Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη προσρόφησης υδρογόνου σε νανοδομημένα υλικά
Studies of hydrogen absorption in novel nanostructured materials

Klontzas, Emmanouel
Κλώντζας, Εμμανουήλ Μ.

Φρουδάκης, Γεώργιος

Με τη χρήση θεωρητικών µεθόδων της υπολογιστικής χηµείας πραγµατοποιήθηκε η µελέτη της αλληλεπίδρασης µοριακού υδρογόνου σε πορώδη σκελετικά υλικά τύπου IsoReticular Metal-Organic Frameworks (IRMOF) και Covalent-Organic Frameworks (COF). Οι πρώτες θεωρητικές µελέτες στα IRMOF υλικά έδειξαν ότι το υδρογόνο αλληλεπιδρά µε τις δοµικές µονάδες των υλικών αυτών µε ασθενείς αλληλεπιδράσεις van der Waals και ασθενείς ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µε τα άτοµα οξυγόνου που περιέχει η δοµή. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις προσροφητικές ικανότητες των υλικών αυτών σε θερµοκρασία δωµατίου. Με τη πραγµατοποίηση υπολογισµών από πρώτες αρχές και µε τη συµπλήρωση των υπολογισµών αυτών µε προσοµοιώσεις GCMC µελετήσαµε τις αποθηκευτικές ικανότητες υδρογόνου των τροποποιηµένων µε τις οµάδες –SO3Li και -OLi IRMOF υλικών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι τροποποιήσεις αυτές προσφέρουν αυξηµένες ενέργειες αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε το υλικό, όπου η αύξηση αυτή απεικονίζεται και από την πρόβλεψη των ισόθερµων καµπυλών προσρόφησης και σε κρυογενικές συνθήκες και στη θερµοκρασία δωµατίου. Επίσης µελετήθηκε µια νεότερη κατηγορία υλικών γνωστή ως 3D-COF για την αποθήκευση υδρογόνου σε αυτά. Τα υλικά αυτά εµφανίστηκαν πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 2007 και αποτέλεσαν άµεσα αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Για τα υλικά αυτά πραγµατοποιήθηκαν αρχικά υπολογισµοί από πρώτες αρχές για τον προσδιορισµό της ισχύος της αλληλεπίδρασης του υδρογόνου µε τις διάφορες δοµικές µονάδες των δοµών. Οι υπολογισµοί αυτοί έδειξαν ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτές εµπίπτουν στην κατηγορία των ασθενών αλληλεπιδράσεων van der Waals. Πραγµατοποιήθηκαν και προσοµοιώσεις GCMC που έδειξαν πολύ σηµαντική αύξηση του βαρυµετρικού ποσοστού προσρόφησης σε σχέση µε οποιοδήποτε ανταγωνιστικό υλικό. Τα αποτελέσµατα αυτά αποδίδονται στην πολύ χαµηλή πυκνότητα των υλικών αυτών, στην υψηλή τους ειδική επιφάνεια και στο µεγάλο όγκο πόρων που εµφανίζουν. Για να βελτιώσουµε τις προσροφητικές ικανότητες των υλικών αυτών, επιλέξαµε το COF-105 που παρουσίαζε το µεγαλύτερο ποσοστό αποθήκευσης και εισαγάγαµε οµάδες –OLi στη δοµή για να ισχυροποιήσουµε τις αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου µε τη δοµή. Παρόµοια µε τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης τροποποίησης στα IRMOF, παρατηρήσαµε αύξηση των αλληλεπιδράσεων και αύξηση του συνολικού ποσοστού αποθήκευσης υδρογόνου σε αυτό το υλικό. Επιπλέον, σχεδιάσαµε νέα υλικά τύπου COF που βασίζονται στο κρυσταλλικό δίκτυο ctn µε σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων αποθήκευσης υδρογόνου στα υλικά αυτά. Οι δοµές των υλικών που σχεδιάστηκαν βελτιστοποιήθηκαν µε µεθόδους µοριακής µηχανικής και προβλέφθηκαν τα ποσοστά αποθήκευσης υδρογόνου. Η καλύτερη από τις δοµές που σχεδιάστηκαν παρουσιάζει βελτίωση κατά 7% κατά βάρος σε σχέση µε το καλύτερο 3D-COF που είχε µελετηθεί µέχρι τότε. Τα υλικά αυτά, προσφέρουν επίσης πολλές νέες θέσεις τροποποίησης της δοµής τους, που δίνει τη δυνατότητα ακόµα µεγαλύτερης βελτίωσης των ποσοστών αποθήκευσης τους. (EL)
In the present PhD thesis we have studied the hydrogen storage performance of IsoReticular Metal-Organic Frameworks (IRMOF) and Covalent-Organic Frameworks (COF), using various theoretical methods and computational techniques. IRMOF and COF materials have been proposed as hydrogen storage materials from the first time that they were synthesized, due to their unique physicochemical and structural properties. Firstly we studied IRMOF materials for hydrogen storage. Preliminary results had shown that hydrogen was interacting with these materials by weak van der Waals interactions. It was proposed that the enhancement of the interaction strength would lead to a better hydrogen storage performance of these materials. One way to do that is the introduction of point charges into the material, which can be done by decorating the pore with Li atoms. Li atoms can be incorporated either by interacting with the aromatic systems of the structures or by the formation of –SO3Li and –OLi groups. We have studied the last two cases by using first principles computational methods and we have found that the interaction strength was enhanced in the modified IRMOF materials by a factor of three. Further investigation by performing GCMC simulations showed that there was also an enhancement of the total hydrogen storage abilities of these materials both at cryogenic and room temperature. Next we have evaluated the hydrogen storage abilities of the 3D-COF family of materials. We have performed first principles calculations on these materials to study the interaction of hydrogen with the individual building blocks that these materials were made from. We found that hydrogen interacted with the material by weak van der Waals and dispersion forces, where the strength of these interactions was similar to those of IRMOF. GCMC simulations showed that these materials had exceptional hydrogen storage capacities. The best of these materials was COF-105, which reach 20 %wt at 77K and 100bar, which was by far the best performed known material in the field. In order to increase the hydrogen storage ability of these materials, we have introduced –OLi groups in the structure of the best performed COF-105. We found an enhancement in both the interactions of the hydrogen with the material and of the total hydrogen amount that could be stored in these materials. Finally, we have designed new 3D-COF materials based on ctn network and by using the connectivity of COF- 102. These new COF were firstly optimized by molecular mechanics method with the use of an appropriate modified MM3 forcefield and then their storage abilities were investigated by GCMC simulations. We found that the best of the materials that we designed could exhibit 27 %wt at 77K and 100bar, well above the best performed COF-105. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Οργανικά σκελετικά πολυμερή
First principles calculations
Hydrogen storage
Συνδυαστικοί υπολογισμοί πολλαπλών θεωρητικών επιπέδων
Multiscale theoretical methods
Μοντελοποίηση και σχεδιασμός υλικών για στοχευμένες εφαρμογές
Microporous materials
Physisorption
Υπολογισμοί από πρώτες αρχές
Φυσιορόφηση
Αποθήκευση υδρογόνου
Covalent-organic frameworks
Μεταλλο-οργανικά σκελετικά πολυμερή συναρμογής
Modeling and design of novel materials for targeted applications
Metal-organic frameworks
Μικροπορώδη υλικά


Ελληνική γλώσσα

2009-10-15


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.