Μη γραμμικά μαθηματικά πρότυπα για την περιγραφή της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής ικανότητας των αρπακτικών των ψευδοκκόκων Nephus includens και Nephus bisignatus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Μη γραμμικά μαθηματικά πρότυπα για την περιγραφή της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής ικανότητας των αρπακτικών των ψευδοκκόκων Nephus includens και Nephus bisignatus (EL)
Nonlinear models for describing development and fecundity of the pseudococcid predators Nephus includens and Nephus bisignatus (EN)

Kontodimas, Dimitrios Ch.

Μεταξύ των μαθηματικών πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής ικανότητας των εντόμων, οι εξισώσεις των Enkegaard, Αναλυτή, Bieri 1 και Bieri 2 έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν και τα δύο βιολογικά χαρακτηριστικά. Στην παρούσα μελέτη αυτές οι εξισώσεις χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν την ανάπτυξη και την αναπαραγωγική ικανότητα δύο αρπακτικών των ψευδοκόκκων [Nephus includens (Kirsch) και Nephus bisignatus (Boheman) (Coleoptera: Coccinellidae)] επί Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) σε σταθερές θερμοκρασίες (15oC - 35oC)?. Όλες οι εξισώσεις είχαν καλή προσαρμογή στα δεδομένα. Ειδικά για την ανάπτυξη των ατελών σταδίων ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού (R2 adj), το άθροισμα τετραγώνων του υπολοίπου (RSS) και το πληροφοριακό κριτήριο του Akaike (AIC) κυμάνθηκαν από 0,9908-0,9996, 0,0019-89,1752 (x10-4), και (-75,43) – (-31,07), αντίστοιχα. Η ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης (Topt) και το ανώτερο θερμοκρασιακό όριο (Tmax) υπολογίστηκαν ικανοποιητικά από όλες τις εξισώσεις. Η Topt κυμάνθηκε από 32,6- 34,0oC για το N. includens και από 30,0-30,6oC για το N. bisignatus. Η Tmax κυμάνθηκε από 35,0-38,8oC για το N. includens και από 33,1-36,0oC για το N. bisignatus. Το κατώτερο θερμοκρασιακό όριο (Tmin) υπολογίστηκε ικανοποιητικά από την εξίσωση Bieri-1 (11,0 και 10,0oC για το N. includens και για το N. bisignatus αντίστοιχα) ενώ υποεκτιμήθηκε από την εξίσωση Αναλυτή (8,0 και 4,9oC). Στα δεδομένα της γονιμότητας υπήρξε καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα που αποκτήθηκαν στους 25oC, δηλαδή κοντά στην ιδανική θερμοκρασία ανάπτυξης [όπου R2 , R2 adj, RSS και AIC κυμάνθηκαν από 0,8246-0,9704, 9,2729- 24,0736 και (-246,82) – (-115,34), αντίστοιχα]. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι, από τα μη γραμμικά μαθηματικά πρότυπα που δοκιμάστηκαν, η εξίσωση Bieri-1 είναι η πιο κατάλληλη διότι μπορεί να υπολογίσει σωστά όλες τις ζητούμενες παραμέτρους (Tmin, Topt, Tmax) που αφορούν στην ανάπτυξη καθώς και να περιγράψει με ακρίβεια τη μεταβολή της ημερήσιας αναπαραγωγικής ικανότητας των δύο αρπακτικών. (EL)
Among several mathematical models used to describe the development or the fecundity of insects the equations of Enkegaard, Analytis, Bieri 1 and Bieri 2 could describe both biological features. In the current study these equations used to describe the development and fecundity of two pseudococcid predators [Nephus includens (Kirsch) and Nephus bisignatus (Boheman) (Coleoptera: Coccinellidae)] preying on Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) at constant temperatures (15oC - 35oC). All models have goodness of fit to data especially for development [R2 adj, RSS and AIC ranged 0.9908-0.9996, 0.0019-89.1752 (x10-4), and (-75.43) – (-31.07) respectively]. Optimum temperature (Topt) and upper threshold (Tmax) were calculated accurately by all models (Topt ranged 32.6-34.0oC for N. includens and 30.0-30.6oC for N. bisignatus and Tmax ranged 35.0-38.8oC for N. includens and 33.1-36.0oC for N. bisignatus, respectively). Lower temperature threshold (Tmin) was calculated accurately by Bieri-1 model (11.0 and 10.0oC for N. includens and N. bisignatus respectively) whereas Analytis model underestimated it (8.0 and 4.9oC). As far as fecundity is concerned the respective values were better fitted near the optimum temperature (25oC) [R2 adj, RSS and AIC ranged 0.8246-0.9704, 9.2729-24.0736 and (-246.82) – (-115.34) respectively]. Conclusively, from the tested models the Bieri-1 equation was proved as the most appropriate for the reason that could estimate correctly all the requested parameters concerning the development (Tmin, Topt, Tmax) as well as it could describe sufficiently the fecundity trend of the two predators. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

development threshold (EN)
temperature (EN)
model (EN)
degree- days (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2012-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 21 Αρ. 1 (2012); 13-24 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 21 No. 1 (2012); 13-24 (EN)

Copyright (c) 2017 Dimitrios Ch. Kontodimas (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.