Διερεύνηση Εισαγωγής Χρονικής Διάστασης στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοIntroducing Temporal Dimension in the Semantic Index System
Διερεύνηση Εισαγωγής Χρονικής Διάστασης στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού

Γιώρτσου, Ανθή (EL)
Yiortsou, Anthi (EN)

Μια βάση δεδομένων διατηρεί δεδομένα σχετικά με την πραγματικότητα την οποία μοντελοποιεί. Σκοπός της είναι η διατήρηση ακριβούς, πλήρους και συνεπούς πληροφορίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορες εφαρμογές. Οι παραδοσιακές βάσεις δεδομένων συνήθως αποδίδουν ένα στιγμιότυπο της πραγματικότητας με τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Καθώς η βάση εξελίσσεται οι προηγούμενες τιμές των δεδομένων αντικαθίστανται από νέες, με αποτέλεσμα οι παλαιότερες να διαγράφονται. Παρ'όλα αυτά, η ανάγκη διατήρησης της ιστορίας των δεδομένων μιας βάσης γίνεται όλο και πιο μεγάλη, με αποτέλεσμα οι παραδοσιακές βάσεις να είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών μιας μεγάλης μερίδας εφαρμογών. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον ως προς τη μελέτη και επέκταση των υπαρχόντων μοντέλων δεδομένων και την εισαγωγή χρονικής διάστασης σ'αυτά. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση εισαγωγής χρονικής διάστασης στο Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού - SIS. Γίνεται μια μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για την εισαγωγή χρονικής διάστασης στο δομικό οντοκεντρικό μοντέλο δεδομένων της SIS-Telos και του τρόπου με τον οποίο θα μοντελοποιείται η μεταβλητή (χρονική) συμπεριφορά των αντικειμένων. Η εισαγωγή χρονικής διάστασης σε ένα μοντέλο δεδομένων, είναι δυνατό να οδηγήσει τη βάση δεδομένων σε ασυνεπείς καταστάσεις. Στους στόχους της παρούσας εργασίας περιλαμβάνεται και η μελέτη και διατύπωση περιορισμών που πρέπει να ισχύουν ώστε η εισαγωγή χρονικής διάστασης να μην οδηγεί σε τέτοιου είδους ασυνέπειες. Εκτός από τη δυνατότητα μοντελοποίησης της μεταβλητής συμπεριφοράς των δεδομένω και τη διατήρηση της ιστορίας τους, μελετάμε και τις δυνατότητες χειρισμού τέτοιου είδους συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό ορίζουμε μια χρονική άλγεβρα που περιλαμβάνει τελεστές για την ανάκληση των χρονικά εκτεταμένων αντικειμένων και την εφαρμογή ερωτήσεων που σχετίζονται με τη χρονική διάσταση του μοντέλου. Η άλγεβρα αυτή, εκτός από μεμονωμένα αντικείμενα, πα΄ρεχει τη δυνατότητα χειρισμού και ολόκληρων μονοπατιών του μοντέλου δεδομένωνκαι την αντιμετώπισή τους ως αυτοτελών οντοτήτων. Έτσι λοιπόν ορίζεται η έννοια της χρονικής διάστασης ενός μονοπατιύ ως η τομή των χρονικών διαστάσεων των συνδλεσμων που συμμετέχουν στο μονοπάτι αυτό. Ένα μονοπάτι ``υπάρχει`` χρονικά αν η τομή αυτή είναι μη κενή. Για την εύρεση των μονοπατιών που ``υπάρχουν`` χρονικά, ορίζουμε έναν αλγόριθμο και μελετάμε την πολυπλοκότητά του. Η εισαγωγή χρονικής διάστασης μπορεί να μοντελοποιηθεί εύκολα με τις δυνατότητες που παρέχει η Telos. Η υποστήριξη μιας τέτοιας επέκτασης είναι εύκολη χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στη φιλοσοφία του SIS. (EL)
A database contains data about the reality that it models. This data must be precise, complete and consistent so that various applications can use it. Traditional databases contain only a snapshot of the modeled reality which includes the more recent data. As the database evolves, new data values replace old ones. However, the increasing need to retain the history of the database contents proves traditional databases inefficinet to cover the needs of significant number of applications. Therefore, there is recently an increasing interest in studying and extending existing data models, with a temporal dimension. This work is a study on incorporateing a time dimension into the SIS_telos structural, object-oriented data modle in order to model mutable object behavior. This temporal extension can lead the database to inconsistent states. One of the goals of this work is to study and define the necessary constraints that ensure the consistency of the extended temporal data model. Additionally, we study the potential of managing such a time-varying data behavior. Thus, we define a temporal algebra that includes operators for retrieving temporal extended objects and for expressing queries concerning the temporal dimension of the data model. This algebra manipulates simple data objects as well as paths. Paths are handled as if they were objects themselves. We define the temporal dimension of a path as the intersection of the temporal dimensions of the links participating in this path. A path ``exists`` temporally, only if the above intersection is non-empty. To compute temporally existing paths, an algorithm is defined and its complexity is studied. We demonstrate that the temporal dimnension can easily be modeled using the existing knowledge representation of SIS-Telos. Such an extension can be supported without any major changes in the philosophy of SIS. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


1998-04-0
1998-04-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.