Επίδραση κολλητικών παγίδων στο Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea και Nesidiocoris tenuis

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Επίδραση κολλητικών παγίδων στο Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea και Nesidiocoris tenuis (EL)
Effects of sticky traps on Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea and Nesidiocoris tenuis (EN)

Perdikis, Dionysios Ch.
Arvaniti, Konstantina A
Papadimitriou, Dimitrios M

Οι κολλητικές παγίδες χρώματος χρησιμοποιούνται ευρέως σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες για την παρακολούθηση αλλά και την μαζική παγίδευση πολλών εχθρών όπως οι αλευρώδεις, οι αφίδες, οι θρίπες και οι φυλλορύκτες. Όμως, η επίδραση των κολλητικών παγίδων στους φυσικούς εχθρούς όπως παρασιτοειδή και αρπακτικά έχει μελετηθεί ελάχιστα. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε η δυνατότητα των κολλητικών παγίδων (κίτρινου και μπλε χρώματος) να προσελκύουν τους δυο κυριότερους φυσικούς εχθρούς των φυλλορυκτών, το Dacnusa sibirica Telenga (Hymenoptera: Braconidae) και το Diglyphus isaea (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae) και η επίδρασή τους στην παγίδευση του Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae). Το τελευταίο είναι ένα αποτελεσματικό πολυφάγο αρπακτικό όμως σε περιπτώσεις που ο πληθυσμός του αυξηθεί πολύ μπορεί να προκαλέσει ζημία στην καλλιέργεια της τομάτας. Οι συλλήψεις του D. sibirica και του D. isaea ήταν αμελητέες. Οι συλλήψεις των ενηλίκων του N. tenuis ήταν σημαντικά υψηλότερες στις παγίδες με κίτρινο και μπλε χρώμα συγκριτικά με τις διαφανείς κολλητικές παγίδες. Η διαφορά των συλλήψεων μεταξύ του κίτρινου και του μπλε χρώματος δεν ήταν σημαντική. Επιπλέον, οι συλλήψεις του N. tenuis αυξήθηκαν περαιτέρω όταν οι παγίδες τοποθετήθηκαν δίπλα στην κορυφή των φυτών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση κολλητικών παγίδων χρώματος και η εξαπόλυση παρασιτοειδών μπορούν να συνδυαστούν στο πλαίσιο προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των φυλλορυκτών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση τους φαίνεται να μην είναι συμβατή με εξαπολύσεις του N. tenuis αλλά από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να αξιολογηθούν περαιτέρω στη μαζική παγίδευσή του, όταν αυτή απαιτείται. (EL)
The potential of commonly used sticky traps (yellow, blue and transparent) to attract the two major natural enemies of the leaf miners, Dacnusa sibirica Telenga (Hymenoptera: Braconidae) and Diglyphus isaea (Walker) (Hymenoptera: Eulophidae) was recorded. In addition, we studied their efficacy to capture the effective predator Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) which in high population levels may cause damage on tomato crop. The captures of D. sibirica and D. isaea were negligible. Captures of N. tenuis adults were significantly higher on yellow and blue colour traps than on transparent traps. The difference of captures between yellow and blue traps was not significant. Furthermore, the effectiveness on N. tenuis was much increased when the traps were established next to the tomato plant apex. The results show that the use of coloured sticky traps and release of the leafminer parasitoids may be combined. Furthermore, it was clearly shown that sticky traps may not be compatible with the release of the generalist predator N. tenuis; however, yellow and blue traps should be further evaluated for its mass trapping. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

leafminer parasitoid (EN)
tomato (EN)
mass trapping (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2016-11-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 25 Αρ. 1 (2016); 1-11 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 25 No. 1 (2016); 1-11 (EN)

Copyright (c) 2017 Dionysios Ch. Perdikis, Konstantina A Arvaniti, Dimitrios M Papadimitriou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.