Αναλογική Καθοδήγηση της Ανάλυσης και Προδιαγραφής Λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοAnalogical guidance of software analysis and specification process
Αναλογική Καθοδήγηση της Ανάλυσης και Προδιαγραφής Λογισμικού

Κυπριώτη, Μιράντα (EL)
Cyprioti, Miranta (EN)

Μέχρι πρόσφατα, η δημιουργία ενός συστήματος λογισμικού ήταν παραδοσιακά προσανατολισμένη στο προϊόν που κατασκευάζεται. Τελευταία οι μηχανικοί λογισμικού έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν το γεγονός ότι η κατασκευή ποιοτικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία με την οποία παράγονται. Για τη διαχείριση και τον έλεγχο της διαδικασίας αυτής αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται μοντέλα διαδικασιών. Βασικός στόχος της κατασκευής μοντέλων διαδικασιών είναι η καθοδήγηση των ανθρώπων που σχετίζονται με τη διαδικασία. Σαν καθοδήγηση, αναφέρεται γενικά η δυνατότητα παροχής συστάσεων και υλικού αναφοράς για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης της διαδικασίας από ανθρώπους. Εστιάζουμε την προσοχή μας εκεί όπου θεωρούμε ότι υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για καθοδήγηση, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου η μεθοδολογία που ακολοθούμε προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις και δεν είναι προφανές ποια είναι η περισσότερο αρμόζουσα. Οι αναλογίες που εντοπίζονται με ανάλυση ομοιότητας μεταξύ περιπτώσεων εκτέλεσης μιας διαδικασίας, μπορούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς πότε και γιατί πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα σε μια διαδικασία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η επιλογή και παρουσίαση των κατάλληλων, δηλαδή συγκεκριμένων και σχετικών, παραδειγμάτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιούμε ένα αποφασεοκεντρικό μοντέλο για διαδικασίες που το αποτελεί το μοντέλο πληροφορίας μας στην Telos, και ένα γενικό μοντέλο αναλογικής ομοιότητας σημασιολογικών περιγραφών για τον υπολογισμό της αναλογίας με τα αποθηκευμένα παραδείγματα-ίχνη της διαδικασίας. (EL)
Traditionally , software systems development focused on the product part of the system.Recently, the software engineering community realized that the quality of software products depends highly on the software production process. Process models have been developed to manage and control the software production process. Among the goals of process modeling is the guidance of humans who are related to the process.Guidance refers to the provision of reference material and suggestions to facilitate human enactment of the process. This work focuses on where we think that there is a real need for guidance. Specifically , the focus is in cases where the software engineer who follows a methodology is faced with a set of alternatives all of which are applicable. Similarity analysis between traced enactments of processes could aid new enactments of these models.Similarity analysis detects analogies between tra ced enactments which reveal concrete examples on how, when and why certain steps in a process should be followed. This work aimed at selecting and presenting the appropriate (which means concrete and relevant) examples. In order to accomplish this we make use of a decision oriented process model , which practically is our information model in Telos and a general model of analogical similarity of conceptual descriptions for the computation of similarity between the examples-traces of the process. At the end, we conclude that our approach is applicable through a large part of the requirements specification process, when formal descriptions of the project do exist. However , the effectiveness of our approach depends highly on the amount and quality of the traces that exist in the repository. Therefore , se suggest ways of improvement to overcome this problem. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


1998-04-0
1996-07-01


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.