Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση

Φελώνη, Ευτυχία

Πλαϊνης, Σωτήρης
Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Μοσχανδρέα, Ιωάννα

Σκοπός: Η αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας του οφθαλμικού συστήματος πραγματοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη με τη μέθοδο της οπτικής οξύτητας η οποία αποτελεί το πιο καθοριστικό στοιχείο της αίσθησης της οπτικής αντίληψης. Οι ειδικά διαμορφωμένοι UoC πίνακες που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης (Plainis et al., 2007) αποτελούν τροποποιημένους ETDRS πίνακες αναγνώρισης γραμμάτων σε ευρύ φάσμα, ενώ οι πίνακες με το οπτότυπο Landolt-C και Illiterate-E ανήκουν σε πίνακες οξύτητας που στηρίζονται στην ανάλυση συμβόλων. Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας των διαφορετικών αυτών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε άτομα που εμφανίζουν μειωμένη όραση. Μεθοδολογία: Η επαναληψιμότητα της οπτικής οξύτητας αξιολογήθηκε στους ειδικά διαμορφωμένους UoC πίνακες αναγνώρισης γραμμάτων (recognition acuity) και στους Landolt-C και Illiterate-E πίνακες ανάλυσης συμβόλων (resolution acuity), σε δύο διαφορετικές συνθήκες: σε φυσιολογική και σε μειωμένη όραση. Η σύγκριση των τιμών της οπτικής οξύτητας όπως αυτή εκτιμήθηκε στους διαφορετικούς αυτούς πίνακες οπτότυπων πραγματοποιήθηκε μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Πείραμα: Αξιολογήθηκε η οπτική οξύτητα 80 ατόμων: 22 σπουδαστών (40 οφθαλμοί) του Πανεπιστημίου Κρήτης, 15 ατόμων (30 οφθαλμοί) από την ερευνητική ομάδα και το προσωπικό του Ινστιτούτου Οπτικής και Όρασης και 3 ατόμων (6 οφθαλμοί) του τμήματος Βυθού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 23-42 ετών που αποτέλεσαν την πρώτη ομάδα εξεταζόμενων με φυσιολογική όραση και 25 ασθενών, ηλικίας 46-83 ετών που αποτέλεσαν τη δεύτερη ομάδα εξεταζόμενων. Διαμορφώθηκαν επιπλέον δύο νέες συνθήκες υπό εξέταση (2 νέες υποομάδες): μειωμένη όραση εξαιτίας παρουσίας καταρράκτη και εξαιτίας αμφιβληστροειδοπαθειών. Στις δύο εξεταζόμενες ομάδες και στις δύο υποομάδες χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικά διαμορφωμένοι ETDRS πίνακες (πίνακας 1 για ΔΟ και πίνακας 2 για ΑΟ), ο πίνακας με το οπτότυπο Landolt-C και το οπτότυπο Illiterate-E. Οι πίνακες είχαν τοποθετηθεί στο καθιερωμένο φωτεινό κουτί, σε απόσταση 4 μέτρων. Τα αποτελέσματα της οπτικής οξύτητας προήλθαν από τον υπολογισμό των γραμμάτων που χάθηκαν έως την τελευταία γραμμή που διαβάστηκε. Οι πίνακες εμφανίζονταν σε τυχαία σειρά και οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν με τη συνήθη τους διόρθωση. Αποτελέσματα: Για το δεξιό οφθαλμό η διαφορά στην οπτική οξύτητα μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C είναι -0.05 logMAR (-2.4 γράμματα) σε φυσιολογικές συνθήκες και -0.14 logMAR (-6.9 γράμματα) σε συνθήκες μειωμένης όρασης, -0.02 logMAR (1 γράμμα) μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E και στις δύο εξεταζόμενες συνθήκες όρασης, ενώ η διαφορά στις τιμές της οπτικής οξύτητας μεταξύ των πινάκων Landolt-C και Illiterate-E ανέρχεται στα 0.02 logMAR (1 γράμμα) και 0.12 logMAR (5.9 γράμματα) αντίστοιχα. Για τον αριστερό οφθαλμό, η διαφορά στην οπτική οξύτητα μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C είναι -0.03 logMAR (-1.4 γράμματα) σε φυσιολογικές συνθήκες και -0.13 logMAR (-6.5 γράμματα) σε συνθήκες μειωμένης όρασης, -0.01 logMAR (0.5 γράμμα) και -0.04 logMAR (-2 γράμματα) αντίστοιχα μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E, ενώ η διαφορά στις τιμές της οπτικής οξύτητας μεταξύ των πινάκων Landolt-C και Illiterate-E ανέρχεται στα 0.02 logMAR και 0.09 logMAR (4.7 γράμματα) αντίστοιχα. Η εκτίμηση της οπτικής οξύτητας στις δύο υποομάδες μειωμένης όρασης (ασθενείς με καταρράκτη/ πάσχοντες από αμφιβληστροειδοπάθειες) οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα: η διαφορά στην οπτική οξύτητα για το δεξιό οφθαλμό μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C είναι -0.17 logMAR στην περίπτωση του καταρράκτη και -0.13 logMAR στα περιστατικά αμφιβληστροειδοπαθειών, -0.04 logMAR και -0.03 logMAR αντίστοιχα μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E, ενώ μεταξύ των πινάκων Landolt-C και Illiterate-E, η διαφορά ανέρχεται στα 0.13 logMAR και 0.10 logMAR αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Καταλήξαμε ότι η οπτική οξύτητα διαφέρει αρκετά μεταξύ των πινάκων του Πανεπιστημίου της Κρήτης και του Landolt-C πίνακα όταν αυτή αξιολογείται σε διαφορετικές συνθήκες όρασης (φυσιολογική και μειωμένη όραση), δε σημειώνει σημαντική διαφορά μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E, ενώ μεταξύ των Landolt-C και Illiterate-E πινάκων διαφέρει επίσης σημαντικά. Ένα επιπλέον συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι η οπτική οξύτητα δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C, UoC και Illiterate-E και Landolt-C και Illiterate-E πινάκων όταν αυτή αξιολογείται στις δύο διαφορετικές παθολογικές συνθήκες εξέτασης (καταρράκτη και αμφιβληστροειδοπάθειες). Ουσιαστικά, δηλαδή βρέθηκε ότι η καθαυτή επίδραση των συγκεκριμένων παθολογικών παραγόντων μειωμένης όρασης είναι αμελητέα στη διαφορά των τιμών της οπτικής οξύτητας που παρατηρείται ανά δύο ζεύγη συγκριθέντων πινάκων αξιολόγησής της. (EL)
