User - machine interaction with the use of a binary input device

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑλληλεπίδραση χρήστη - μηχανής με χρήση δυαδικής συσκευής εισόδου
User - machine interaction with the use of a binary input device

Ntoa, Stavroula N
Ντοά, Σταυρούλα Ν

Στεφανίδης, Κώστας

Στα πλαίσια μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους τους πολίτες, είναι σημαντικό οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες από πολίτες με διαφορετικές απαιτήσεις και προτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες. Οι υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις που σήμερα παρέχονται και υποστηρίζουν δυνατότητες εναλλακτικής πρόσβασης σε άτομα με αναπηρίες, είναι συχνά εξειδικευμένες και κατά συνέπεια περιορισμένης χρήσης, είτε στενά συνδεδεμένες με συγκεκριμένες τεχνολογικές πλατφόρμες που τις καθιστούν απαρχαιωμένες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η παρούσα εργασία, αναφέρεται στη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο καθιστά δυνατή τη χρήση εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft Windows, με τη βοήθεια δυαδικών διακοπτών. Έτσι, επιλύονται τα προβλήματα αδυναμίας χρήσης των παραδοσιακών συσκευών εισόδου, όπως το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα, λόγω λειτουργικών ή περιστασιακών αδυναμιών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ιεραρχικής σάρωσης με δυναμική ανάκτηση της ιεραρχικής δομής των εφαρμογών. Για αυτή την ομάδα στόχου, η χρήση της ιεραρχικής σάρωσης αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο αλληλεπίδρασης, κυρίως λόγω της αυξημένης ταχύτητας αλληλεπίδρασης που εξασφαλίζει, συγκριτικά με απλούς προσομοιωτές ποντικιού και πληκτρολόγια οθόνης. Επιπλέον, η δυναμική ανάκτηση της ιεραρχικής δομής άλλωστε, εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος σάρωσης για οποιαδήποτε εφαρμογή σε περιβάλλον Microsoft Windows. Ως αποτέλεσμα, οι εφαρμογές γίνονται αυτόματα προσβάσιμες, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε τροποποίησή τους για την υποστήριξη τεχνικών σάρωσης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε επίσης αξιολόγηση ευχρηστίας της αλληλεπίδρασης, με τη συμμετοχή τελικών χρήστών. Ως κριτήρια ευχρηστίας, μετρήθηκαν η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση των χρηστών. Η μελέτη των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής πρόσβασης συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη αλληλεπίδρασης χρηστών με δυσκολίες κίνησης στα άνω άκρα με τις εφαρμογές καθώς και με το συνολικό περιβάλλον χρήσης των Microsoft Windows (EL)
Concerning an Information Society for all citizens, applications and services should be accessible by people with diverse requirements and preferences, including persons with disabilities. Technological solutions provided today in order to support potentials of alternative access for people with disabilities, are often specialized and consequently of limited use, or closely related to specific technological platforms, which make them obsolete in a short period of time. The development of a system, which will enable the use of applications in a Microsoft Windows environment, supported by the use of binary switches, was carried out in this thesis. Thus, problems concerning the inability to use traditional input devices, such as the keyboard or the mouse, with which people with motion impairments on the upper members have to deal with, are eliminated. In order to achieve our goal, we employed hierarchical scanning techniques with dynamic retrieval of applications’ hierarchical structure. For the intended target group, the use of hierarchical scanning is the most appropriate method of interaction, mainly due to the rapid interaction it ensures, compared to simple mouse emulators or on-screen keyboards. Furthermore, the dynamic retrieval of an application’s hierarchical structure ensures the operation of the scanning system for any application in a windows environment. Consequently, applications become immediately accessible with no need for any modification, in order to support scanning techniques. In this work, we performed, as well, a usability evaluation of a user’s interaction in a windows environment. The usability metrics were the effectiveness, the efficiency and the satisfaction of users. Analysis of the results, indicated that the system proposed could constitute a useful tool to assist the interaction of a motor – impaired user with the applications as well as with the overall environment of Windows. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2002-12-05


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.