Επίδραση του φύλου στη συμπεριφορά διασποράς των ερπουσών προνυμφών του Planococcus citri

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)

Επίδραση του φύλου στη συμπεριφορά διασποράς των ερπουσών προνυμφών του Planococcus citri (EL)
Sex-specific dispersal behaviour of crawlers in the mealybug Planococcus citri (EN)

Shuker, D.M.
Ross, L.
Pen, I.

Όταν η διασπορά σχετίζεται με το φύλο είναι δυνατό να έχει σημαντικές εξελικτικές και οικο- λογικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας τη δομή των πληθυσμών, την αναλογία φύλου καθώς και την ταχύτητα με την οποία αποικίζονται νέα ενδιαιτήματα. Στα κοκκοειδή έντομα, οι προνύμ- φες πρώτης ηλικίας (έρπουσες) θεωρούνται ως το κύριο στάδιο διασποράς. Αν και στα κοκκο- ειδή έντομα υπάρχει μορφολογικός διμορφισμός φύλου, στα περισσότερα είναι αδύνατος ο διαχωρισμός φύλου στο στάδιο των ερπουσών προνυμφών. Στην παρούσα εργασία μελετήθη- κε η διασπορά του εντόμου Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Coccidae) από και προς διαθέσιμα ενδιαιτήματα. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσουμε αν: (1) η συμπεριφορά δια- σποράς στις έρπουσες προνύμφες διαφέρει στα δύο φύλα και πώς επηρεάζεται από συνθήκες όπως η πυκνότητα πληθυσμού ή η αναλογία φύλου, και (2) αν τα δύο φύλα διαφέρουν ως προς την επιτυχία διασποράς σε νέο φυτό ξενιστή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας παρατηρήθη- κε ότι τα αρσενικά και θηλυκά άτομα κατά το στάδιο της έρπουσας προνύμφης δε διαφέρουν στη συμπεριφορά διασποράς όταν αυτή συμβαίνει με βαδιστική μετακίνηση. Αυτά τα εργα- στηριακά πειράματα αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την κατανόηση της εξέλιξης της συμπεριφοράς διασποράς του P. citri στη φύση ενώ απαιτούνται περαιτέρω πειράματα με διαφορετικούς τρόπους διασποράς, εκτός της μετακίνησης, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη δεδομένη συμπεριφορά του εντόμου. (EL)
Sex-specific dispersal can have important evolutionary and ecological implications, influencing local population structure and sex ratio, as well as the speed at which new habitats can be colonized. In scale insects, first-instar nymphs (crawlers) are assumed to be the main dispersal stage. Although all scale insects are extremely sexually dimorphic, in most species the sexes are indistinguishable as crawlers. Here we consider the mealybug Planococcus citri (Risso), and dispersal by crawlers to or from resource patches. The aim of this study was to test if: (1) crawler dispersal behaviour differs between the sexes and how this is affected by local conditions (population density and sex ratio); and (2) there is a difference between the sexes in crawler dispersal success to a new host plant. Using two experiments, which differed in how resources were spread between dispersal sources and sinks, we show that male and female nymphs do not differ in their dispersal behaviour or in their dispersal success when dispersal is via crawler locomotion. These laboratory experiments are an important starting point for understanding the evolution of dispersal behaviour of P. citri in the field, suggesting that more attention might need to be paid to different methods of dispersal as well as crawler locomotion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

sex-specific dispersal (EN)
crawler behaviour (EN)
Mealybug (EN)
sex ratio (EN)


Entomologia Hellenica

Αγγλική γλώσσα

2011-01-01


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Τόμ. 20 Αρ. 2 (2011); 54-65 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol. 20 No. 2 (2011); 54-65 (EN)

Copyright (c) 2017 L. Ross, I. Pen, D.M. Shuker (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.