Η επίδραση του αστικού συγκριτικά με το αγροτικό περιβάλλον στην έκβαση του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου, σε πληθυσμό Νότιας Ευρώπης.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοImpact of residential environment on systemic lupus erythematosus outcomes in a south European population
Η επίδραση του αστικού συγκριτικά με το αγροτικό περιβάλλον στην έκβαση του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου, σε πληθυσμό Νότιας Ευρώπης.

Γεργιανάκη Ειρήνη

Σιδηρόπουλος, Π.
Σουλιώτης, Κ.
Μπερτιάς, Γ

Υπόβαθρο Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι μια αυτοάνοση νόσος που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις γενετικών, επιγενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σκοπός Η μελέτης επίδρασης αστικού έναντι. αστικού τόπου διαμονής αναφορικά με i) το σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης ΣΕΛ, ii) τις κλινικές εκδηλώσεις ίϋ)τη σοβαρότητα iv) τη βλάβη σε όργανα και ν) τις απαιτούμενες νοσηλείες. Μεθολογία Συγχρονική μελέτη στην οποία αναλύθηκαν δεδομένα του Αρχείου ΣΕΛ Κρήτης που συλλέχθηκαν από ανασκόπηση ιατρικών φακέλων και ερωτηματολόγια σε ασθενείς ΣΕΛ (n=401) κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη (2012-2015) και τα οποία συγκρίθηκαν με βάση τον τόπο διαμονής: αποκλειστικά αγροτικός (<10.000 κατοίκους), αποκλειστικά αστικός (>10,000 κατοίκους) ή και τα δύο κατά τη διάρκεια της ζωής των ασθενών. Αποτελέσματα O σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης ΣΕΛ σε μια αγροτική συγκριτικά με μια αστική περιοχή ήταν 2.08 (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης 1.66-2.61, p<0.001). Οι ασθενείς που είχαν αποκλειστικά ζήσει σε αστικές περιοχές είχαν μικρότερη ηλικία στη διάγνωση, συγκριτικά με εκείνους που είχαν ζήσει αποκλειστικά σε αγροτική περιοχή (μέση τιμή ± SD, 38.3 ± 13.1 vs. 45.0 ± 15.3 ετών, p=0.024) και χαμηλότερη αναλογία γυναικών:ανδρών (6.5:1 στις αστικές vs. 15:1 στις αγροτικές περιοχές, p=0.03). Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα ήταν θετικά στο 20.5% στο αστικό vs. 14.1% στο αγροτικό περιβάλλον (p=0.04). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης το αστικό περιβάλλον συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μετρίων/σοβαρής μορφών ΣΕΛ (Odds ratio [OR]) 0.5, CI 95% 0.27-0.9), ανεξάρτητα από την επίδραση άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την νόσο και οι οποίοι περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των ACR κριτηρίων ταξινόμησης. Αντίθετα, ο τόπος διαμονής δεν ήταν προγνωστικός της μη αναστρέψιμης βλάβης. Επιπρόσθετα, το ποσοστό των νοσηλειών διέφερε ελαφρά (38.5% στο αγροτικό vs. 37.6% στο αστικό, p=0.003). Συμπέρασμα Με δεδομένο το σχετικά ομοιόμορφο γενετικό υπόβαθρο του υπό μελέτη πληθυσμού, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σημαντική επίδραση του περιβάλλοντος διαμονής στην εκδήλωση και τους φαινοτύπους του ΣΕΛ, που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. (EL)
Background Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease that originates from a complex interplay between genetic, epigenetic and environmental factors. Objectives To study the effect of rural versus urban place of residency in SLE patients with regards to: i) disease occurrence (relative risk); ii) clinical manifestations, severity, organ damage; and, iv) comorbidities and hospitalization rates. Methodology Cross-sectional study which analyzed data collected from questionnaires of SLE patients (n=401) at their enrolment in Cretan Lupus registry in Crete, from 2012-2015 and from their medical records’ review. We compared SLE occurrence and outcomes of the patients by their residential history thus having lived exclusively in a rural (<10.000 inhabitants) or urban (>10,000 inhabitants) or mixed environment, through their entire lifespan. Results The relative risk of developing SLE in an urban versus a rural region was 2.08 (95% Confidence Interval 1.66-2.61, p<0.001). Notably, patients who had exclusively lived in urban regions were significantly younger at SLE diagnosis (mean± SD, 38.3 ± 13.1 years old), as compared to patients who lived exclusively in rural (45.0 ± 15.3 years, p=0.024) and lower female-to-male ratio (6.5:1 vs. 15:1, p=0.03). Antiphospholipid antibodies were found positive in 20.5% of the patients in urban vs. 14.1% in rural SLE population (p=0.04). In multivariable logistic regression analysis, urban living was associated with lower risk (Odds ratio [OR]) 0.5, CI 95% 0.27-0.9 for moderate/severe forms of SLE, independent of the effects of other disease-related factors including the total number of ACR classification criteria. On the contrary, the place of residency was not predictive of organ damage accrual. Further, hospitalizations differed slightly (38.5% in rural vs. 37.6% in urban, p=0.003). Conclusion Given the rather homogenous genetic background of the population, these results suggest an important effect of the living environment on SLE risk and phenotype, which warrants further investigation. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Χρήση υπηρεσιών υγείας
Ανισότητες αγροτικού αστικού
Place of residency
Τόπος διαμονής
Rural urban disparities


Αγγλική γλώσσα

2017-03-29


Σχολή/Τμήμα--Ιατρική Σχολή--Τμήμα Ιατρικής--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.