Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρακολούθηση Επισκεπτών σε Κινητό Πληροφοριακό Σύστημα με Επίγνωση Θέσης
Visitors' monitoring in a mobile location-aware information system

Δουμπουλάκης, Στέφανος

Στεφανίδης, Κωνσταντίνος

Μία νέα γενιά πληροφοριακών συστημάτων αναδεικνύεται, γνωστά ως συστήματα με επίγνωση θέσης. Αυτά τα συστήματα έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν τη θέση του χρήστη στο χώρο και να προσφέρουν αυτόματα σχετικές πληροφορίες μέσω κινητών συσκευών όπως είναι οι φορητοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα PDA. Έτσι αυτά τα συστήματα παράγουν ένα περιβάλλον «βελτιωμένης πραγματικότητας» όπου πληροφορίες για περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος παρέχονται με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια από τον χρήστη, καθώς αυτός κινείται. Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα της παρούσας εργασίας είναι ένα κινητό πληροφοριακό σύστημα με επίγνωση θέσης, με επίκεντρο το υποσύστημα παρακολούθησης και το μηχανισμό μεταφοράς πληροφορίας θέσεως. Τα παραπάνω συστατικά στοιχεία του συστήματος υλοποιήθηκαν με βάση τους παρακάτω δύο σημαντικούς στόχους: (α) την υποστήριξη αποτελεσματικής και ταχέως μεταφοράς πληροφορίας θέσης σε ευρείας κλίμακας εγκαταστάσεις του συστήματος με πολυπληθείς χρήστες της τάξης εκατοντάδων ταυτόχρονων επισκεπτών, (β) την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των επισκεπτών από διάφορες απομακρυσμένες τοποθεσίας με τρισδιάστατη γραφική αναπαράσταση. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του υποσυστήματος παρακολούθησης έγινε με στόχο την αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων: (α) την υλοποίηση μίας εφαρμογής-πελάτη για την παρακολούθηση, που εμφανίζει τους επισκέπτες και τον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς κινούνται, με τα σχετικά εργαλεία για αναζήτηση, έλεγχο συναγερμών και εικονική πλοήγηση, (β) την υλοποίηση του εξυπηρετητή παρακολούθησης που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών θέσης από τις μηχανές εύρεσης θέσης και την ανταλλαγή τους με τις φορητές συσκευές, για την καταγραφή συμβάντων του συστήματος, για τη συνεργασία με ένα άλλο στιγμιότυπο του εξυπηρετητή που εξασφαλίζει την αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος, και για την πραγματοποίηση των αιτήσεων ενεργοποίησης συσκευών, (γ) την υλοποίηση ενός υποσυστήματος δικτύου για τον εντοπισμό αποσυνδέσεων στο ασύρματο δίκτυο και την εξασφάλιση της ακεραιότητας και ατομικότητας των μηνυμάτων, και (δ) την ανάπτυξη λογισμικού για το χειρισμό νέων τεχνολογιών εύρεσης θέσης. (EL)
A new generation of information delivery systems is emerging, known as location-aware systems. These systems have the ability to locate the user spatially and to automatically deliver relevant information through mobile devices —laptops, PDAs or cell phones. Therefore, these systems produce an environment of “enhanced-reality,” where “on-the-go” information about areas and items of interest is provided with little or no user effort. In this context, the subject of this Thesis is a mobile location-aware information system, with particular focus on its monitoring component and positioning information delivery system. The above system components were developed with the following two key objectives: (a) to support efficient and speedy positioning information delivery in large-scale setups with very crowded use sessions at the scale of hundreds of simultaneous visitors, and (b) to enable real-time monitoring of all visitors from varying remote locations with 3D graphical representation. The design and implementation of the information system's monitoring component has been carried out addressing the following issues: (a) the implementation of a monitoring client application, displaying the visitors in their surroundings as they move around, and the relevant tools for searching, alert control and virtual navigation; (b) the implementation of a monitoring server application responsible for gathering positioning information from location-sensing engines and exchanging such information with the hand-held devices, logging important information for future inspection, cooperating with another instance of itself to ensure robust, fail-proof operation and carrying out device activation requests; (c) the implementation of a networking library to enable wireless network disconnection detection and guarantee message integrity and atomicity; and, (d) the implementation of drivers and APIs for handling novel location-sensing technologies. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Αγγλική γλώσσα

2008-12-04


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.