάμεσου, αποτελεί η εκλεκτική ενζυμική αναγωγή ενός άλλυλο εστέρα. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η μελέτη της εναντιοεκλεκτικής αναγωγής α-νιτριλό-β-κετοεστέρων με χρήση απομονωμένων κετορεδουκτασών προς σχηματισμό οπτικά ενεργών, υψηλής αξίας ενδιαμέσων. Οι α-νιτριλό-β-υδροξυεστέρες μπορούν να κυκλοποιηθούν, δίνοντας τις αντίστοιχες χειρόμορφες γ-λακτάμες. (EL)
The present thesis consists of three Chapters, in which the stereoselective enzymatic reactions using NADPH-dependent alcohol dehydrogenases for the synthesis of valuable chiral intermediates, were studied. Chapter 1 presents the process of developing and isolating recombinant E.coli cells, containing genes encoding two new alcohol dehydrogenases, RasADH and SyADH. The isolated cells were lyophilized and tested for their activity in further experiments. Chapter 2 presents the chemoenzymatic synthesis of the epimer of the natural product (R)-rugulactone. The α-pyrones are inhibitors of the nuclear facton NF-kB associated with various cellular functions. The key step for the synthesis of the main intermediate, is the selective enzymatic reduction of an allyl ester. Finally, Chapter 3 presents the study of the enantioselective reduction of α-nitrile-β-ketoesters using isolated ketoreductases to form optically active, high value intermediates. The -nitrile-β-hydroxyesters can be cyclized to give the corresponding chiral γ-lactams (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Ένζυμα
Enzymes
Biocatalysis
Κετορεδουκτάσες
Βιοκατάλυση
Ketoreductases


Ελληνική γλώσσα

2017-11-23


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.