Οργάνωση και αποτελεσματικότητα του ιατρείου διακοπής καπνίσματος του Βενιζέλειου-Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOrganization and effectiveness of the smoking cessation office of the Venizeleio-Pananeio Hospital of Heraklion
Οργάνωση και αποτελεσματικότητα του ιατρείου διακοπής καπνίσματος του Βενιζέλειου-Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Sfakiotaki, Maria
Σφακιωτάκη, Μαρία

Μελέτης, Γεώργιος
Τζανάκης, Νικόλαος

Εισαγωγή:Τo κάπνισμα παγκοσμίως αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία και κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας του. Ο καπνός του τσιγάρου κατηγορείται για πρόκληση σοβαρών καρδιοαναπνευστικών νοσημάτων , για εμφάνιση καρκίνου και όχι μόνο. Η νικοτίνη που εμπεριέχεται στον καπνό του τσιγάρου είναι μια ουσία που προκαλεί έξη στον άνθρωπο με αποτέλασμα οι καπνιστές να μην μπορούν εύκολα να απεξαρτηθούν από το κάπνισμα. Καθημερινά, οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν όλο και πιο αποτελεσματικούς τρόπους απεξάρτησης από την νικοτίνη. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια από την ιατρική κοινότητα και ιδιαίτερα τους πνευμονολόγους για την διακοπή του καπνίσματος αλλά και την πρόληψη του μέσω των ιατρείων διακοπής καπνίσματος που δημιουργήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία των δημοσίων νοσοκομείων. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του φύλου, της ηλικίας, των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών και του ιατρικού προφίλ των ατόμων που απευθύνθηκαν στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος του Βενιζέλειου-Παννάνειου Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς και το ποσοστό επιτυχούς διακοπής καπνίσματος όπως προκύπτει από αυτήν. Μέθοδος: Μελετήθηκε η κίνηση του ιατρείου διακοπής καπνίσματος του Βενιζελείου νοσοκομείου Ηρακλείου από την έναρξη λειτουργίας του τον Ιανουάριο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2007 (ημερομηνία λήψης δεδομένων). Επεξεργάζονται τα δεδομένα, παράμετροι των ερωτηματολογίων συνέντευξης των καπνιστών, καταχωρούνται στην εφαρμογή Microsoft Office Access και αναλύονται με το στατιστικό πακέτο SPSS εκδ. 14.0. Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτελείται από 334 άτομα, καπνιστές, στην πλειοψηφία του άνδρες (60,2%), ανήκουν σε επαγγέλματα εκτός του χώρου υγείας, και στην μεσαία τάξη κατά δήλωση τους. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο η επικρατούσα τιμή είναι απόφοιτοι Γυμνασίου με ποσοστό 25,4% και η μέση ηλικία είναι 44,53 έτη. Το 50%του αρχικού δείγματος χάθηκε στο follow up. Είχαμε επιτυχή έκβαση στο 31,7% περίπου των ασθενών. Όπως βλέπουμε το 2004 είχαμε 146 επισκέψεις, ενώ το 2006, 81. Υπάρχει κάποια τάση μείωσης των επισκέψεων στο ιατρείο όσο φτάνουμε από το 2004 στο τέλος του 2006. Συμπεράσματα: Παρατηρείται φθίνουσα πορεία των επισκέψεων στο ιατρείο από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και την ήμέρα λήψης των δεδομένων. Μεγάλος αριθμός καπνιστών χάνονται μετά το πρώτο ραντεβού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν έτοιμοι για να διακόψουν το κάπνισμα ή περίμεναν η διακοπή του καπνίσματος να γίνει χωρίς προσωπική προσπάθεια. Το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των καπνιστών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιτυχών αποτελεσμάτων του ιατρείου. (EL)
Introduction: Smoking is one of the largest threats to health globally and millions die because of it. Tobacco is responsible for the development and aggravation of cardiovascular disease and cancer among others. The tobacco’s concentration in nicotine causes its dependence from which smokers find it very difficult to escape once addicted. Currently the scientific community is trying to discover more effective ways of helping people to become independent of nicotine. Recently, the medical community and especially pneumonologists have made effort to help people curb this habit by creating smoking cessation clinics. Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of gender, age, socioeconomical status and medical profile of those who had visited the smoking cessation office of the Venizeleio – Pananeio Hospital and the effectiveness of the smoking cessation programe. Methods: Data regarding all visits to the smoking cessation office from January 2004 to March 2007 were accessed and recoded using Microsoft Office Access. The statistical analysis was performed using the statistical package spss 14.0 Results: In total 334 smokers visited the smoking cessation office, with most of the patients male (60.2%) and coming from non health related fields of work. As for their educational status 25,4% were high school graduates and their mean age was 44,5. One in two were lost during the follow up, and the success rate was estimated at 31,7%. During 2004, 146 visits were made, while in 2006 merely 81. Conclusions: A decrease in the number of visits to the smoking cessation office was noticed. While a large number of smokers were lost during follow up, which could be due to the fact that they were not ready to quit or they did not take this attempt seriously enough. The socioeconomical status of the smokers that visited the office could be used so as to see what part of the population is more likely to visit smoking cessation clinics, and therefore should be focused during recruitment. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Prevention
Tobacco Use Disorders
Dependence
Εξάρτηση
Smoking Cessation methods
Κάπνισμα
Νικοτίνη
Μέθοδοι διακοπής καπνίσματος
Πρόληψη
Smoking
Nicotine


Ελληνική γλώσσα

2007


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.