Η “Αντίληψη του τόπου” στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η “Αντίληψη του τόπου” στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (EL)

Καλαϊτζιδάκη, Μαριάννα
Φιλιππάκη, Αμαλία

Η αντίληψη του τόπου (sense of place) είναι βασική έννοια στην βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση (place-based education). Οι δύο της συνιστώσες, η σύνδεση των μαθητών με τον τόπο (place attachment) και η απόδοση οικολογικής σημασίας στον τόπο (ecological place meaning) μπορεί να είναι επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία γίνεται βιβλιογραφική παρουσίαση της αντίληψης του τόπου και παρουσιάζονται εμπειρικά αποτελέσματα από την μέτρηση της σε δύο τμήματα, ελληνόφωνου και αγγλόφωνου, του σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στo πλαίσιο διδακτορικής έρευνας – δράσης. Για τη μέτρηση της αντίληψης του τόπου εφαρμόστηκε κλίμακα αξιολόγησης, πριν και μετά από πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο, με δράσεις στην αυλή του σχολείου και στην πόλη. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την αντίληψη του τόπου μεταξύ των μαθητών των δύο γλωσσικών τμημάτων πριν την παρέμβαση. Μετά την παρέμβαση διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση της οικολογικής σημασία του τόπου και στα δύο τμήματα ενώ δεν ήταν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση της σύνδεσης με τον τόπο. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Έρευνα-Δράση (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (EL)
Εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο (EL)
Αντίληψη του τόπου (EL)
Έρευνα-Δράση (EL)
Οικολογική Σημασία του τόπου (EL)
Σύνδεση με τον τόπο (EL)


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ελληνική γλώσσα

2022-01-16


ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. (EL)

2585-3813
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; Τόμ. 3 Αρ. 2 (2021): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 49-64 (EL)
Environmental Education for Sustainability; Vol. 3 No. 2 (2021): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία; 49-64 (EN)

Copyright (c) 2022 Environmental Education for Sustainability (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.