Α. Υπολογισμοί συνολικής ενέργειας των στερεών με την APW μέθοδο. Β. Διάδοση κλασσικών κυμάτων σε σύνθετα περιοδικά υλικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑ. Total energy calculations of solids using the apw method. B. Classical waves propagation in periodic composite materials
Α. Υπολογισμοί συνολικής ενέργειας των στερεών με την APW μέθοδο. Β. Διάδοση κλασσικών κυμάτων σε σύνθετα περιοδικά υλικά

Σιγάλας, Μιχαήλ Μ

Οικονόμου, Ελευθέριος

A. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο APW υπολογίσαμε τις ενεργειακές ζώνες και την συνολική ενέργεια των αλκαλίων και των μεταβατικών μετάλλων σε fcc και bcc δομές. Από την συνολική ενέργεια μπορούμε να βρούμε την πλεγματική σταθερά, ao, και την bulk modulus, Bo στην ισορροπία. Και οι δύο παραπάνω ποσότητες είναι σε καλή συμφωνία με το πείραμα. Επίσης τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν συγκεκριμένες αλλαγές δομών για τα αλκάλια. B. Η ύπαρξη χασμάτων στο φάσμα συχνοτήτων κλασσικών {ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ),ακουστικών (ΑΚ), ελαστικών (ΕΛ)} κυμάτων διαδιδόμενα σε σύνθετα περιοδικά υλικά μπορεί να έχει σημαντικές εφαρμογές όπως στην κατάσταση φίλτρων, κεραίων, διακοπτών κ.λ.π. Εξετάσαμε σύνθετα περιοδικά υλικά αποτελούμενα από σφαίρες τοποθετημένες σε διαφορετικό υλικό. Για ΕΜ κύματα, χάσματα εμφανίζονται μόνο στη δομή διαμαντιού. Για ΑΚ κύματα διαδιδόμενα σε ρευστά, χάσματα μπορούν να εμφανιστούν για όλες τις δομές και σχετικά μικρούς λόγους παραμέτρων μέσα και έξω από τις σφαίρες. Για ΕΛ κύματα, χάσματα εμφανίζονται επίσης για όλες τις δομές αλλά για μεγάλους λόγους παραμέτρων. (EL)
A. Using the APW method, we calculate the band structure and the total energies of alkalies and transition metals in both fcc and bcc structures. The resulting equilibrium lattice constants and bulk modulus are in good agreement with experiment. Also, the results for alkalies suggest certain structural changes. B. The existence of frequency gaps in the spectrum of classical {electromagnetic (EM), acoustic (AC), elastic (EL)} waves propagating in periodic composite materials may have potential applications such as design of filters, antennas, switches, e.t.c. We studied periodic materials consisting of spheres embedded in a host material. For EM waves, gaps appear only in diamond structure. In contract, for AC waves, propagating in fluids, gaps appear in all the structures and the ratio of the parameters between the spheres and the host material are small. Finally, for EL waves, gaps appear in all the structures but for much greater ratios of parameters. (EN)

Τύπος Εργασίας--Διδακτορικές διατριβές
text


Ελληνική γλώσσα

1991-10-01
1997-06-6


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Φυσικής--Διδακτορικές διατριβές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.