Η θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης στην Οικιακή Οικονομία: απόψεις και στάσεις μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης στην Οικιακή Οικονομία: απόψεις και στάσεις μαθητών

Μερτζάνη, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα: «Η θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης στην Οικιακή Οικονομία - Απόψεις και στάσεις μαθητών». Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται οι σημαντικότερες απόψεις που υπάρχουν σχετικά με τη νοημοσύνη, δίνοντας βαρύτητα στον ορισμό της, στη σχέση της με την κληρονομικότητα και το περιβάλλον, στα τεστ νοημοσύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η θεωρία της Τριαρχικής Νοημοσύνης. Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας. Με αρκετά συνοπτικό τρόπο, αναφέρονται οι μέθοδοι και οι μορφές διδασκαλίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται η έννοια και τα είδη της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών. Συνεχίζοντας, στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα Αναλυτικά Προγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται η έννοια, η ιστορική εξέλιξη, καθώς και τα είδη των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα επόμενα κεφάλαια, ασχολούνται με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής μελέτης. Ειδικότερα, το έκτο κεφάλαιο της εργασίας, αναφέρεται στη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών. Στο έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο κεφάλαιο, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και σχολιασμός αυτών των αποτελεσμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημιουργική σκέψη
Intelligence tests
Intellect
Τεστ νοημοσύνης
Creative thinking
Νόηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.