Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην πρόθεση συμπεριφοράς για μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία σε βιοσυστήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην πρόθεση συμπεριφοράς για μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία σε βιοσυστήματα (EL)

Γιαννακόπουλος, Ευάγγελος

Η παρούσα μελέτη διερευνά τους παράγοντες που επιδρούν στην πρόθεση για διαμόρφωση συμπεριφοράς (Behavioral Intention) με στόχο την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος (Ecological Footprint) σε βιοσυστήματα (biosystems). Εκατόν τριάντα τέσσερα άτομα από την περιοχή Μεσολογγίου, περιοχή που γειτνιάζει με βιότοπο προστατευμένο από συνθήκη Natura 2000, απάντησαν σε ερωτηματολόγιο το οποίο δομήθηκε με βάση την θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior-TPB). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με δείκτες περιγραφικής στατιστικής προκειμένου να εξεταστούν οι  μεταβλητές που διαμορφώνουν την πρόθεση της συμπεριφοράς του ατόμου για  Αειφορία (Αειφόρο Σχολείο). Το μοντέλο βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικό (p<0.05), ενώ το 61.90% της διακύμανσης της πρόθεσης συμπεριφοράς ερμηνεύτηκε με βάση τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μοντέλο της TPB αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πρόθεσης συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης μιας τοπικής κοινότητας προς την αειφόρο ανάπτυξη αναδεικνύοντας την ανακύκλωση στην πηγή, μέσω της κομποστοποίησης, ως μια αειφορική δράση που μπορεί να οδηγήσει στην  μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στον τοπικό οικοσύστημα. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Δίκτυο Natura 2000 (EL)
Προσχεδιασμένη Συμπεριφορά-TPB (EL)
Κομποστοποίηση (EL)
Βιοσύστημα (EL)
Αειφόρο Σχολείο (EL)
Οικολογικό Αποτύπωμα (EL)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2020-12-05


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 2 Αρ. 2 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 41-55 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 2 No. 2 (2020): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 41-55 (EN)

Copyright (c) 2020 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.