ΔΜΣ γονέων και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας ως παράγοντες κινδύνου παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENERGY

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
ΔΜΣ γονέων και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας ως παράγοντες κινδύνου παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENERGY

Μαντζώρου, Μαρία

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της επίδρασης του ΔΜΣ των γονέων και των δημογραφικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στην κατάσταση βάρους των παιδιών τους, σε παιδιά ηλικίας 10 – 12 ετών από 8 χώρες της Ευρώπης. Μεθοδολογία: Στη μελέτη ENERGY μελετήθηκαν 7915 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις στα παιδιά από εκπαιδευμένους ερευνητές και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τα παιδιά και από τους γονείς. Τα ανθρωπομετρικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων ήταν αυτό-δηλούμενα. Για τη συσχέτιση των κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος X2 και το two-sample Z-test για ποσοστά, ενώ για τη συσχέτιση ποσοτικών με κατηγορικές μεταβλητές πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης. Για τις πολλαπλές συγκρίσεις έγινε διόρθωση με κριτήριο Bonferroni. Πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημογραφικών παραγόντων και υπέρβαρου/παχυσαρκίας των γονέων. Το κριτήριο Wald χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της επίδρασης δημογραφικών παραγόντων στο υπέρβαρο/παχυσαρκία γονέων. Αποτελέσματα: Σημαντική θετική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της κατάστασης βάρους των γονέων και των παδιών τους σε όλες σχεδόν τις συμμετέχουσες χώρες (p<0,001). Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων είχε την πιο σημαντική επίδραση στην κατάσταση βάρους τους, με τους γονείς με λιγότερο από 14 έτη σπουδών να έχουν 34% μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι υπέβαροι/ παχύσαρκοι (95% CI 1,19-1,52) σε σχέση με γονείς με άνω των 14 ετών σπουδών. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων παρουσιάζει αντίστροφη σχέση με την κατάσταση βάρους των παιδιών (p<0,001), με τον επιπολασμό να αυξάνει για παιδιά με λιγότερο μορφωμένους γονείς, συγκριτικά με παιδιά με γονείς υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου (20,3% έναντι 27,4%, p<0,001) δείχνοντας την προστατευτική του δράση έναντι της παχυσαρκίας στην οικογένεια. Συμπέρασμα: Η κατάσταση του σωματικού βάρους των γονέων και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζονται με την εμφάνιση παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων σχετίζεται αρνητικά με την κατάσταση βάρους των γονέων αι των παιδιών τους. Η προστατευτική δράση της εκπαίδευσης των γονέων εξασθενεί με την αύξηση του ΔΜΣ τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Body Mass Index
Παχυσαρκία - Κοινωνικές απόψεις
Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Obesity - Social aspects
Children - Nutrition
Δείκτης Μάζας Σώματος
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.