Purpose: The assessment of visual performance is achieved in optometric practice by the measurement of visual acuity (VA) which constitutes the most essential part of visual perception. The properly constructed UoC charts developed in the University of Crete (Plainis et al., 2007) represent modified ETDRS charts of letter recognition used in a wider range while the Landolt-C and Illiterate-E optotypes belong to visual acuity charts based on symbol resolution. The main purpose of this study was to assess the identification of these different optotypes in a normal group and in patients with vision loss. Methods: The repeatability of visual acuity was assessed using the modified UoC chart of letter recognition (recognition acuity) and the Landolt-C, Illiterate-E charts of symbol resolution (resolution acuity) in two different conditions; in normal vision and in vision loss situations. The legibility of the optotypes of these charts was evaluated by the following experiment; Experiment; Visual acuity of 80 people was assessed; of 22 students (40 eyes) of the University of Crete, 15 people (30 eyes) of the working team of the Optics and Vision Institute and 3 people (6 eyes) working in the Hospital of Heraklion in Crete (age range 23-42) with normal vision who represented the first group of the study and of 25 patients (age range 46-83) who represented the second group with vision loss. During the study, two more subgroups occurred; that of vision loss as a result of cataract and of vision loss caused by various retinopathies. All the under evaluation groups were tested with the modified UoC charts (chart 1 for RE, chart 2 for LE) and the charts with the Landolt-C (chart 3) and the Illiterate-E (chart 4) optotypes used for both eyes. The charts were installed in the standard light box at a 4m distance. Visual acuity score was derived from the calculation of missed letters up to the last readable line. All the charts were viewed in random order. Subjects were tested with their habitual spectacle correction. Results: For right eyes, the difference in visual acuity scores was -0.05 logMAR (-2.4 letters) between the UoC and the Landolt-C chart in normal vision conditions and -0.14 logMAR (-6.9 letters) in vision loss conditions, -0.02 logMAR (1 letters) between UoC and Illiterate-E charts in both evaluated conditions, while the mean difference of visual acuity measurements between the Landolt-C and Illiterate-E charts ranges up to 0.02 logMAR (1 letter) και 0.12 logMAR (5.9 letters) respectively. Following the same process for left eyes, the mean difference in visual acuity scores was -0.03 5 logMAR (-1.4 letters) between the UoC and the Landolt-C chart in normal vision conditions and -0.13 logMAR (-6.5 letters) in vision loss conditions, -0.01 logMAR (0.5 letter) and -0.04 logMAR (-2 letters) respectively between UoC and Illiterate-E charts, while the difference of visual acuity measurements between the Landolt-C and Illiterate-E charts ranges up to 0.02 logMAR (1 letter) και 0.09 logMAR (4.7 letters) respectively. The evaluation of vision acuity repeatability in the two subgroups of vision loss (patients suffering from cataract/retinopathies) led to the following results; for right eyes the mean difference in visual acuity scores between the UoC charts Landolt-C charts was -0.17 logMAR in the cataract subgroup and -0.13 logMAR in the retinopathies-group, -0.04 logMAR and -0.03 logMAR respectively between the UoC and Illiterate-E charts, while the mean difference of visual acuity measurements between the Landolt-C and Illiterate-E charts ranges up to 0.13 logMAR και 0.10 logMAR (4.7 letters) respectively. Conclusions: The overall pattern of results suggests that the evaluation of visual acuity greatly differs between the UoC and Landolt-C charts and between Landolt-C and Illiterate-E charts, when it is assessed in different vision conditions (normal vision and vision loss), while it does not differ between UoC and Illiterate-E charts. Moreover, it is also concluded that visual acuity scores do not differ between the chosen pairs of charts (UoC-Landolt C, UoC-Illiterate E, Landolt C-illiterate E) when visual acuity is evaluated in the different pathological conditions of vision loss (cataract and retinopathies). What was basically shown was that the two specific pathological conditions do not have an effect on the mean difference of visual acuity values measured using the pairs of visual acuity charts. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Οπτική οξύτητα
Ophthalmology
Visual Acuity
Οφθαλμολογία


Ελληνική γλώσσα

2008-07-30


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.