Σύστημα Υποστήριξης Διαγνωστικών Διαδικασιών σε Τεχνικές Εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύστημα Υποστήριξης Διαγνωστικών Διαδικασιών σε Τεχνικές Εφαρμογές

Φουντουλάκη, Ειρήνη (EL)
Fountoulaki, Irene (EN)

Π. Κωνσταντόπουλος

Στην εργασία αυτή διαπραγματευόμαστε το πρόβλημα της κατασκευής ενός συστήματος υποστήριξης διαγνωστικών διαδικασιών σε τεχνικές εφαρμογές. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή του συγκεκριμένου συστήματος προέρχονται από μία αυτοκινητοβιομηχανία. Το Σύστημα Υποστήριξης Διαγνωστικών Διαδικασιών (ΣΥΔΔ) αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τη διαγνωστική διαδικασία σε τεχνικές εφαρμογές και συγκεκριμένα σε μηχανολογικές εφαρμογές ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που διατυπώθηκαν από τη συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία. Το ΣΥΔΔ έχει ως βασικό του σκοπό την παράσταση σφαλμάτων και ειδικότερα συστηματικών σφαλμάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε διαγνωστικές διαδικασίες. Η πληροφορία στο ΣΥΔΔ είναι δομημένες περιγραφές οργανωμένες σε βάση γνώσης σύμφωνα με το οντοκεντρικό σημασιολογικό μοντέλο, υλοποιημένο στην γλώσσα παράστασης γνώσης Το ΣΥΔΔ περιλαμβάνει ένα Μοντέλο Διαχείρισης Σφαλμάτων (ΜΔΣ), στο οποίο παριστάνεται όλη η γνώση που απαιτείται σε μία διαγνωστική διαδικασία. Στο ΜΔΣ παριστάνονται οι έννοιες του σφάλματος, της αιτίας, του συμπτώματος, του φαινομένου, της συνθήκης, της λύσης και οι μεταξύ τους σχέσεις. Έχουν επίσης παρασταθεί και έννοιες του προϊόντος, του μηχανήματος, της λειτουργικής και δομικής συνιστώσας μηχανήματος. Τέλος έχουν παρασταθεί και οι έννοιες του δράστη και της δράσης. Στο ΜΔΣ υπάρχει ένα λεξιλόγιο όρων συνθηκών, φαινομένων, σφαλμάτων και αιτιών, το οποίο κάνει δυνατή την ταξινόμηση νέων περιγραφών σφαλμάτων με συνεπή τρόπο και διευκολύνει την ανάκτηση της πληροφορίας. Η ύπαρξη του λεξιλογίου όρων ελαχιστοποιεί τα προβλήματα εύρεσης του κατάλληλου όρου και της ασυνέπειας στην διαδικασία της ταξινόμησης όμοιων περιγραφών. Η πληροφορία που παριστάνεται στο ΜΔΣ είναι ετερογενής, η παράστασή της όμως επιτρέπει την αναχρησιμοποίησή της σε διαφορετικά πλαίσια και για διαφορετικούς σκοπούς. Λειτουργικός πυρήνας του ΣΥΔΔ είναι το Σημασιολογικό Σύστημα Ευρετηριασμού (ΣΣΕ), κατασκευασμένο στο Ινστιτούτο Πληροφορικής. (EL)
The present thesis deals with the problem of the construction of a diagnostic support system in engineering applications. The requirements for the specific system are obtained from a carmanufacturing company. The Diagnostic Support System was developed in order to assist the diagnostic process in engineering applications and more specifically in machine manufacturing so as to satisfy the requirements set by the carmanufacturing company. The main purpose of the Diagnostic Support System is the documentation of faults, in particular of systematic faults, which can be effectively used in the diagnostic process. The information in the Diagnostic Support System consists of structured descriptions organized in a knowledge base according to an object-orineted semantic model, implemented in the Telos knowledge representation language. The Diagnostic Support System includes a Fault Manipulation Model where the necessary knowledge for the diagnostic process is represented. The concepts of fault, cause, symptom, phenomenon, condition, solution and their interrelationships are presented within the Fault Manipulation Model. The concepts of product, machine, operational and structural component of an engineering device have also been represented. Finally, the concepts of actor and action are represented. A vocabulary of condition, phenomenon, fault and cause terms is embedded within the Fault Manipulation Model to allow the classification of new descriptions and the effective retrieval of information. The existence of the specific vocabulary, minimizes the effort of discovering the appropriate term to index new descriptions and the problem of inconsistency in such indexing. The information has been represented in a way that, despite its heterogeneity, its reuse is enabled in different contexts and for different purposes. The operational kernel of the Diagnostic Support System is the Semantic Index System (SIS), developed at the Institute of Computer Science, Foundation of Research and Technology-Hellas. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

α) Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού, β) Μηχανική Οραση και Ρομποτική


1997-06-2
1997-03-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.