Καταγραφή και μελέτη μεταβολής φυσικοχημικών παραγόντων και μακροασπονδύλων σε σχέση με το χρόνο και το χώρο στη φραγμολίμνη Μπραμιανών Λασιθίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοRecording and study of spatial - temporal variation of physico-chemical factors and macroinvertebrates in Bramiana dam-lake of Lasithi
Καταγραφή και μελέτη μεταβολής φυσικοχημικών παραγόντων και μακροασπονδύλων σε σχέση με το χρόνο και το χώρο στη φραγμολίμνη Μπραμιανών Λασιθίου

Koutsaki, Ourania L
Κουτσάκη, Ουρανία Λ

Στεφάνου, Ευριπίδης

Για την καταγραφή και τη μελέτη της χωροχρονικής μεταβλητότητας των φυσικοχημικών παραγόντων και των μακροασπονδύλων, στη φραγμολίμνη των Μπραμιανών, αναλύθηκαν 178 δείγματα νερού, 115 δείγματα ιζήματος και καταμετρήθηκαν 12.626 άτομα. Η μελέτη εστιάζεται κυρίως στις ακτές, οι οποίες υφίστανται άμεσα τις συνέπειες από τη διακύμανση της στάθμης του νερού (περίπου 10 m), την περίοδο της παρούσας μελέτης. Οι δειγματοληψίες, πραγματοποιήθηκαν (μηνιαία ή εποχικά) από τον Ιούλιο 1999 έως τον Σεπτέμβριο 2000. Μετρήθηκαν οι παράμετροι: Cl-, Br-, SO42-, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NO3-, NO2- και PO43-, χλωριότητα, αλατότητα, ολική σκληρότητα, αγωγιμότητα, oλικά διαλυμένα στερεά, αλκαλικότητα, pH, στάθμη του νερού, DO, TOC (στο νερό), και POC (στο ίζημα). Μετά την καταγραφή των μακροασπονδύλων, υπολογίστηκε η αφθονία (αρ. ατόμων/L), ο αριθμός Taxa / L, ο δείκτης ποικιλότητας H' και η ομοιοκατανομή J'. Eγινε Στατιστική Ανάλυση των στοιχείων, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους: Cluster Analysis, μη παραμετρική ANOVA, Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA), Παλινδρόμηση και Συσχέτιση. Υπάρχουν ενδείξεις, για εισροή θαλασσινού νερού στη φραγμολίμνη και ενδείξεις για τον ολιγοτροφικό έως μεσοτροφικό χαρακτήρα του νερού. Τον Νοέμβριο 1999, εισήλθε οργανικός άνθρακας από τον χείμαρρο του Μπραμιανού με τις πρώτες βροχοπτώσεις, ενώ την άνοιξη-καλοκαίρι-φθινόπωρο, ο οργανικός άνθρακας παράγεται κυρίως βιολογικά, μέσα στη φραγμολίμνη. Τον Μάιο του 2000, διαπιστώθηκε η ύπαρξη θερμοκλινούς και οξυκλινούς στα 12-13 m περίπου. Γενικά τους θερμούς μήνες, η εξάτμιση, η εισροή θάλασσας και η φωτοσύνθεση είναι τα φαινόμενα που προκαλούν, την αύξηση της συγκέντρωσης των (περισσότερων) ιόντων (Cl-, Br-, SO4, Na+, K+, Mg2+) και τη μείωση των ιόντων Ca2+, των NO3- ανιόντων και της αλκαλικότητας (HCO3-). Τα ΝΟ3- και HCO3- (αλκαλικότητα), ως θρεπτικά υλικά καταναλώνονται, λόγω αυξημένης φωτοσύνθεσης τους ζεστούς μήνες. Καταγράφηκαν 28 διαφορετικές ταξινομικές ομάδες της μακροπανίδας στη φραγμολίμνη, η μία από τις οποίες παρουσίαζε σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές με τα μέλη της οικογένειας Pleidae. Επειδή δεν εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία, την αναφέρουμε ως Pleidae O. Επί πλέον, τέσσερις ομάδες (Nematoda, Amphipoda, Asselus και Lumbricidae), βρέθηκαν μόνο στις εισροές. Τα Baetidae, τα Orthocladiinae και τα Hydrobiidae κυριαρχούν στις ακτές, ενώ τα Ostracoda, τα Orthocladiinae, και τα Hydrobiidae στα βαθιά. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο χώρο και στο χρόνο, εμφανίζουν τα Oligochaeta, τα Ortocladiinae, τα Hydrobiidae και τα Sphaeriidae τόσο στις ακτές όσο και στα βαθιά, ενώ τα Chironomus εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στα βαθιά. Η αφθονία και βιομάζα στη φραγμολίμνη, παίρνουν μεγάλες τιμές, ενώ η ποικιλότητα σχετικά μικρές τιμές. Με στατιστική ανάλυση, προέκυψε σημαντικά μεγαλύτερη συνολική αφθονία στα βαθιά, το χειμώνα, υποδηλώνοντας ένα πιο σταθερό και οικείο περιβάλλον, για την μακροπανίδα. Οι ακτές, με την άνοδο της στάθμης του νερού τον χειμώνα, είναι αφιλόξενες. Αυτό ισχύει τουλάχιστον για τα Oligochaeta και τα Diptera τα οποία βρίσκονται σε σημαντικά μεγαλύτερες αφθονίες στα βαθιά και για τα Ostracoda, που υπάρχουν μόνο στα βαθιά. Αντίθετα τα Libellulidae, τα Coleoptera, τα Hydrobiidae και τα Sphaeriidae, έχουν αφθονίες που δεν διαφέρουν σημαντικά, στα βαθύτερα σημεία και στις ακτές της φραγμολίμνης. Τα Baetidae, ορισμένα Hemiptera και ορισμένα Coleoptera, βρέθηκαν τους ζεστούς μήνες, μόνο στις ακτές, μέχρι 2,5 m βάθος. Μια μη αναμενόμενη μείωση της συνολικής αφθονίας τον Ιούλιο του 2001 που οφειλόταν, στα Baetidae και στα Hemiptera, συνδέθηκε με τη μείωση του DO που παρατηρήθηκε αυτό το μήνα. Η απουσία των Odonata από το σταθμό C, τον Αύγουστο, αποδόθηκε επίσης στο μειωμένο οξυγόνο. Η ποικιλότητα (Η') και ο αριθμός taxa/L, αυξάνονται τους ζεστούς μήνες. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η διαφοροποίηση του αριθμού των Taxa/ L: 1. είναι σημαντική σε όλους τους σταθμούς, μόνο μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. 2. δεν είναι σημαντική μεταξύ των διαφόρων σταθμών, σε οποιαδήποτε εποχή. Τον Αύγουστο παρατηρούνται μεγαλύτερες τιμές Βιομάζας σε σχέση με τον Ιανουάριο. Η συνολική αφθονία εμφανίζει τάση μείωσης τον χειμώνα και αυξητικές τάσεις το καλοκαίρι. Με ανάλυση ομαδοποίησης, εισάγοντας τις σχετικές αφθονίες όλων των δειγμάτων, προέκυψαν τέσσερις ομάδες, που αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις εποχές. Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση όμως, ως προς την συνολική αφθονία, διαπιστώθηκε μόνο μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού και μόνο στις θέσεις Α και C. Τελικά, η αφθονία, η ποικιλότητα και η βιομάζα αυξάνονται παράλληλα τους θερμούς μήνες σε όλους τους σταθμούς των ακτών, υποδηλώνοντας ένα "υγιές" σύστημα. (EL)
