Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧημεία του διεγερμένου οξυγόνου και των RTADs με πυρρολικούς και φουρανικούς δακτυλίους
Chemistry of excited oxygen and RTADs with pyrrole and furan rings

Alberti, Maria-Ioanna
Αλμπέρτη, Μαρία-Ιωάννα Νικολάου

Ορφανόπουλος, Μιχαήλ

H παρούσα ερευνητική εργασία περιλαμβάνει την μελέτη των αντιδράσεων του διεγερμένου μοριακού οξυγόνου και του RTAD με υποκατεστημένα πυρρόλια και φουράνια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι φωτοοξειδώσεις των Ν-υδροξυαλκυλο υποκατεστημένων πυρρολίων. Οι φωτοοξειδώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο σε απρωτικούς πολικούς ή άπολους διαλύτες, όσο και στην MeOH. Συνολικά 11 νέα προϊόντα απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με φασματοσκοπία NMR. Σε αντίθεση με παλαιότερες και πρόσφατες μελέτες, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οι δικυκλικές λακτάμες αποτελούν τα δευτερεύοντα προϊόντα. Όταν πραγματοποιήθηκε η φωτοοξείδωση του 1-(2-υδροξυαιθυλο)-2,5-διμεθυλοπυρρολίου, ανιχνεύτηκαν 3 μη αναμενόμενα προϊόντα. Για αυτού του τύπου τα προϊόντα, εκτός από το συνθετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, δεν έχει αναφερθεί ποτέ στην βιβλιογραφία ο σχηματισμός τους από τις φωτοοξειδώσεις παρόμοιων πυρρολικών συστημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι αντιδράσεις του RTAD με υποκατεστημέ-να πυρρόλια και φουράνια. Συνολικά 21 νέα προϊόντα απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με φασματοσκοπία NMR. Πιο συγκεκριμένα, κατά τις αντιδράσεις του RTAD με υποκατεστημένα πυρρόλια σχηματίζονται τα προϊόντα της ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης. Επίσης, κατά την αντίδραση του ΡTAD με το 2,5-διμεθυλοφουράνιο, σε διαλύτη CDCl3, παρατηρείται κυρίως ο σχηματισμός του προϊόντος της [4+2] κυκλοπροσθήκης. Ενώ οι αντιδράσεις του ΡTAD με το φουράνιο και το 2-μεθυλοφουράνιο, σε διαλύτη CDCl3, οδηγούν στον σχηματισμό πολικών ή/και πολυμερικών προϊόντων. Όταν όμως ο διαλύτης των αντιδράσεων του ΡTAD με υποκατεστημένα (ή μη) φουράνια είναι η MeOH, σχηματίζονται κυρίως τα προϊόντα παγίδευσης. Tα προϊόντα αυτού του τύπου προέρχονται κυρίως από 1,4-διπολικά ενδιάμεσα. (EL)
This dissertation includes the study of the singlet oxygen and RTAD reactions of substituted pyrroles and furans. In the first chapter, the photooxidations of N-hydroxyalkyl substituted pyrroles were investigated. Eleven new products were isolated and characterized using NMR spectroscopy. In most cases the bicyclic lactams were the minor products observed, in contrast to previously reported studies. Furthermore, the photooxidation of 1-(2-hydroxyethyl)-2,5-dimethylpyrrole yielded three unexpected products, that are reported for the first time. In the second chapter, the RTAD reactions of substituted pyrroles and furans were investigated. Twenty-one new products were isolated and characterized using NMR spectroscopy. Particularly, substituted pyrroles reacted with PTAD to give the corresponding adducts. 2,5-Dimethylfuran reacted in CDCl3 with PTAD to give the [4+2] adducts. In the other hand, furan and 2-methylfuran reacted in CDCl3 with PTAD and a complex mixture of unidentified polar or/and polymeric materials were formed. Furthermore, when substituted and non substituted furans reacted in MeOH with PTAD, the solvent-trapped adducts were formed. These products were mainly derived from the corresponding 1,4-dipolar intermediates. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Furan
Τριαζολινοδιόνη
Διεγερμένο μοριακό οξυγόνο απλής κατάστασης
Singlet oxygen
RTAD
Πυρρόλιο
φουράνιο
Pyrrole
Φωτοοξείδωση
Photooxidation


Ελληνική γλώσσα

2004-06-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.