Υπολογιστική στατιστική σε εξαγωνικά πλέγματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοNumerical statistics in honeycomb lattices
Υπολογιστική στατιστική σε εξαγωνικά πλέγματα

Γιαννακόπουλος, Άγγελος

Τσιρώνης, Γιώργος

Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε την δυναμική ενός ηλεκτρονίου (ή εξιτονίου) αρχικά εντοπισμένου, να διαδίδεται σε μη γραμμικό μονοδιάστατο (1D), δισδιάστατο τετραγωνικό (2D Square) και δισδιάστατο εξαγωνικό πλέγμα (2D Honeycomb). Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, λύνουμε αριθμητικά την Μη Γραμμική Διακριτή εξίσωση Schrodinger (DNLS). Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε την Μη Γραμμική Διακριτή εξίσωση Schrodinger (DNLS) και τα στατιστικά μεγέθη που θα μας βοηθήσουν να μελετήσουμε την δυναμική των διαφορετικών πλεγμάτων. Τα στατιστικά μεγέθη που χρησιμοποιούμε είναι η Μέση Τετραγωνική Απόκλιση (Mean Square Displacement – MSD), την Αναλογία Συμμετοχής (Participation Ratio – Pr) και την Μέση Πιθανότητα στην αρχική θέση (Long-Time Average Probability at the initial site – LTAP). Στα Κεφάλαια Δύο και Τρία χρησιμοποιούμε την εξίσωση DNLS στο μονοδιάστατο πλέγμα και στο δισδιάστατο τετραγωνικό πλέγμα. Αρχικά λύνουμε το γραμμικό τμήμα της DNLS αναλυτικά, καταλήγουμε στην λύση για την πυκνότητα πιθανότητας της κυματοσυνάρτησης και καταλήγουμε στην αναλυτική λύση για την Μέση Τετραγωνική Απόκλιση (MSD) (Appendix B). Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Mathematica επαληθεύουμε το αποτέλεσμα για την Μέση Τετραγωνική Απόκλιση και παράγουμε μια εξίσωση για την Αναλογία Συμμετοχής (Pr). Συγκρίνουμε τα αριθμητικά αποτελέσματα με τα αναλυτικά. Στην συνέχεια λύνουμε την πλήρη εξίσωση DNLS αριθμητικά και καταλήγουμε στις τιμές της παραμέτρου μη γραμμικότητας για τις οποίες εμφανίζεται το φαινόμενο της παγίδευσης του ηλεκτρονίου στην αρχική του θέση (Selftrapping). Τέλος, λύνουμε την εξίσωση DNLS προσθέτοντας έναν επιπλέον όρο διαταραχής και εκτιμούμε την τιμή για την παράμετρο μη γραμμικότητας και το πεδίο τιμών που παίρνει η παράμετρος διαταραχής ώστε να εξασφαλίσουμε απουσία διάδοσης. Στο Κεφάλαιο Τέσσερα λύνουμε αριθμητικά την εξίσωση DNLS στο δισδιάστατο εξαγωνικό πλέγμα. Αρχικά λύνουμε το γραμμικό τμήμα της εξίσωσης, και υπολογίζουμε την Μέση Τετραγωνική Απόκλιση (MSD) και την Αναλογία Συμμετοχής (Pr). Στην συνέχεια λύνουμε την πλήρη εξίσωση DNLS και καταλήγουμε στην τιμή της παραμέτρου μη γραμμικότητας για τις οποίες εμφανίζεται το φαινόμενο της παγίδευσης του ηλεκτρονίου στην αρχική θέση (Selftrapping). Τέλος, προσθέτοντας έναν επιπλέον όρο διαταραχής λύνουμε την εξίσωση DNLS και εκτιμούμε την τιμή για την παράμετρο μη γραμμικότητας και το πεδίο τιμών που παίρνει η παράμετρος διαταραχής ώστε να εξασφαλίσουμε απουσία διάδοσης. Στο Κεφάλαιο Πέντε συγκρίνουμε τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε για κάθε πλέγμα. Αρχικά συγκρίνουμε την Μέση Τετραγωνική Απόκλιση (MSD) και την Αναλογία Συμμετοχής (Pr) στα τρία πλέγματα. Στην συνέχεια συγκρίνουμε την Μέση Πιθανότητα στην αρχική θέση (LTAP) και συγκρίνουμε τις τιμές της μη γραμμικότητας για τις οποίες εμφανίζεται το φαινόμενο παγίδευσης του ηλεκτρονίου στην αρχική του θέση στα τρία διαφορετικά πλέγματα. (EL)
In this work, we have examined the dynamics of an initially localized electron (or excitation), propagating on nonlinear one-dimensional, two-dimensional square and two-dimensional hexagonal (honeycomb) lattices. In order to do that, we solved the Discrete Non-Linear Schrodinger (DNLS) equation numerically. In the first chapter we introduced the Discrete Non-Linear Schrodinger (DNLS) equation and the statistical figures that would help us investigate the dynamics of the different lattices. The statistical figures that we used are the Mean Square Displacement (MSD), the Participation Number (Pr) and the Long-Time Average Probability at the initial site (LTAP). In chapters two and three we used the DNLS equation in the one-dimensional lattice (chain) and the two-dimensional square lattice. First, we solved the Linear part of the DNLS analytically, we produced the solution for the Probability density of the wave-function and we found the solution for the Mean Square Displacement (MSD) (Appendix B). Afterwards, we used Mathematica to verify the result for the MSD, and we produced the solution for the Participation Number (Pr). We compared the numerical results with the analytical ones. Next we solved the DNLS equation numerically and we obtained the value of the non-linear parameter where the phenomenon of self-trapping appears. Finally we solved the DNLS equation numerically using a term of disorder, and we estimated the value of the non-linear parameter and the region of the values that the disordered term takes, in order to accomplice absence of diffusion. In chapter four, we solved the DNLS equation numerically in the two-dimensional honeycomb lattice. We, first, solved the linear part of the DNLS equation, and we calculated the Mean Square Displacement (MSD) and the Participation Number (Pr). Then we solved the whole DNLS equation and we obtained the value of the non-linear parameter where the phenomenon of self-trapping appears. Finally, we added a disordered term and we estimated the value of the non-linear parameter and the region of the disordered term, and we observed absence of diffusion. In chapter five, we compare the results that we obtained in every lattice. At first, we compare the Mean Square Displacement (MSD) and the Participation Number (Pr) in all three lattices. Afterwards, we compare the Long-Time Average Probability at the initial site (LTAP) in all three lattices and we compare the values where the phenomenon of self-trapping appears in each of them. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

DNLS
Mean square displacement
Μέση τετραγωνική απόκλιση


Αγγλική γλώσσα

2012-03-16


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.