Samples of water and sediment were taken from Bramiana dam-lake once a month or seasonally, in order to record and study spatial and temporal variation of physico-chemical parameters and invertebrates which live there. Because of great water fluctuation during a year, in Bramiana dam-lake, greatest attempt was made to study the marginal zone of the dam-lake. The following physico-chemical parameters were determined: temperature, pH, dissolved oxygen, chloride, chlorinity, salinity, sulphate, magnesium, calcium, total hardness, potassium, sodium, conductivity, total dissolved solids, nitrate, nitrite, phosphate, total alkalinity, total organic carbon (in water) and particulate organic carbon (in sediment). The macroinvertebrates basically were identified up to a family taxonomic level. A list of mactoinvertebrates which dwell in Bramiana dam-lake was drawn up and abundance, taxa/L of sediment, diversity ( Shannon index, H'), eveness index J΄ of macrophauna were determined too. Data analysis was made using the statistical methods: cluster analysis, non parametric ANOVA, Principal Component Analysis, regression and correlation. We estimate that sea water was inflowed into dam-lake during warm period and that the dam-lake water was oligotrophic to mesotrophic. We believe that organic carbon had been introduced into the dam-lake from Korakas (or Bramianos) stream, after the first rainfall in November 1999, while it was biologically produced in the dam-lake, during the spring-summer-autumn period. It was recorded a thermocline-oxycline zone at a depth of between 12 and 13 m, in May 2000. We consider that evaporation, sea water inflow as well as photosynthesis were the major factors which had caused an increase in concentration of Cl-, Na+, Br+, K+, Mg2+ ions and a decrease in concentration of Ca2+, NO3-, and HCO3- ions during the warm period. 28 different taxa of macroinvertebrates were recorded in the dam-lake, but one of these is not refered in bibliography, so we were named Pleidae O, because of similarities-differences with members of Pleidae family. Furthermore, 4 taxa were recorded only in the dam-lake inflows (Nematoda, Amphipoda, Asselus and Lumbricidae). Baetidae, Orthocladiinae and Hydrobiidae were the major taxa of marginal (shore-line) phauna, while Ostracoda, Orthocladiinae and Hydrobiidae in deeper regions. Oligochaeta, Orthocladiinae, Hydrobiidae and Sphaeriidae are most often present taxa in marginal zone, while the above taxa with Chironomus genus as well as, are the most often present taxa in deeper regions. The abundance as well as, biomass of macrophauna were high, but diversity (Shannon index H΄) was relatively low in Bramiana dam-lake. The employed non-parametric analyses of variance led to the conclusion that macroinvertebrates prefer to live in deeper regions during winter, because this environment is more constant and familiar for benthos. When the water level of the dam-lake go up, Oligochaeta and Diptera are more abundant in the deeper zone. Ostracoda live only in the deeper zone and they are absent from the littoral. In contrary, Libellulidae, Coleoptera, Hydrobiidae and Sphaeriidae dwell in shore-line zone and in deeper zone too. Baetidae, some Hemiptera (Pleidae, Pleidae O, Notonectidae) and some Coleoptera (Berosus, Colymbetinae), were found only in the littoral zone (to a depth of 2,5 m), during warm period. The decrease of total abundance due to low numbers of Baetidae and Hemiptera were correlated with DO decrease in July 2000. The Odonata absence were correlated with lower concentrations of DO in water, at station C on August of 2000 too. Total abundance were decreased in winter, while it was increased during warm period. Diversity (H΄) as well as taxa/L were increased during warm period. According to statistical analysis: 1. Taxa/L variance was statistically significant only between winter and summer for every sampling station. 2. Taxa/L variance was not statistically significant between sampling stations for every season. Marginal biomass was higher in August 2000 than January 2000. In conclusion, abundance, diversity and biomass of macroinvertebrates were increased at all marginal stations during warm period, showing a health system. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2001-11-29


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.