Μέθοδος προσδιορισμού των μονοτερπενίων στην ατρμόσφαιρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοDetermination of monoterpenes in the atmosphere
Μέθοδος προσδιορισμού των μονοτερπενίων στην ατρμόσφαιρα

Πακιουφάκη, Βασίλεια Νικολάου

Μιχαλόπουλος, Νικόλαος

Τα τερπένια αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα δευτερογενών μεταβολιτών και είναι οργανικές ενώσεις βιογενούς κυρίως προέλευσης. Οι ενώσεις αυτές μπορούν, ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική χημεία τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αντιδρούν ταχύτατα με τις ρίζες υδροξυλίου και το όζον και παράγουν, μεταξύ άλλων, μονοξείδιο του άνθρακα, συμβάλλοντας άμεσα στην οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας. Έχουν ακόμη, θεωρηθεί ως σημαντικά πρόδρομες ουσίες σχηματισμού του φωτοχημικού όζοντος και των δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων (SOA). Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται μια αναλυτική τεχνική για τον προσδιορισμό των τερπενίων και συγκεκριμένα των μονοτερπενίων στην ατμόσφαιρα. Σε αυτή την μέθοδο οι τερπενοειδείς ενώσεις του ατμοσφαιρικού αέρα, παγιδεύονται σε ειδικές στήλες δειγματοληψίας πληρωμένες με κατάλληλο προσροφητικό (Tenax TA). Η ανάλυση των στηλών δειγματοληψίας γίνεται με την μέθοδο της θεμικής εκρόφησης, ενώ ο διαχωρισμός και η ποσοτική ανάλυση των ενώσεων πραγματοποιείται με την μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας GC και η ανίχνευση τους πραγματοποιείται με τον ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας FID. Κατά την διάρκεια της μελέτης, εκτελέστηκαν διάφορες πειραματικές δοκιμές στην λειτουργία του οργάνου και παρουσιάζονται οι παράμετροι ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος διαχωρισμός των ενώσεων αυτών. Επίσης μελετήθηκαν και παρουσιάζονται οι παράμετροι που ελέγχουν την αξιοπιστία της συγκεκριμένης μεθόδου προσδιορισμού όπως είναι η σταθερότητα των δειγμάτων και των προτύπων διαλυμάτων, η επαναληψιμότητα καθώς και το όριο ανίχνευσης της τεχνικής. (EL)
The terpenes are the largest group of secondary metabolites and they are organic compounds mainly of biogenic origin. These compounds can, even at low concentrations, play an important role in atmospheric chemistry, both locally and globally, as they rapidly react with hydroxyl radicals and ozone, influencing thus the oxidation capacity of the atmosphere. In addition they contribute to photochemical ozone formation and secondary organic aerosols (SOA) production. In this study, we present an analytical technique for the determination of terpenes namely monoterpenes in the atmosphere. In this method air is trapped in specific columns filled with a suitable sampling adsorbent (Tenax TA). The analysis of the columns is done by thermal desorption, while the separation and quantitative analysis of the compounds was carried out by gas chromatography (GC) equipped with Flame Photometric Detector ( FID). Various experiments were carried during the study to select the optimum parameters to achieve better separation of these compounds. Also parameters that control the reliability of this method, stability of samples and standard solutions, repeatability and detection limit of the technique were also examined. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Μονοτερπένια
Monoterpenes


Ελληνική γλώσσα

2010-07-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.