Επίδραση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης αζώτου και φωσφόρου στη θαλάσσια παραγωγικότητα : μονοδιάστατη μελέτη του κρητικού πελάγους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοImpact of atmospheric deposition of nitrogen and phosphorius on the ocean productivity in the Cretan sea: A 1-d modelling study
Επίδραση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης αζώτου και φωσφόρου στη θαλάσσια παραγωγικότητα : μονοδιάστατη μελέτη του κρητικού πελάγους

Χριστοδουλάκη, Σύλβια Νικολάου
Christodoulaki, Sylvia

Κανακίδου, Μαρία

Έχει διαπιστωθεί ότι η ατμοσφαιρική εναπόθεση ιχνοστοιχείων στο θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες στις ολιγοτροφικές θάλασσες όπως η Μεσόγειος και κυρίως η Ανατολική της λεκάνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εναπόθεση στοιχείων όπως το άζωτο (με τη μορφή νιτρικών, ΝΟ3-, και αμμωνιακών, NH4+ ) και ο φώσφορος (ως φωσφορικά, PO4-3) που αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Η παρούσα εργασία μελετά τη συνεισφορά της ατμόσφαιρας ως πηγή εμπλουτισμού του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Κρητικού Πελάγους σε θρεπτικά συστατικά (άζωτο και φώσφορο) και κατ’ επέκταση τον ρόλο που διαδραματίζει η ατμόσφαιρα στη πρωτογενή θαλάσσια παραγωγικότητα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε ατμοσφαιρικά δεδομένα από επίγειες μετρήσεις στην περιοχή, τα οποία εισήχθησαν σε μονοδιάστατο θαλάσσιο φυσικο – βιογεωχημικό μοντέλο, καθώς και θαλάσσια δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο ως δεδομένα εισόδου για το μοντέλο όσο και ως δεδομένα εκτίμησης της αξιοπιστίας του. Καταρχήν, διερευνήσαμε την ευαισθησία του μοντέλου μελετώντας την επίδραση αλλαγής διαφόρων παραμέτρων στη βιομάζα των πελαγικών οργανισμών (φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν και βακτήρια). Έχοντας ελέγξει την ευαισθησία του μονοδιάστατου θαλάσσιου μοντέλου, μελετήσαμε την επίδραση της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης αζώτου και φωσφόρου στη θαλάσσια παραγωγικότητα. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα προσομοιώσεων όπου λάβαμε υπόψη την ατμόσφαιρα ως πηγή εμπλουτισμού θρεπτικών για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα αποτελέσματα προσομοιώσεων όπου θεωρήσαμε το οικοσύστημα κλειστό σε εξωτερικές πηγές θρεπτικών, υπολογίσαμε ότι η ατμοσφαιρική εναπόθεση αζώτου και φωσφόρου αυξάνουν κατά αύξηση της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας κατά 60% στα πρώτα 80m βάθος και της χλωροφύλλης-α κατά 90% στα πρώτα 200m βάθος. 60% την πρωτογενή παραγωγικότητα (σε βάθος 0 έως 80m) του θαλάσσιου οικοσυστήματος 90% την χλωροφύλλη-α στο Κρητικό Πέλαγος (σε βάθος 0 έως 200m). Τα αποτελέσματα έχουν σημαντικές αβεβαιότητες που σχετίζονται με τις παραμετροποιήσεις των διαφόρων διεργασιών στο μοντέλο και τις ρυθμιστικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και με τη μονοδιάσταση προσομοίωση του θαλάσσιου συστήματος. (EL)
It has been realized that the atmospheric deposition of trace elements in the marine environment can influence considerably the conditions in oligotrophic seas as the Mediterranean and mainly her Eastern basin. Particular interest presents the deposition of elements such as nitrogen (main as nitrate, ΝΟ3-, and ammonium, NH4+) and phosphorous (as phosphate, PO4-3), as they are essentially nutritious components for the growth of marine flora and fauna. The present study investigates the contribution of the atmosphere as source nutritious components (nitrogen and phosphor) for the marine ecosystem of the Cretan Sea and consequently the role that the atmosphere plays in the primary marine productivity. For this purpose, atmospheric deposition measurements of nitrogen and phosphorus over Crete Island in the East Mediterranean are coupled with the sea water observations of nutrient availability and chlorophyll-α in the Cretan Sea by the mean of a 1-dimensional ocean biogeochemical model. Firstly, the sensitivity of model is investigated by studying the effect of changing various parameters on the biomass of the pelagic organisms (phytoplankton, zooplankton and bacteria). Taking into account the atmospheric inputs, the 1-dimensional ecosystem model is firstly tuned to simulate the sea water observations in the Cretan sea. Then, the impact of the atmospheric inputs on the ocean productivity is evaluated, by additional sensitivity simulations to these inputs. Further analysis of the underlying biogeochemical dynamics with emphasis on primary production is performed. This analysis demonstrates that nitrogen and phosphorus atmospheric deposition is enhancing the marine primary productivity by 60% and chlorophyll-a by 90% in the Cretan Sea. The results are subject to uncertainties related to the model parameterizations and adopted parameters and the 1-d representation of the oceanic system. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

θαλάσσια παραγωγικότητα
ocean productivity
ατμοσφαιρική εναπόθεση
nitrogen
άζωτο
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Χημείας Μεταπτυχιακές εργασίες.
φώσφορος
nutrients
atmospheric deposition
phosporous
Κρητικό πέλαγος
Cretan sea
θρεπτικό
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διατριβές.


Ελληνική γλώσσα

2007-07-17


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Χημείας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.