Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχιτεκτονικές VLSI για σταυραγωγούς υψηλού σθένους.
VLSI Micro-Architectures for High-Radix Crossbars

Πασσάς, Γεώργιος Αύγουστος

Κατεβαίνης Μανόλης
Πνευματικάτος Δ.

Ο σταυραγωγός είναι το πιο δημοφιλές δίκτυο για ψηφιακά συστήματα όπως οι δρομολογητές του Ιντερνετ, οι πολυεπεξεργαστές (σε πολλαπλά τσιπ ή στο ίδιο τσιπ), κ.ά. Ωστόσο, καθώς το κόστος του μεγαλώνει με το τετράγωνο του σθένους του, και λόγω πρότερων υλοποιήσεων σε διάφορες τεχνολογίες, είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο σταυραγωγός είναι απαγορευτικά ακριβός για σθένος μεγαλύτερο του 32 ή 64, οπότε και χρειαζόμαστε πιο πολύπλοκα δίκτυα, όπου ο σταυραγωγός είναι δομικός λίθος. Στη διατριβή αυτή, αναπτύσσουμε αρχιτεκτονικές VLSI και τις λεπτομερείς διατάξεις αυτών, προκειμένου να κλιμακώσουμε το σταυραγωγό σε σθένος αρκετά μεγαλύτερο του 100. Συγκεκριμένα, διατάξαμε λεπτομερώς σε VLSI έναν σταυραγωγό 128 x 128 x 24Gb/s, ο οποίος διασυνδέει 128 'σωματίδια' χρηστών του 1mm2 σε ένα χοπ, χρησιμοποιώντας 16mm2 σε τεχνολογία CMOS των 90nm. Ο σταυραγωγός έχει εύρος 32bits, τρέχει στα 750ΜΗz, και καταναλώνει 7Watts. Σε εφαρμογές συστημάτων δρομολόγησης, τα σωματίδια θα περιέχουν μνήμη, υλοποιώντας συνδυασμένη ενταμίευση στις εισόδους και εξόδους, συν ένα μικρό κομμάτι λογικής ελέγχου. Δείχνουμε ότι αυτή η αρχιτεκτονική είναι η καλύτερη σε μια κλίμακα αρχιτεκτονικών δρομολόγησης, για δυο λόγους: (α) Έχει ιδεατή απόδοση χρησιμοποιώντας μόνον μικρή επιτάχυνση στο σταυραγωγό ή στις μνήμες, ανεξαρτήτως σθένους• και (β) διαιρεί τη μνήμη μινιμαλιστικά, παρέχοντας (ί) υψηλή πυκνότητα SRAM χρησιμοποιώντας λίγα, μεγάλα, και έτσι πυκνά μπλoκ, και (ιι) υψηλή απασχόληση μνήμης μέσω του αποδοτικού διαμοιρασμού της μεταξύ ροών. Σε εφαρμογές πολυεπεξεργαστών, τα σωματίδια θα περιέχουν έναν επεξεργαστή και την κρυφή του μνήμη. Όταν η κίνηση είναι καθολική και έντονη, ένα τέτοιο σύστημα είναι ανταγωνιστικό προς τα δημοφιλή συστήματα mesh, λόγω της απλοποιημένης δρομολόγησης και κατανομής φορτίου του σταυραγωγού. Για να κλιμακώσουμε το σταυραγωγό σε υψηλό σθένος, αναπτύξαμε καινοτόμες αρχιτεκτονικές VLSI. Τλοποιουμε το δρόμο δεδομένων με δένδρα πυλών πολύπλεξης, καθώς οι τρικατάστατες αρτηρίες καθυστερούν πολύ λόγω εγγενώς μεγάλων παρασιτικών χωρητικοτήτων, και δείχνουμε ότι συμπυκνώνοντας τα δένδρα πολύπλεξης αυξάνουμε την ταχύτητα τους. Επιπλέον, δείχνουμε ότι: (α) Η επιφάνεια του σταυραγωγου καθορίζεται από τις πύλες πολυπλεξης για όλες τις πρακτικές τιμές του σθένους του Ν και του εύρους του W, και έτσι μεγαλώνει ως Ο (N2W), και όχι ως 0(N2W2), ρυθμός με τον οποίο θα μεγάλωνε αν καθοριζόταν από τα καλώδια, όπως πιστεύεται στη βιβλιογραφία και (β) η καθυστέρηση του σταυραγωγου καθορίζεται από τα παρασιτικά των καλωδίων, και επειδή το μήκος των καλωδίων μεγαλώνει με την περίμετρο του σταυραγωγού, η καθυστέρηση μεγαλώνει ως Ο (N√W), και όχι ως Ο (logN), ρυθμός με τον οποίο θα μεγάλωνε αν καθοριζόταν από τις πύλες, όπως πιστεύεται στη βιβλιογραφία. Τέλος, δείχνουμε οτι μέσω προσαρμοσμένης τοποθέτησης των πυλών, τα εργαλεία ηλεκτρονικού αυτοματισμού μπορούν να οδηγηθούν σε λύσεις που εκμεταλλεύονται αποδοτικά την πληθώρα των διαθέσιμων καλωδίων. Για το δρόμο ελέγχου, μελετάμε μια παραδοσιακή αρχιτεκτονική του iSLIP -ενός από τους πιο δημοφιλείς χρονοπρογραμματιστές παράλληλης αντιστοίχισης- η οποία υλοποιεί την απόφαση αντιστοίχισης κάθε εισόδου και κάθε εξόδου σε ένα διακριτό μπλοκ εποπτείας, και επικοινωνεί τις αποφάσεις αντιστοίχισης χρησιμοποιώντας συνδέσμους μπλοκ-προς-μπλοκ. Πρώτα, δείχνουμε οτι οι σύνδεσμοι καταλαμβάνουν επιφάνεια Ο (N4). Έτσι, ένας 128-σθενής iSLIP καταλαμβάνει 14mm2, όπου οι σύνδεσμοι απασχολούν περισσότερο από 50%. Έπειτα, παρατηρούμε ότι τα εσωτερικά καλώδια ενός μπλοκ εποπτείας καταλαμβάνουν επιφάνεια O(NlogN), και προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική, η οποία αντιστρέφει την τοπικότητα των καλωδίων διαφυλλώνοντας ορθογώνια τα μπλοκ εποπτείας, και έτσι μειώνει την επιφάνεια των καλωδίων σε Ο(N2logN). Με την αρχιτεκτονική αυτή, ο 128-σθενής iSLIP χρειάζεται αμελητέα επιφάνεια για τους συνδέσμους, και χωράει σε 7mm2, το οποίο αποτελεί μείωση 50% σε σύγκριση με το παραδοσιακό. Για έναν 256-σθενή iSLIP, η μείωση κοντεύει την τάξη μεγέθους. Τέλος, η συνολική καθυστέρηση είναι μικρότερη από 10ns, και έτσι ο σταυραγωγός μπορεί να λειτουργεί με πακέτα τόσο μικρά όσο 30Bytes. (EL)
