Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ σχολική υγιεινή στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα
The school hygiene in the late 19 century and early 20 century.

Μιγαδάκη, Ευαγγελία Δ

Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τρομπούκης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σχολική υγιεινή στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η υγιεινή του σχολείου προσέλκυε το ενδιαφέρον ιατρών και παιδαγωγών σε διεθνές επίπεδο για πολλά χρόνια. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα έγιναν προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας των παιδιών τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, με στόχο τη δημιουργία μιας εύρωστης νέας γενιάς. Τα αποτελέσματα ήταν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπό μελέτη χρονική περίοδος, καθώς το χρονικό διάστημα αυτό για τον ελλαδικό χώρο χαρακτηρίστηκε από πληθώρα μεταβολών και εξελίξεων σε πολιτικό επίπεδο και προβλήματα σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και δημόσιας υγείας με εμφανή την απουσία οργανωμένου υγειονομικού συστήματος. Η σχολική υγιεινή συνδέθηκε στενά με τη σωματική και πνευματική υγεία των μελλοντικών πολιτών. Συχνά τα ανθυγιεινά σχολικά κτίρια, οι μολυσματικές ασθένειες και τα φορτωμένα σχολικά προγράμματα ευθύνονταν για τον εκφυλισμό της νέας γενιάς. Η αδιαφορία της πολιτείας απέναντι στην υγεία των παιδιών θα συνδεθεί με την ήττα του 1897. Παράλληλα παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το εξωτερικό, κυρίως για την Ευρώπη και γίνεται αναφορά στις σημερινές συνθήκες σχολικής υγιεινής στη χώρα μας. (EL)
In the present study, we examine the school hygiene in Greece in the late 19th century and early 20th century. The hygiene of the school appealing to physicians and educators at international level for many years. Particularly, during the 19th century and early 20th century there have been attempts to improve the health the health of children both in our country and abroad, aiming to create a robust new generation. The results were sometimes positive and sometimes negative. Of particular interest is the 19th century and early 20th century for the Greek world, aw it was marked by many changes and developments in political level and problems not only social and financial but also in terms of public health with an apparent lack of organized health system. The school’s hygiene was closely associated with physical and mental health of future citizens. Often unhealthy school buildings, infectious diseases and loaded school programs were responsible for the degeneration of the new generation. The indifference of the state towards children’s health will be associated with the defeat of 1897. The corresponding facts are simultaneously presented for abroad, mainly in Europe and refer to current conditions the school’s hygiene in our country. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

School furniture
Medical inspection of schools
Υγιεινή πνευματικής εργασίας
Υγιεινές απαιτήσεις για τη σχολική αίθουσα
Congress on school hygiene
Mental health work
Infection disease
Hygienic requirements for the classroom
Μολυσματικά νοσήματα
Συνέδρια σχολικής υγιεινής
Σχολική επίπλωση
Κατασκεύη σχολικού κτιρίου
Βασική αιτία θανάτου των μαθητών
Construction of the school building
Main cause of death among the school age population
Συνθήκες που προάγουν παραμορφώσεις του σώματος
Αναγκαιότητα της γυμναστικής
Public health
Need of the physical education
Conditions productive of bodily deformities
Ιατρική εποπτεία των των σχολείων


Ελληνική γλώσσα

2012-07-24


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.