Πρώτη καταγραφή του Kermes echinatus σε Quercus ilex

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Πρώτη καταγραφή του Kermes echinatus σε Quercus ilex (EL)
First record of Kermes echinatus on Quercus ilex (EN)

Skouras, P. J.
Kartsonas, E. D.
Stathas, G. J.

Το κοκκοειδές έντομο Kermes echinatus Balachowsky (Hemiptera, Coccoidea, Kermesidae) βρέθηκε σε Quercus ilex στην Καλαμάτα, το Νοέμβριο του έτους 2012 και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους στην Αθήνα. Το Q. ilex καταγράφεται για πρώτη φορά ως ξενιστής του κοκκοειδούς αυτού. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα, το κοκκοειδές K. echinatus καταγράφεται για πρώτη φορά. Ο πληθυσμός των ζώντων ατόμων του εντόμου που βρέθηκαν στις δύο περιοχές, αποτελείτο κυρίως από νύμφες πρώτης ηλικίας. Στην Καλαμάτα παρατηρήθηκαν και μεμονωμένα άτομα προχωρημένης ηλικίας. Από προκαταρκτικές παρατηρήσεις που έγιναν, φαίνεται το K. echinatus να έχει φυσικούς εχθρούς. Στην Καλαμάτα βρέθηκαν σε αποικίες του κοκκοειδούς εκδύσεις προνυμφών, νύμφες και ακμαία του αρπακτικού εντόμου Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae). Επίσης, παρατηρήθηκαν ακμαία θήλεα άτομα του κοκκοειδούς τα οποία έφεραν οπές εξόδου παρασιτοειδούς. Στην εργασία παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία από παρατηρήσεις επί της μορφολογίας και του τρόπου προσβολής του εντόμου επί του Q. ilex. (EL)
The scale insect Kermes echinatus Balachowsky (Hemiptera, Coccoidea, Kermesidae) was recorded on Quercus ilex in November 2012 in Kalamata and in December of the same year on the same host species in Athens. Quercus ilex is recorded for the first time as the host of this scale. This scale is first recorded in continental Greece. The population of the scale in both areas consisted mainly of first instar nymphs, whereas in Kalamata individuals of the scale in advanced developmental stages were recorded. Preliminary studies indicate that natural enemies are active against K. echinatus. Moultings of larvae and pupae and adults of Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera: Coccinellidae) were found on colonies of the scale. Parasitoid exit holes were recorded on female adults of the scale. Some data on morphology and infestation of the scale on Q. ilex are given. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

scale insect (EN)
Kermesidae (EN)
morphology (EN)
predator (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2013-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 22 Αρ. 1 (2013); 19-22 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 22 No. 1 (2013); 19-22 (EN)

Copyright (c) 2017 G. J. Stathas, E. D. Kartsonas, P. J. Skouras (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.