The crossbar is the most popular switch for digital systems such as Internet routers, clusters, and multiprocessors (on-chip, as well asmultichip). However, because the cost of the crossbar growswith the square of the radix thereof, and because of past implementations in various technologies, it is widely believed that the crossbar is not scalable to radices beyond 32 or 64, and that for higher radices more complicated networks are needed, where the crossbar is the basic building block. In this thesis, we scale the crossbar to radices well beyond 100 by crafting novel VLSI micro-architectures and their detailed CMOS layouts. As a case study, we laid out a 128×128×24Gb/s crossbar, interconnecting 128 1mm2 “user tiles” in a single hop, using just 16mm2 of silicon in 90nm CMOS. The crossbar is 32bi t s wide, runs at 750MHz, and consumes 7Wat t s. In router systems, the user tiles will containmemory implementing combined queueing at the inputs and outputs of the crossbar, plus a small part of logic for port control. We show that this architecture is the best among a range of known router memory architectures (e.g. totally shared memory, solely input queueing, or crosspoint queueing), for two reasons: (i) It gives top performance using only a modest speedup on either the crossbar or the memories, independent of radix; and (ii) it partitions the memory space only linearly with the radix, thus yielding: (a) High SRAM density by using few, large, and area efficient blocks; and (b) highmemory space utilization through flexible sharing among flows. In chip multiprocessors, the user tiles will contain cache or local memory, plus a small part of logic for the processor. When traffic is global and heavy, such a system is competitive to the popular mesh-centric systems, owing to the simplified routing and load balancing of the crossbar. We made high radix crossbars feasible by developing novel VLSI micro-architectures for both their datapath and their control path. We implement the datapath using trees of multiplexor gates, as tristate buses are slowed down by intrinsically large parasitic capacitances, and we show that highly concentrated trees are more area efficient by further reducing the parasitic capacitance of their internal wires. Moreover, we contribute an experimental analysis showing that: (i) The area of the crossbar is gate limited for all practical values of its radix N and its width W, thus growing as O(N2W), not as O(N2W2), which would have been the case had area been wire limited, as is commonly believed in the literature; and (ii) the delay of the crossbar is dominated by the parasitics of wires, and because wire length growswith the perimeter of the crossbar, delay grows as O(NpW), not asO(logN), which would have been the case had delay been gate limited, as is commonly believed in the literature. Next, we propose novel pipelines to cope with the delay of the interconnect. Finally, we demonstrate that modern EDA tools can be guided to exploit the abundance of wiring resources through custom, but algorithmic placement of gates. For the control path, we study the architecture of iSLIP, which is the most popular parallel matching crossbar scheduler. In particular, we study a traditional iSLIP architecture that implements the matching decision of each input and each output of the crossbar in a separate arbiter block, and communicates the matching decisions between the input and the output arbiters through global arbiterto- arbiter links. First, we show that this architecture is expensive because the arbiter-to-arbiter links take up O(N4) area. Thus, a r adi x-128 iSLIP scheduler occupies 14mm2, where the arbiter-to-arbiter links account for more than 50%. Next, by observing that the wiring of an arbiter fits in O(NlogN) area, we propose a novel architecture that inverts the locality of wires by orthogonally interleaving the input with the output arbiters, thus lowering the wiring area of the scheduler down to O(N2log 2N). Using this architecture, the r adi x-128 iSLIP scheduler becomes gate limited, fitting in 7mm2, which is a 50% reduction compared to the traditional. For a higher radix of 256, area is reduced by almost an order of magnitude. Finally, the running time of the proposed scheduler is less than 10ns, thus allowing operation with aminimum packet as small as 30By tes at a 24Gb/s line rate. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text

Σταυραγωγός
VLSI
Scheduler
Crossbar
Χρονοπρογραμματιστής


Αγγλική γλώσσα

2012-06-14


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.