Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος του μονοπατιού εκτομής νουκλεοτιδίων (NER) στη γονοδιακή αποτύπωση.
The role of nucleotide excision repair (NER) factors in genomic impriting

Αποστόλου, Ζίβκος

Γαρίνης, Γεώργιος

Όπως είναι γνωστό, ο μοριακός μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη έκφραση των αποτυπωμένων γονιδίων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξηενός οργανισμού, διέπεται από τα σήματα μεθυλίωσης του DNA. Το γονιδίωμα των κυττάρων εκτείθεται καθημερινά τόσο σε ενδογενείς όσο και εξωγενείς παράγοντες, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο DΝΑ. Για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση, τα κύτταρα έχουν εξελίξει μια πληθώρα μηχανισμών που επιδιορθώνουν βλάβες στο DNA. Το μονοπάτι επιδιόρθωσης εκτωμής νουκλεοτιδίων (NER) είναι υπεύθυνο για την απομάκρυνση βλαβών που προκαλούνται κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία. Βλάβες σε προτείνες του μονοπατιού NER σχετίζεται με αναπτυξιακές ανωμαλίες, πέρα από την εμφάνιση καρκίνου και τη γήρανση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν την λειτουργία των NER παραγόντων σε διαδικασίες πέρα από την επιδιόρθωση του DNA. Σε αυτή τη μελέτη, θα επικεντρωθούμε στην πρωτείνη ERCC1, η οποία δεσμεύει την ενδονουκλεάση XPF σχηματίζοντας ένα ετεροδιμερές στο μονοπάτι του NER, το οποίο είναι υπεύθυνο για την τομή στο 5’ άκρο της αλληλουχίας που φέρει την βλάβη. Το γεγονός ότι η ERCC1-XPF εμπλέκεται στην απομεθυλίωση του DNA και τα Εrcc1-/- ποντίκια φέρουν αναπτυξιακές ανωμαλίες μας ώθησε να εξετάσουμε την επίδραση της ERCC1 στην γονιδιακή αποτύπωση. Όπως είναι γνωστό, ο μοριακός μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη έκφραση των αποτυπωμένων γονιδίων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη ενός οργανισμού, διέπεται από τη μεθυλίωση ρυθμιστικών περιοχών του DNA. (EL)
The genome is constantly challenged by endogenous and exogenous DNA damaging factors. To meet this challenge, cells have evolved a plethora of mechanisms that counteract the damaging threat. The nucleotide excision repair (NER) pathway is responsible for removing primarily bulky helix-distorting damage, such as the UV-induced lesions. Defects in members of the NER pathway are associated with developmental abnormalities, besides cancer and ageing. Recent work demonstrates the function of several NER factors in processes beside DNA repair. In this study, we focus on the ERCC1 protein which binds the XPF endonuclease creating a heterodimer in the NER pathway, responsible for the 5’ incision of the damaged strand. The fact that ERCC1-XPF is involved in DNA demethylation and Ercc1-/- mice exhibit developmental defects prompted us to examine the effects of ERCC1 in genomic imprinting. As it is well known, the molecular mechanism that is responsible for appropriate expression of the imprinted genes, which are essential for proper development of an organism, is governed by DNA methylation marks. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2012-11-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.