Measurement and evaluation of abertations for near and far vision after insertion of accommodative lens wiol

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέτρηση και αξιολόγηση εκτροπών για μακρινή και κοντινή όραση μετά από ένθεση προσαρμοστικού φακού WIOL
Measurement and evaluation of abertations for near and far vision after insertion of accommodative lens wiol

Δημητρίου Αρχοντία

Κυμιωνής, Γεώργιος
Τσιλιμπάρης, Μιλτιάδης
Παναγοπούλου, Σοφία
Παλλήκαρης, Ιωάννης

Με την πάροδο της ηλικίας χάνεται η ικανότητα εστίασης σε αντικείμενα που βρίσκονται σε μέση και κοντινή απόσταση. Ένας από τους στόχους της διαθλαστικής χειρουργικής είναι η διόρθωση της πρεσβυωπίας ώστε να εκλείψει η ανάγκη εξάρτησης από τα γυαλιά για κοντινές εργασίες. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες θεραπευτικής παρέμβασης και περιλαμβάνουν τις διαθλαστικές επεμβάσεις μονοόρασης, την ένθεση πολυεστιακών και προσαρμοστικών ενδοφακών κ.ο.κ. Σκοπός της εργασίας είναι η μέτρηση και αξιολόγηση των οφθαλμικών εκτροπών κατά την μετακίνηση ενός στόχου από μακρινή σε κοντινή απόσταση. Στη μελέτη μας συμμετείχαν 6 ασθενείς (5 γυναίκες και 1 άνδρας) - 12 οφθαλμοί - με μέση ηλικία τα 67,3 έτη (τυπική απόκλιση: ± 7,36 έτη) και εύρος ηλικιών από 56 έως 79 έτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν χειρουργηθεί και τους εμφυτεύθηκε ο τεχνητός ενδοφακός WIOL-CF® και στους δύο οφθαλμούς. Οι ασθενείς που προσήλθαν στην κλινική στο διάστημα που διήρκησε η μελέτη υποβλήθησαν σε μετεγχειρητικές εξετάσεις που αφορούσαν διάστημα παρακολούθησης από 3 έως 5.5 χρόνια μετά το χειρουργείο. Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος, χρησιμοποιήθηκε το οφθαλμικό σύστημα iTrace®, το οποίο βασίζεται στην αρχή ray tracing για τη μέτρηση των εκτροπών του οφθαλμού. Έγινε η καταγραφή του μετώπου κύματος και η ανάλυση των οφθαλμικών εκτροπών, των ασθενών, με τη βοήθεια των πολυωνύμων Zernike. Οι μετρήσεις έγιναν μονόφθαλμα, έχοντας κάθε φορά καλυμμένο τον έτερο οφθαλμό, για ευθυγράμμιση με τον οπτικό άξονα, καθώς και για ευθυγράμμιση με τη γραμμή όρασης. Αρχικά, έγινε ανάλυση του σφαιρώματος και του κυλίνδρου όπως την κατέγραψε το iTrace® για παρατήρηση σε μακρινή, ενδιάμεση και κοντινή απόσταση. Λόγω της μικρής διαμέτρου κόρης που παρουσίαζαν οι ασθενείς χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των μετρήσεων μας η ζώνη των 2mm. Στη συνέχεια, με τη χρήση των τρισδιάστατων διαθλαστικών χαρτών παρατηρήσαμε την αλλαγή στο μέτωπο κύματος κατά την προσπάθεια του οφθαλμού να εστιάσει στις διαφορετικές αποστάσεις. Χαρακτηριστική σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η στροφή της διάθλασης προς τη μυωπία (μυωπική στροφή) κατά την προσαρμογή. Τέλος, συνδυάζοντας την τοπογραφία με το χάρτη μετώπου κύματος, μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε μια πιο λεπτομερή μελέτη των εκτροπών των οφθαλμών του κάθε ασθενούς για όλο τον οφθαλμό, καθώς και για τα εσωτερικά οπτικά (τον εμφυτευμένο ενδοφακό). Όπως φάνηκε και από τους χάρτες ανάλυσης της ποιότητας όρασης, οι τιμές του αστιγματισμού και της κόμης (κυρίως κάθετης) είναι πιο αυξημένες δίνοντας την χαρακτηριστική μορφή στα διαγράμματα συνάρτησης διασποράς σημείου. Οι ασθενείς εμφανίζονται να είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα όρασης που τους προσφέρει ο ενδοφακός WIOL-CF®. Η πλειοψηφία των ασθενών δήλωσε ότι μπορεί να εξυπηρετείται στην καθημερινότητά του χωρίς να έχει ανάγκη τη χρήση γυαλιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, παρά τον μικρό αριθμό του δείγματος, ήταν ενθαρρυντικά αποδεικνύοντας σταθερότητα με το πέρασμα του χρόνου, δίνοντας έδαφος για μελλοντικές έρευνες. (EL)
Τhe ability to focus on objects that are in the middle and short distance is lost with advancing age. One goal of refractive surgery is to correct presbyopia in order to eliminate the dependence on glasses for close work. Many attempts for therapeutic intervention including refractive surgery monoorasis, the insertion of accommodative and multifocal intraocular lenses etc., have been made so far. The purpose of this study is the measurement and evaluation of ocular aberrations during the process of accommodation - by moving a target from far to near distances. Our study involved six patients (5 women and 1 man) - 12 eyes - with a mean age of 67.3 years (standard deviation: ± 7,36 years) and the age ranged of 56-79 years. All patients had undergone cataract extraction surgery and the artificial IOL WIOL-CF® was implanted in both eyes. At the time that the study lasted, patients underwent postoperative examinations involving observation period from 3 to 5.5 years after surgery. After completion of the ophthalmologic testing, iTrace® ocular system was used, which is based on the ray tracing technique for measuring the aberrations of the eye. We recorded the wavefront and analyzed the ocular aberrations, of the patients, with the aid of Zernike polynomials. The measurements were made monocularly having its time the other eye covered, aligned with the optical axis and the line of sight as well. Initially, we analysed defocus and cylinder as recorded by iTrace® for observation at distant, intermediate and near distance. Due to small pupil diameter presented, we used the zone of 2mm for the analysis of our measurements. Then, the change in wavefront, when trying to focus at different distances, was observed with the use of three-dimensional refractive maps. In all cases the turn of refraction to myopia (myopic shift), when adjusting, was typical. Finally, by combining topography with wavefront map, we were able to conduct a more detailed study of the aberrations of each patient for the entire eye and the internal optics (the implanted intraocular lens). As revealed by the analysis of visual function maps, the values of astigmatism and coma (mainly vertical) are increased, giving the characteristic form to psf diagrams. Patients appear to be satisfied with the quality of vision offered by the WIOL-CF®. The majority of patients indicated that they can be served in daily life without the need for glasses. The results of our study, despite the small number of our sample, were encouraging demonstrating stability with the passage of time, giving way to future studies. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Accommodative lens
Διάθλαση
Προσαρμοστικός φακός
Refraction
Aberrations
Σφαίρωμα
WIOL
Κύλινδρος
Εκτροπές


Ελληνική γλώσσα

2014-04-10


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.